dimarts, 26 de juliol de 2016

QUÈ I QUINES SÓN LES PRESTACIONS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS QUE PRESTA L'AJUNTAMENT?

 

Són prestacions del sistema públic de Serveis Socials les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans, les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les finalitats establertes.

Les prestacions del sistema públic de serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques:

 

Prestacions de Servei

Les prestacions de servei són els serveis i les intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social.

Són prestacions de servei les següents actuacions i intervencions acomplertes pels equips professionals:

 

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests.

b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats plantejades.

c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social.

d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, convivencials i familiars i de les demandes socials.

e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats dels Serveis Socials.

f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament.

g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada.

h) L'Atenció residencial substitutiva de la llar.

i) L'Atenció diürna.

j) L'Atenció domiciliària.

k) Les que s'estableixin en la Cartera de Serveis Socials.

Les prestacions de servei tenen la condició de complement necessari de l'aplicació de qualsevol altre tipus de prestació social.

 

Prestacions tecnològiques

Són prestacions tecnològiques les que per mitjà d'un producte atenen les necessitats socials de la persona i es poden associar amb altres prestacions.  Tenen aquesta consideració les prestacions següents:

 

a) L'assistència tecnològica i la teleassistència domiciliària.

b) Les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l'autonomia personal.

c) Les de naturalesa semblant que s'estableixin normativament.

 

 

Prestacions econòmiques

Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. El règim jurídic i fiscal d'aquestes prestacions o de les que es reconeguin s'ha de regular per mitjà d'una legislació específica.

Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d'urgència social.

 

 

La Cartera de Serveis Socials ha d'incloure totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques del sistema públic de Serveis Socials.

 

   Les prestacions econòmiques d'urgència social tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara, l'alimentació, el vestit, els allotjaments, els subministres, els ajuts a la mobilitat, els medicaments, l'escolarització, l'allotjament alternatiu.....  i es financen amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament, d'acord amb les competències que té en l'àmbit dels Serveis Socials bàsics, segons la legislació aplicable.

 

L'objectiu és ajudar a persones individuals o famílies que, per causes sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació d'urgent necessitat.

 


Libre de virus. www.avast.com