dissabte, 13 de juny de 2015

ACORD DE GOVERN ENTRE CiU I PSC PER AL MANDAT 2015-2019

Us reprodueixo íntegre l'acord subscrit ahir entre CiU i PSC per a la governabilitat del nostre poble en el mandat que avui mateix ha començat:
 

                     Acord de Govern a Palau-solità i Plegamans 2015-2019

 

 

A Palau-solità i Plegamans el 12 de juny de 2015

 

Reunits

 

D'una part

Na TERESA PADRÓS CASAÑAS, en representació del grup municipal PSC-CP de Palau-solità i Plegamans, i de l'altra

 

En JAUME OLIVERAS MALLA, en representació del grup municipal CIU de Palau-solità i Plegamans

 

Que després de diverses reunions mantingudes entre les dues formacions polítiques, han arribat a les següents conclusions:

 

a)     Les eleccions municipals celebrades el passat 24 de maig han evidenciat l'atomització de la política municipal i l'aparició de noves forces que fins ara no en tenien representació al consisitori.

 

b)     Els sotasignats han mantingut l'esperit obert d'arribar a acords amb totes elles, i finalment per diversos motius això no ha estat possible.

 

c)      S'ha decidit un pacte de govern com a resultat del consens en les propostes programàtiques i també de la coincidència en la forma d'entendre les responsabilitats municipals dels grups sotasignants.

 

d)     Tot i que políticament hem estat formacions distanciades al llarg dels anys i que hem expressat per amdues parts els nostres diferents punts de vista i desacords, en aquets moments aquestes postures i la experiència de treball ens uneixen en un únic objectiu: treballar pel municipi coneixedors del rigor i la serietat en què hem de dur a terme la feina que la ciutadania ens ha encomanat.

 

 

     

En conseqüència de les anteriors conclusions, ambdós grups han adoptat el següent ACORD DE GOVERN BASAT EN EL SEGÜENTS EIXOS I OBJECTIUS PROGRAMÀTICS:

 

 

 

·                    Donar suport a la candidatura d'alcaldia a favor de Teresa Padrós Casañas el proper 13 de juny de 2015.

 

·                    La subscripció per part de la totalitat dels regidors/es d'ambdós grups d'un codi ètic que ha de guiar la seva acció política durant tot el mandat.

 

·                    Ambdós grups acorden actuar amb plena llibertat de vot respecte d'aquelles mocions de contingut ideològic o relacionades amb d'altres administracions governades per les seves respectives formacions polítiques, si bé, evitaran presentar-les pel seu compte al plenari.

 

·                    Lleialtat en l'acció de govern i estabilitat institucional de l'Ajuntament.

 

·                    Governar per tots els ciutadans i respectar a tots els representants civils per igual.

 

·                    Redacció en els propers mesos d'un Pla d'Acció de Govern que reculli les propostes i fixi els compromisos i el seguiment del compliment de la seva execució.

 

·                    Compromís de no incrementar sous ni despeses en càrrecs polítics.

 

·                    Compromís de no incrementar el deute municipal.

 

·                    Prioritzar sempre l'increment continuat en Partides Socials

 

·                    Presència de tècnics i àrea econòmica en totes les reunions amb empresaris i processos de concessió.

 

·                    Encarregar un estudi previ de viabilitat que serveixi de base per consensuar el model d'equipament de la piscina mitjançant la realització d'un Procés Participatiu.

 

·                    Gestionar sota el compliment de les normes de l'administració tenint en compte les aportacions dels equips tècnics de cada àrea.

 

·                    Garantir el suport de l'equip de govern en les votacions dels pressupostos.

 

·                    Adaptar el ROM per adequar-lo a la normativa vigent i aprovació d'un nou Reglament de Participació Ciutadana.

 

·                    Cercar i assolir, sempre que sigui possible, el màxim consens de totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per temes d'interès municipal que estiguin orientats a obtenir major benefici per la nostra vila.

 

·                    Fer una política constructiva basada en l'autocritica i sense atacs o desprestigis injustificats a la resta de forces.

 

·                    Fer polítiques transparents, facilitant l'accés a tot tipus d'informació.

 

·                    Garantir l'equitat entre els barris, analitzant les seves necessitats i prioritzant les actuacions urbanísitiques.

 

·                    Revisar el sistema de recollida d'escombraries actual i millorar-lo en alguns aspectes

 

·                    Demanar la revisió del cadastre aquesta legislatura per incorporar nous espais amb l'aprovació del POUM que podran equilibrar l'impacte econòmic d'aquest impost en els veïns i adequar-lo a la realitat del mercat actual.

 

·                    Desenvolupar el projecte per a la construcció de la Biblioteca - Mediateca o en el seu defecte dotar dels serveis necessaris per aconseguir espais d'estudi i recerca dotant-los dels recursos de qualitat necessaris.

 

·                    Desenvolupar el Pla Local d'Educació aprovat cercant el màxim consens possible amb la resta de forces del consistori.

 

·                    Avançar per assolir el 100% en el bàrem de transparència en la informació municipal i assegurar que arribi a tots els sectors de la vila.

 

·                    Mantenir o incrementar les beques i ajuts socials actuals.

 

·                    Fomentar la ocupació en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament, i la creació de plans ocupacionals propis que generin feina.

 

·                    Treballar per millorar el transport públic existent amb l'objectiu prioritari d'aconseguir el transport dels nostres universitaris a la UAB.

 

·                    Millorar les connexions de la Carrerada.

 

·                    Continuar la política existent de manteniment de barris.

 

·                    Recolzar el model de comerç de proximitat.

 

·                    La adequació de l'Avinguda Catalunya perquè esdevingui un veritable eix urbà del nostre poble i permeti el foment del comerç de proximitat, amb diàleg permanent amb els veïns i els comerciants afectats.

 

·                    Desenvolupar un projecte d'Habitatge Social.

 

·                    Donar un ús a les masies de Can Falguera i l'Hostal del Fum, i a la Torre de la casa Folch.

 

·                    Dotar de més equipaments i ampliar la Via Verda.

 

 

Donada la transcendència històrica de les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per el proper 27 de Setembre, els grups sotasignants es comprometen a acceptar la inclusió de les propostes derivades dels resultats obtinguts a les eleccions al Parlament de Catalunya al nostre municipi que puguin presentar-se, per ser sotmeses a valoració de la resta de forces polítiques.

 

I per a que consti i tingui efectes, s'estén el present document en duplicat exemplar que, llegit i trobat adequat per els compareixents, el firmen en prova de conformitat del seu contingut i com a garantia de recíproc compliment, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

 

 

 

 Teresa Padrós Casañas                                                               Jaume Oliveras Malla

 

Representant del PSC                                                          Representant de CIU
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com