divendres, 28 d’octubre de 2011

L'OPOSICIÓ MUNICIPAL ES PLANTA I DIU PROU!

Ahir dijous va tenir lloc el ple ordinari corresponent al mes d'octubre d'enguany. Com faig habitualment, seguidament procediré a explicar, punt per punt no només el que fou aprovat sino també com es va anar desenvolupant la sessió:


1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2011:
Com us podeu imaginar, cap problema en una qüestió de tràmit sense més.

2. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, EXERCICI 2012:
Del que es tracta, en definitiva, és d'aprovar el que, junt amb el pressupost municipal que sol portar-se al ple abans d'acabar l'any, és el més important d'un ajuntament: els impostos, tributs, arbitris, taxes i tot el que significa contribució econòmica dels ciutadans per tal de dotar de capacitat al consistori per gestionar el gran seguit de serveis de tot tipus que presta l'ajuntament. Són 32 les taxes aprovades ahir, les més conegudes de les quals són l'IBI, el que popularment es coneix com la contribució, la taxa d'escombreries, la que recau sobre vehicles de tracció mecànica, la de les escoles bressol municipals, i un llarg etcètera que no crec que ara calgui detallar.
En general foren presentades unes taxes amb la mateixa proposta exactament que l'anterior equip de govern va presentar ara fa un any; amb un increment del 3% linial per a la major part d'impostos municipals, tot i que l'IBI, donada l'actualització del 10% anual durant 10 anys, es mira de corregir de tal manera que la pujada no superi la previsió d'increment per a la resta de taxes.

Des de CiU hem entès, com també ho vam entendre l'any passat que es tracta d'una proposta coherent amb el moment econòmic que atravessem i que cal no anar més enllà de l'increment previst per a l'IPC.
El que crida poderosament l'atenció és la gran demagògia que van arribar a desplegar els grups que estaven a l'oposició en contra d'aquella proposta, presentant al·legacions, impugnacions i fent tot el soroll mediàtic hagut i per haver com perquè ara, ens trobem davant d'una proposta idèntica i clavada a la de l'any passat.
CiU, actuant amb plena responsabilitat ha entès perfectament la situació, considera raonable la proposta i per això no s'hi ha oposat ni farà cap mena de rebombori mediàtic al respecte. I com a última reflexió només ens queda dir: Si fos cert que l'economia municipal està tant malament com diuen que la vam deixar, no farien una proposta tant moderada com aquesta i proposarien pujades com les de Tarragona d'un 20% en l'IBI o d'un 40% en la recollida d'escombreries. I, ara que hi penso, cal tenir en compte que la recollida d'escombreries a Palau genera un dèficit de 225 000 euros!


3. INFORME D’INTERVENCIÓ TRIMESTRAL RESPECTE DEL PAGAMENT DE FACTURES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2011: La mal anomenada Llei de la morositat estableix que de forma trimestral, per part d'Intervenció cal que s'emeti informe i es doni compte al ple del mateix expressant quin és l'estat de pagament de les factures i si es compleix amb els terminis legals establerts.
En moltes ocasions us he explicat que, tant malament com diuen que estem, doncs que vam deixar un ajuntament amb un termini mitjà de pagament de les factures de 60 dies i que, per tant, cumplim amb escreix les previsions legals en aquest sentit. Però, el que ens ha cridat l'atenció ha estat el fet que s'estan deixant de pagar factures d'abril i maig, és a dir, de quan encara governàvem nosaltres, per pagar i atendre les factures generades pel nou govern. I el pitjor és que moltes d'aquelles factures corresponien a obres i projectes subvencionats, comportant això que es posi en perill la possibilitat de rebre aquelles subvencions.
El que també acabaran aconseguint és que s'allargui la mitjana del termini de pagament i que acabin incumplint la llei també en aquest aspecte. Però, el que no podran dir és que això és culpa del govern anterior, ja que ells i només ells són els responsables d'atendre les factures d'agost i setembre, i no atendre, en canvi, les d'abril.
Així, no podiem pas fer altra cosa que oposar-nos a tal imprudència i temeritat política.


4. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB DESTINACIÓ A LES LLARS D’INFANTS EL SOL I EL PATUFET I APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2010-2011:
Cada any cal acceptar les subvencions que atorga el departament d'Ensenyament de la Generalitat. Enguany suposen 1600 euros per cada alumne. això ha comportat una petita reducció, com a conseqüència de la precària i gravíssima situació econòmica de les arques del govern de Catalunya que, intentant mantenir l'essencial, s'ha vist obligada a practicar aquesta reducció que repercutirà en un increment de 10 euros per cada alumne. D'aquesta manera, segons el que es va acordar en el Consell municipal d'escoles bressol de Palau-solità i Plegamans, es repercuteix el cost d'aquesta reducció al 50% entre l'ajuntament i els pares.

5. SOL•LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE LES OBRES EFECTUADES AL C/ ARQUITECTE FALGUERA, 37 PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EXPT. 2009/88:
Aquest punt i l'anterior foren aprovats conjuntament i sense debat, un cop feta l'oportuna explicació per part del regidor de l'àrea Sr. Tinoco. I, en aquest cas, del que es tractava era d'aprovar que les obres que la Generalitat ha efectuat a la teulada de l'escola Palau estiguin exenmptes del pagament de l'impost municipal d'obres, com és preceptiu i necesari.
Observem, per tant, com, malgrat els greus problemes econòmics que pateix el govern català fruit de la nefasta gestió econòmica del tripartit, la Generalitat segueix invertint en educació, entre altres coses, al nostre poble.


6. APROVACIÓ DEL 2N PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL 14 DE DESEMBRE DE 2009 ENTRE L’ALESHORES DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS I FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
Com sabeu, qui ha implantat el servei de transport urbà i ha millorat l'interurbà d'una forma evident a Palau-solità i Plegamans, ha estat el govern anterior format per CiU, ERC i PP. I de veritat ens temiem, a la vista dels comentaris i actituds de tota mena dels socialistes palauencs al respecte, que aquest servei es trobava greument en perill d'extinció. I estem convençuts que aquest hagués estat el destí del transport urbà si no hagués estat per la voluntat clara del regidor Sr. Pedro Sánchez, qui ha lluitat per aconseguir el seu manteniment, una quota social de tres euros per a deu viatges, tot i haver fet modificacions que han reduït en part el recorregut del bus urbà, la freqüència i els horaris. També el cost. Però l'important era conservar aquest servei, i per això no vam dubtar en felicitar-lo i animar-lo a seguir mirant d'implantar-lo més i difondre'l entre la població.


7. PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ, CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL NOU COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
Aquest govern no vol fer la piscina, i no sap com fer-ho per mirar d'escapulir-se de complir amb el contracte subscrit i l'adjudicació definitivament atorgada per a la construcció, gestió i explotació de la piscina municipal. Per això van portar al ple una proposta, que vam votar en contra, després d'haver de fer dues votacions donada l'impossibilitat de poder votar per part de la regidora Sra. Marcuello qui ha impugnat judicialment l'acord d'adjudicació; proposta que consisteix en la suspensió temporal durant sis mesos de l'execució del contracte. argumenten que no hi ha prou tresoreria per atendre el cost d'aquest contracte. Menteixen.
L'execució del contracte, i per tant la construcció de la piscina, estava perfectament planificat i finançat, i per això en cap cas es pot al·legar manca de tresoreria. Penseu que per enguany calien 190 000 euros. Aquests diners hi són, i corresponen 100 000 a una partida provinent d'un préstec de l'any passat que es va arrossegar del pressupost del 2010 a l'actual en vigor; i els altres 90 000 corresponen a un crèdit ICO concertat en el seu dia i pel qual ja fa temps que s'estan atenent les quotes de devolució. Per tant, aquests diners hi són. I sumats als 310 000 euros provinents de subvencions de la generalitat i la Diputació acceptats el mes passat a banda dels 800 000 euros provinents del conveni subscrit amb l'empresa promotora de la zona de can Valls, conformen el total de diners necessaris als que cal sumar 200 000 euros previstos per a l'any vinent i que fàcilment podrien obtenir-se d'el PUOSC de la Generalitat del proper any. La resta són les quotes durant 17 anys a raó de 95 000 euros l'any que es veurien reduïdes per les quotes que els socis pagarien.
Evidentment, ens vam oposar a la proposta donat que el que realment es cerca és evitar la construcció de la piscina. I saben que això és una autèntica temeritat, ja que els greus perjudicis que això suposa poden comportar un cost d'entre els 500 000 i un milió d'euros per a les arques municipals


8. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2011:
Res. Que aquest poble, a diferència de la majoria, segueix creixent, que som 14 353 habitants i que hi ha sis dones més que no pas homes!


9. MODIFICACIÓ DESIGNACIÓ REPRESENTANT DINS EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
Que, com a regidor de Cultura, fou designat per a representar el nostre ajuntament al regidor Sr. Miquel Rovira.


10. PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC, ICV-EUiA i VdPsP EN DATA 17 D’OCTUBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 10.622, SOBRE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ:
Quan es renúncia a governar, com ho fa l'actual govern, cada mes han de presentar alguna moció per patalejar d'alguna manera. I, si el mes passat van tocar mocions per protestar per les retallades en matèria d'Ensenyament i Sanitat, aquest mes li ha tocat al PIRMI pel tema de la modificacio temporal en el pagament de la renda mínima d'inserció com a mesura que ha estat per tal d'acabar amb el frau i el repartiment a dojo, en aquesta matèria, per part del tripartit.
En cap cas podiem estar d'acord amb el plantejament de la moció, i vam haver d'aclarir que la conseqüència d'aquestes mesures havia estat la detecció d'un 19% de frau, que hi ha més de tres mil persones que no han anat a cobrar el xec i que s'ha comprovat com molts d'aquests són persones que resideixen en països llunyants fora de catalunya. Discussió sobre la situació econòmica, sobre els serveis socials de Palau, etc. els vam haver de recordar que l'anterior govern va quintuplicar les ajudes socials en quatre anys i que ells només cal que segueixin aplicant aquelles polítiques d'autèntica protecció social per tal d'atendre aquelles persones o famílies que realment ho necessiten.


11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA: com que ja s'ens havia donat trasllat de tota la documentació al respecte, no van ser necessaris aclariments de cap mena.


12. PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Es va donar lectura, per part del secretari accidental, d'un manifest consensuat en Junta de Portaveus abans d'ahir celebrant el cesament de la lluita armada per part d'ETA i recordant-nos de les víctimes que tot aquest procés armat ha comportat.


13. PRECS I PREGUNTES:
Aquí, per part dels tres grups a l'oposició, ERC, PP i CiU es va acordar renunciar a efectuar preguntes. vam decidir fer un prec en relació als fets ocorreguts en l'acte institucional de la Policia Local del passat dissabte i els atacs furibunds cap a la meva persona que prou clarifico en l'apunt del dilluns dia 24 i que no cal tornar a explicar, I vull agraïr molt sincerament el suport i posicionament d'ERC i PP que s'afegeixen a l'allau de trucades, correus electrònics i visites a casa meva durant el mateix dissabte dels fets interessant-se pel meu estat d'ànim després del linxament públic del que vaig ser objecte per part de l'alcaldessa Sra. Padrós.
L'amic Truyols va aprofitar per comentar uns fets similars que també va patir ell el dia de la presentació del llibre sobre en Lluís ventura; i vam limitar-nos a demanar o exigir una rectificació i disculpa pública per part de l'alcaldessa amb el compromís que mai més es tornarien a produir situacions similars.
Acabat el prec, vaig anunciar que els tres grups municipals a l'oposició com a mesura de protesta i amb tots els respectes per a l'institució de l'alcaldessa, per als regidors i per a les persones presents i que escoltàven el ple per la ràdio, que en aquell moment abandonàvem el plenari.
Un cop ja haviem marxat, es veu que va tornar a aparèixer la ràbia, l'odi i molta ràbia en els discursos de la sra. Padrós i cabeza. Però, com diria l'Armengol: Això és el que hi ha, això és el que tenim i, això és, potser, el que ens mereixem?