dissabte, 6 de juny de 2015

LES CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ ESPECIAL D'INVESTIGACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

Sembla que, hi havia qui desconfiava d'aquesta Comissió pel fet de no haver-se fet públiques les seves conclusions, un cop acabada la seva tasca cap a finals del mes d'abril. No. Únicament es va acordar deixar passar la campanya electoral a fi que ningú en pogués fer un us indegut. Al menys, això és el que vaig demanar a principis de maig, i així s'ha fet.
 
Només vull recordar que, arran d'unes denúncies i notes adreçades alss mitjans de comunicació, ens vam veure en la necessitat de presentar una moció al ple ordinari del mes de gener que, en definitiva, demanava la creació d'aquesta Comissió d'Investigació. El Govern ens va demanar que la retiressim a canvi de crear d'immediat la comissió en qüestió. Així va ser, i aquí tenim els resultats de les diferents compareixences i interrogatoris als denunciants, responsables policials, així com tots els caporals del cos.
 
Em limitaré per tant, a reproduir íntegrament les conclusions, fent molt èmfasi en el fet que, per unanimitat, es va acordar que mai més ningú farà us de la Policia políticament, com a arma llencívola d'uns contra els altres:
 

                                                                                         

 

 

 

A Palau-solità i Plegamans, el dia 14 de maig de 2015

 

La Comissió d'Investigació i Control sobre la situació de la Policia Local,  creada mitjançant Resolució de l'Alcaldia de 23 de gener de 2015, ha arribat a les següents conclusions i acords:

 

Havent repassat cada un dels fets que s'esmenten a la denúncia, obviant aquelles coses i manifestacions que són purament subjectives i judicis de valor efectuades pels signants.

 

Havent escoltat les declaracions dels denunciants dels fets que han donat lloc a la creació d'aquesta Comissió d'investigació,  així com al Sotsinspector de la Policia Local i als caporals afectats per la seva intervenció en graus diferents respecte dels fets en qüestió, i revisada la documentació aportada per part dels denunciants i per part dels tècnics, les conclusions i acords a què s'ha arribat son:

 

Primera.- Deixant apart les manifestacions i valoracions subjectives dels denunciants, queda demostrat que alguns dels fets denunciats ja van ser  objecte d'investigació a nivell intern, posant-se, en el seu cas, en coneixement de l'autoritat judicial competent; i altres, no es van produir tal com es descriuen a la denúncia (els documents trencats eren fotocòpies o bé no tenien cap valor documental) o bé la interpretació del fet no va ser la correcta (alguns dels presumptes  bens "desapareguts" van ser trobats a la mateixa Prefectura).

 

Segona.- Que la situació que es denuncia al si de la Policia Local, res té a veure amb l'acció política que s'hagi desenvolupat al llarg de les darreres legislatures, ja que les decisions preses en vers els canvis de model organitzatius son propis d'aquesta acció política i no té sentit considerar-los causa de les actuacions individuals d'algunes persones.

 

Tercera.- Que, tal i com es ve fent, cal establir protocols d'actuació davant noves situacions que es puguin produir, per tal d'aconseguir una millora continuada en els procediments interns de l'àmbit policial.

 

Quarta.- L'objectiu comú dels grups sotasignants és la cerca de solucions de manera consensuada que permetin millorar la situació actual de la policia local, la qual s'ha vist malmesa per la denuncia i difusió d'unes presumptes irregularitats, i l'afirmació sense fonaments de manca de seguiment i ineficiència de tècnics i polítics responsables. Aquestes afirmacions només tenien per objectiu el desprestigi de tots ells, sense que s'hagi pogut provar deixadesa de funcions en cap dels casos mencionats, però sí que amb la publicitat presumptament donada pels denunciants es podria haver atemptat contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració degudes a la Corporació. Per la qual cosa, caldrà depurar  les corresponents responsabilitats.

 

Cinquena.- Les presumptes irreguralitats que s'haguessin pogut detectar a la Prefectura de la Policia Local s'haurien d'haver comunicat al superior jeràrquic, donat que la Policia Local és un institut armat de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzades, per la qual cosa s'hauria d'haver tractat i investigat la denuncia a nivell intern, amb l'auxili si així ho considerava adient la Corporació d'altres cossos policials.

 

Sisena.- I, finalment, i per aconseguir l'objectiu de millora fixat, els partits polítics sotasignants, mitjançant els seus portaveus, prenen aquest acord de futura col·laboració i consens en la gestió d'aquest col·lectiu i es comprometen a no interferir ni utilitzar políticament cap actuació i/o feblesa que es pugui detectar en el servei, ja que treballaran de costat per resoldre-la , complint així amb el que és la seva responsabilitat màxima: oferir un servei de qualitat i eficàcia a la ciutadania de Palau-solità i Plegamans.

 

I en signe de conformitat, els representants dels Grups Municipals del PSC, ICV-EUiA, VdPsiP, CiU, PP, ERC, que integren la Comissió, signen aquest document en el lloc i data assenyalat a l'encapçalament.

 
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com