dimarts, 19 de juliol de 2016

QUÈ ÉS L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS?

Els Serveis Socials bàsics (SSB) són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la

garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i Social.

 

Els SSB s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament.  Els SSB inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

 

Els Serveis Socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar

l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions  de

necessitat en què es troben o que es puguin presentar.   Els serveis socials bàsics han de

donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

 

    Els Serveis Socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions d'injustícia social i per a afavorir la inclusió social.  Són el primer nivell dels sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

 

    Els Serveis Socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.  Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones per a que visquin dignament.

 

    Els Serveis Socials s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic, de situacions de vulnerabilitat i de dependència, a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de llur vida.

 

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials està composada pel regidor de Serveis Socials, dues educadores socials, tres treballadores socials, una Aux. Administrativa, una informadora i el suport d'una Aux. administrativa de l'OAC.

 


Libre de virus. www.avast.com