dijous, 22 de febrer de 2018

MOCIONS AL PLE MUNICIPAL PROPOSANT CANVIS EN EL ROM I PER UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Avui, a partir de les 19 hores, tindrà lloc la celebració del Ple municipal ordinari corresponent al present mes de febrer. Com sabeu, s'hi debatrà i votarà la nostra proposta, presentada al plenari del mes passat i que ja us vaig transcriure, on demanem Denunciar, Resoldre o Extingir el conveni existent entre l'Ajuntament i la Fundació Privada arqueològica Clos en la cesió d'us vigent de la masia de can Maiol des de 1998, pels reiterats incompliments que s'hi observen, més tenint en compte que el nostre consistori va donar un total de 45 milions de les antigues pessetes. Avui, després que tothom hagi tingut ja la possibilitat d'examinar tota la documentació necessària, es porta al ple per ser degudament debatuda.
 
D'altra banda, presentem dues propostes més. Una interessant la modificació de l'article 73 del ROM relatiu a les funcions de la Junta de Portaveus, per tal de fer possible que, totes aquelles mocions presentades pels grups municipals amb contingut merament polític o ideològic, a fi de facilitar la seva aprovació ni que sigui en part, que es puguin votar els diferents punts d'acord de forma separada.
 
Finalment, també proposem que, en compliment del Pacte d'investidura i Pla de Govern en el seu dia subscrits, es desplegui l'article 75, també del ROM, perquè en un termini no superior a dos mesos, sigui aprovat un Reglament de Participació Ciutadana al nostre Ajuntament en base a les propostes treballades des de 2008 fins ara.
 
Us transcric seguidament la moció:
 

MOCIÓ PER ADEQUAR LA JUNTA DE PORTAVEUS PREVISTA EN EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL, ROM, A LES NECESSITATS ACTUALS DE L'AJUNTAMENT I PROPOSAR UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PDECAT - DEMÒCRATES

 

 

Després que en el Ple municipal ordinari del mes d'octubre de 2008 fos aprovat de forma ampliament consensuada l'actual Reglament Orgànic Municipal, ROM, comportant la introducció de noves fórmules de funcionament dels diferents òrgans municipals, modernitzant i adequant a la normativa vigent el què i el com en la presa de decisions, però també en aspectes més relacionats amb la condició de regidor/a, els seus drets i deures, Així com la transparencia en tot el que es refereix, també, a la situació econòmica i patrimonial dels diferents representants municipals, s'ha detectat que, en relació a òrgans de nova creació, com la Junta de Portaveus, que s'ha demostrat d'una gran utilitat, esdevenint una eina del tot imprescindible a l'hora de preparar les diferents sessions plenàries, hi ha aspectes que demanen una revisió i/o modificació per adecuar el seu funcionament a la realitat actual del consistori palauenc i plegamaní, que poden ajudar a millorar el seu funcionament i eficacia, facilitant l'assoliment d'un major nombre d'acords, sobretot, pel que fa a les mocions amb contingut polític que presenten els diferents grups municipals amb representació municipal o per entitats o ciutadans mitjançant l'aval d'algun dels grups en qüestió.

 

D'altra banda, en quant a la participació ciutadana en el procés de presa de decisions per part del Govern municipal, malgrat la previsió existent de remisió al Reglament regulador d'aquesta participació, observem com, malgrat la voluntad de mantenir els compromisos assolits, l'Ajuntament no ha pogut disposar encara d'un Reglament de Participació Ciutadana que garanteixi a persones i entitats disposar d'una fórmula real d'intervenció en els assumptes municipals.

 

En aquest sentit, cal referir-nos al punt 14 del Pacte d'Investidura i Governabilitat subscrit en el mes de juny de 2015 entre els Grups municipals del PSC i CiU, on es diu literalment: "Adaptar el ROM per adecuar-lo a la normativa vigent i aprovació d'un nou Reglament de Participació Ciutadana".

 

L'actual ROM, en relació a la Junta de Portaveus i el Reglament de Participació Ciutadana, disposa el següent:

 

 

"CAPÍTOL X- LA JUNTA DE PORTAVEUS

 

 

A) COMPOSICIÓ, NATURALESA I FUNCIONS

 

Article 73

 

1. Es podrà crear una Junta de Portaveus sempre que així s'acordi per la majoria absoluta legal del número legal de membres de la corporació. La  seva eventual dissolució haurà de ser aprovada també  amb el mateix quòrum.

 

2.  Estarà formada per l'Alcaldia i els/les portaveus de tots els grups municipals representats al sí del Consistori, i el portaveu del Govern, si aquest ha estat nomenat i té la naturalesa d'òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal amb caràcter deliberant.

La Junta de portaveus es reunirà per convocatòria de l'alcaldia.

 

3. La Junta de Portaveus tindrà les següents funcions :

 

a) L'assessorament a l'Alcaldia en qüestions relatives a la formació de l'ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari, i emetre pronunciament consultiu sobre la procedència d'incloure nous punts o d'ajornar el tractament dels inicialment incorporats.

 

b) L'estudi, informe, consulta i posicionament sobre els assumptes d'especial transcendència per al municipi que l'Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a petició dels grups municipals que representin com a mínim una quarta part del nombre legal de Regidors/es, sotmetre al parer de la Junta de Portaveus.

 

c) Emetre comunicats de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància política o social.

 

d) El tractament d'aquelles mocions que per haver estat presentades sense antelació suficient no permetin la formal convocatòria de  Comissió Informativa.

 

e) L'anàlisi i debat de les mocions tant originàries com alternatives, així com de les eventuals esmenes parcials en ordre a la possibilitat de la seva transformació en mocions institucionals de consens.

 

F) Emetre la seva opinió en les qüestions relatives a la modificació de la data de la celebració de les sessions ordinàries del ple municipal i les comissions informatives a instància de l'alcaldia i quan concorrin causes justificades.

 

 

B) RÈGIM DE FUNCIONAMENT

 

Article 74

 

El règim de funcionament de la Junta de Portaveus serà el que determini ella mateixa en la primera sessió que celebri.

 

 

 

TÍTOL TERCER : DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

CAPÍTOL ÙNIC – LA PARTICIPACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA.

 

Article  75

 

Pel que fa a la participació ciutadana s'aplicarà el que estableixi el Reglament de Participació Ciutadana".

 

 

Així, després de poc més de nou anys de funcionament, observant la seva gran utilitat i projecció que suposa a l'hora de preparar la presa de decisions al Ple, considerem que es fa necessari fer les següents modificacions:

 

 

Es proposa afegir el punt G a l'apartat 3 on s'estableixi que, per a les mocions amb contingut merament polític presentades pels grups municipals, és a dir, aquelles que proposin posicionaments polítics de tipus ideològic sobre qüestions supramunicipals, a fi de facilitar la seva aprovació, ni que sigui en part, que es pugui acordar la votació dels diferents punts d'acord de cada moció, de forma separada.

 

En relació al Reglament de Participació Ciutadana, pendent encara de disposar d'una proposta en ferm, malgrat el compromís polític i programàtic assolit, proposem el text que s'adjunta com anex com a base de treball per a l'aprovació definitiva del reglament en qüestió.

 

 

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Aprovar la modificació de l'article 73 del Reglament Orgànic Municipal, ROM, en relació al seu punt  3 afegint-hi l'apartat G, d'acord amb la proposta efectuada anteriorment.

 

SEGON.- Acordar que, en un termini de dos mesos s'aprovi el Reglament de Participació Ciutadana al que es refereix l'article 75, on es recullin les aportacions i propostes dels diferents regidors/es que integren el plenari que siguin acordades per majoria.

 


Virus-free. www.avast.com