divendres, 4 de maig de 2018

LES PREGUNTES QUE BUSQUEN RESPOSTES CLARES

Just fa una setmana us explicava, en l'habitual crònica de l'endemà del ple de cada mes, que, arribats al punt de l'ordre del dia destinat als precs i preguntes al Govern municipal, vam decidir llegir les preguntes que presentaríem l'endemà mateix al registre municipal perquè fossin convenientment contestades en el termini de trenta dies, tal com ho regula l'actual ROM. Alguns (pocs) recordareu que en el mandat 2007/2011, aplicant també les disposicions del ROM en relació a les preguntes formulades en els plens al Govern, el que es feia habitualment era contestar les preguntes formulades en el ple del mes següent, a no ser que les circumpstàncies aconselléssin que fossin contestades de forma immediata en el mateix acte. Contestar en el següent plenari, permetia preparar bé les respostes i oferir no només major informació, sino més detallada i més d'acord amb el que es demanava.
 
A partir de juny de 2011, amb el canvi de Govern municipal i la falsa pretensió de voler oferir la imatge que els membres del govern saben perfectament del que s'els pregunta i poden contestar en el mateix acte, el que en realitat es va convertir, i això és el que es fa, és que es contesti amb informacions molt vagues, exígües, molt genèriques i sense cap mena de detall en la informació oferida. Les respostes sempre van en el sentit de: "Hi estem treballant..., quan tinguem més informació ja els hi farem arribar..., no pateixi que ens ho mirarem i ho solucionarem..., ja els convocarem a una reunió per parlar-ne...., i així fins a l'extenuació. D'aquesta manera, aconsegueixen treure's el tema del damunt... i passa que t'he vist fins al proper plenari!
 
Durant el mandat anterior (2011/2015) ja vam començar a aplicar el sistema de preguntar per escrit, obligant així que també el Govern hagi de contestar per escrit, i per tant, amb més mesura i precisió sobre el que diu. Cosa que va molestar en gran mesura als membres d'aquell govern Padrós. Però, ara, al menys des que nosaltres hem tornat a l'oposició, observem com s'ha recuperat aquell esprit de respostes poc clares i concisses. És així que, vam considerar que, a la vista d'algunes respostes donades en els darrers plens, cal tornar a formular preguntes per escrit, que hauran d'ésser contestades en un termini no superior a trenta dies.
 
Hem pensat que, si ja en el propi ple vam considerar necessari donar lectura pública a les nostres preguntes, calia també fer-les públiques. I és per això que reprodueixo a continuació l'encapçalament del nostre escrit presentat al Registre municipal, amb les nou preguntes formulades. Quan obtinguem les corresponents respostes, ja les farem també públiques.
 
Diu així:
 

Que, d'acord amb el que disposen els articles 33.5 en relació al 8.4 del vigent Reglament Orgànic Municipal, ROM, i a fi de poder obtenir una major i més detallada informació sobre determinats aspectes del dia a dia de la gestió política de l'actual govern municipal, per mitjà d'aquest escrit, el grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES formula les següents preguntes que, hauran d'ésser contestades per escrit en un termini no superior a trenta dies per part de l'Alcaldessa o els regidors delegats segons els seus àmbits de competència:

 

 

1.-A la vista de les afirmacions expresades per l'equip de govern municipal en relació al compliment del conveni subscrit l'any 1998 entre l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Fundació arqueològica Clos, demanem saber quines gestions s'han portat a terme des del passat mes de febrer. Al mateix temps, demanem se'ns faci arribar un informe tècnic ben detallat sobre l'estat actual de conservació de la finca.

 

2.- Donat que, per part d'Alcaldia es va manifestar públicament en el darer ple municipal, que no es tenia constància de l'elaboració i presentació d'un video promocional dels polígons Industrials del nostre poble, encarregat des del servei Palau avança, demanem poder disposar d'una còpia de l'esmentat video abans o simultàniament a la seva presentació pública.

 

3.- Demanem que, a la vista del darrer decret del govern de l'Estat espanyol en relació a la possibilitat de destinar els romanents pressupostaris dels exercicis anteriors a determinades prioritats que siguin de competència municipal, demanem un compromís exprés de l'equip de govern a l'Ajuntament en el sentit que destinarà la major part del superàvit de 2017 a la construcció de la nova Biblioteca municipal, per tal d'assegurar els compromisos adquirits en el Pla de Govern, així com l'immediata execució de les obres un cop elaborat el projecte tècnic executiu per part de l'equip d'arquitectes escollit.

 

4.- Demanem se'ns faci arribar còpia del projecte, ja redactat com a primera proposta per part de l'arquitecte Santi Bertran, d'adequació de l'Avinguda Catalunya amb l'objectiu que esdevingui un veritable eix urbà del nostre municipi, el qual s'ha estat treballant els dos darrers anys i s'han mantingut reunions amb veïns i comerciants de la zona a aquests efectes.

 

5.- Donat que, per part del Ministerio de Economía y Hacienda de l'Estat espanyol, s'ha procedit durant l'any 2017 a revisar les finques urbanes del nostre municipi per tal de regularitzar elements no valorats als efectes del cobrament de l'IBI, demanem s'ens faci arribar un informe detallat on consti:

a) Quin és el valor en termes absoluts en que s'ha vist incrementat l'ingrés en concepte de cobrament de l'IBI per part de l'Ajuntament.

b) Donat que aquests primers mesos d'enguany, s'està procedint per part de l'Organisme Autònom de gestió Tributària de la diputació, per compte de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, a reclamar la part incrementada de cada rebut de l'IBI dels contribuents del nostre poble amb efectes retroactius dels darrers Quatre anys, volem saber, també en valors absoluts, quin ingrés per aquest concepte ha comportat això per a les arques municipals aquest any 2018.

En aquest sentit, volem saber si la reclamació dels darrers Quatre anys, respon a una decisió política del govern municipal, o pel contrari, és una reclamació d'ofici obligatòria legalment.

 

6.- Demanem se'ns faci arribar un informe económic on consti el valor efectiu de la despesa realitzada, no pressupostada, des de l'any 2000 fins el 2017 en els capítols 2, 4 i 6 per separat, de les àrees de cultura i patrimoni i el total de la despesa municipal realitzada dels anys citats.

 

7.- Donat que enguany es celebra l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, demanem saber quins actes commemoratius té previstos realitzar l'equip de govern al nostre municipi i en quines dates es duran a terme.

 

8.- Demanem saber, en base al pressupost aprovat d'enguany de l'àrea de patrimoni, si ja s'ha procedit a la contractació per capítol 2 del tècnic de dinamització del patrimoni; en cas que la resposta sigui negativa, demanem saber per quan està previst fer-ho i per quins motius encara no s'ha procedit a la citada contractació.

 

9.- Donat que el Pla d'Acció Cultural està elaborat des del passat mes d'octubre, demanem saber perquè encara no s'ha tramés als partits de l'oposició perquè el puguin treballar i incorporar les aportacions que creguin oportunes i per quan tenen previst portar-lo a aprovació per part del Ple Municipal.

 


Libre de virus. www.avast.com