dissabte, 1 d’agost de 2009

RESPOSTA REMESA PER ESCRIT AL PSC LOCAL

Benvolguts senyors,

Mitjançant el present escrit i en la meva qualitat de regidor de Governació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, passo a donar resposta al seu escrit de data 8 de juny , amb registre d’entrada en aquest Ajuntament número 6704 , escrit en el que es demana informació sobre una pressumpta reunió de l’Inspector cap de la Policia Local, sr. Xavier Virgili Abelló amb ciutadans del nostre poble en el local d’un partit polític, així com també es demana l’obertura del corresponent expedient informatiu encaminat a clarificar els fets ocorreguts i així poder depurar les responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Així, un cop consultades les diferents parts implicades en el cas, resulta del tot innecessària l’obertura de l’esmentat expedient informatiu, donades les següents consideracions:

PRIMERA.- Que el passat dia 28 de maig i essent les onze del matí aproximadament, es trobava el regidor d’aquest ajuntament Sr. David Zambrana Lorenzo- qui ho és per part del Partit Popular de Catalunya i al mateix temps ostenta el càrrec de Regidor de Comerç, Indústria i Turisme d’aquesta corporació local- en el local social del PPC a Palau-solità i Plegamans situat al C. Barcelona número 27 d’aquesta localitat.

SEGONA.- Que en un moment donat, i sense cita prèvia, va irrompre en el local en qüestió el sr. A V D, qui fou regidor de Cultura d’aquest Ajuntament pel Partit dels Socialistes de Catalunya durant les darreres dues legislatures i veí del carrer del ... del nostre poble, qui amb un comportament visiblement nerviós i amb un to de veu alterat, es va adreçar al regidor Sr. Zambrana demanant-li tota mena d’explicacions respecte dels talls al carrer del Castell en motiu del Mercat Medieval, preguntant per la possibilitat d’accedir al seu domicili durant els dies de celebració de l’esmentat esdeveniment.

TERCERA.- Que el Sr. V en tot moment es va adreçar de forma nerviosa i alterada al Sr. Zambrana , amb expressions tals com: “Et reventarem el ple, et cagaràs... “ i d’altres de similars. . Però malgrat la inexistència de cita prèvia i el constar-li al regidor Sr. Zambrana que per part de la Policia Local ja se li havia facilitat tota la informació al respecte durant el mateix matí d’aquell dia, i a la vista de l’evident estat d’alteració mostrat per l’ex-regidor socialista, per part del regidor Sr. Zambrana es va optar per fer una trucada a l’Inspector cap de la Policia Local alertant-lo de la situació donada, requerint-lo que acudís al seu despatx a fi de tornar a donar les oportunes explicacions al Sr. A V i D.

QUARTA.- Que als pocs minuts de la trucada van comparèixer al despatx del regidor Sr. Zambrana tant l’ Inspector cap de la Policia Local Sr. Xavier Virgili Abelló com el Sergent sotscap de la mateixa Sr. Armand Arrabal i Martín, degudament uniformat el primer i amb tota la documentació necessària a fi de donar les explicacions adients al sr. V qui, desprès de la petita conversa mantinguda amb aquests va semblar tranquil·litzar-se i entendre l’ordenació adoptada en relació al carrer del Castell durant els dies 30, 31 de maig i 1 de juny en què s’havia de celebrar el Mercat Medieval.

Que a la vista del que s’acaba d’exposar, com a regidor de Governació i en nom de l’equip de govern, els informo de les següents

CONCLUSIONS


Que ni el Sr. Virgili ni el Sr. Arrabal van acudir a cap reunió convocada a cap efecte.

Que la compareixença del sr. A V D al local del PPC de Palau-solità i Plegamans, es va produir sense cap avís ni cita prèvia.

Que l’estat evident d’alteració observat en el Sr. V va fer pensar que l’única opció a la que podia recórrer el regidor sr. Zambrana era trucar als responsables de la Policia Local a fi que facilitessin les explicacions oportunes sobre els talls del carrer del Castell durant el Mercat Medieval.

Que la presència dels esmentats responsables policials fou momentània i per fer entendre al sr. V quina era l’ordenació acordada per aquells dies per aquest carrer.

Que, en conseqüència, tenint en compte que no hi ha cap norma municipal, ni el codi deontològic policial català ni tampoc el codi d’ètica policial europeu on consti que situacions com aquestes suposin cap infracció ni cap irresponsabilitat ; ben al contrari, que l’actuació de l’Inspector cap així com la del Sergent sotscap es va limitar a fer la tasca policial que els és pròpia atenent a qui calgui amb independència del lloc on sigui, i a més, responent al requeriment d’un regidor de l’equip de govern municipal, és pel que, per part d’aquesta regidoria , no es considera necessària l’obertura de cap expedient informatiu respecte d’aquests fets.

Esperant haver pogut respondre amb prou claredat les seves preguntes i inquietuds, rebin una cordial salutació.

Jaume Oliveras Malla
Regidor de Governació.Palau-solità i Plegamans, 6 de juliol de 2009