dijous, 25 de gener de 2018

DENUNCIAR, RESOLDRE I EXTINGIR ELS CONVENIS DE CESSIÓ DE LA MASIA DE CAN MAIOL A LA FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS

El grup municipal PDECAT - DEMÒCRATES s'ha decidit a fer aquesta proposta, després que el nostre regidor Jordi Pujol, va començar a examinar la documentació relativa als convenis de cessió de la masia de can Maiol a la Fundació privada arqueològica Jordi Clos, i ha detectat que els mateixos només s'han complert en una ínfima part, malgrat que l'Ajuntament va fer-hi una aportació inicial de 45 milions de les antigues pessetes. És per això que, davant tants flagrants incompliments, hem cregut convenient portar al Ple municipal ordinari de gener que es celebrarà aquest vespre, la següent moció:

 

 

MOCIÓ DE PROPOSTA DE DENÚNCIA, RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONVENI EXISTENT AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS DE LA MASIA DE CAN MAIOL

 

Que presenta el grup municipal de PDeCAT-DEMÒCRATES

 

 

Atès que la MASIA DE CAN MAIOL forma part del patrimoni de Palau-solità i Plegamans i que aquest bé està cedit de forma gratuïta a la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS.

 

Atès que és notori que la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS no ha complert amb els pactes als que es va comprometre amb l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en els convenis signats amb dates 25 de setembre de 1997 i 20 d'octubre de 1998.

 

Atès que en el conveni signat amb data 20 d'octubre de 1998, en el seu pacte primer estableix que l'Ajuntament farà una aportació de 45 milions de pessetes, aproximadament 270.000 euros.

 

Atès que en el conveni citat en el paràgraf anterior, en el seu pacte sisè estableix que la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS restituirà a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans les quantitats abonades en virtut del mateix conveni, en cas d'incompliment del conveni.

 

Per tot això el grup municipal de PDeCAT-DEMÒCRATES proposa l'adopció dels següents:

 

ACORDS

 

PRIMER. Denunciar, resoldre i extingir per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans la cessió d'ús de la MASIA DE CAN MAIOL a la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS en un període no superior a sis mesos des de l'adopció del present acord.

 

SEGON.  Reclamar, per via judicial si és necessari, per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la FUNDACIÓ PRIVADA ARQUEOLÒGICA JORDI CLOS la restitució de totes les quantitats econòmiques que s'hagin fet efectives durant la vigència dels convenis, abans de tres mesos des de l'adopció del present acord.

 

TERCER. Fer públic un informe elaborat per part dels serveis tècnics municipals de l'estat actual en el que es troba la MASIA DE CAN MAIOL i el cost estimat de la seva restauració, en un període màxim de sis mesos de l'adopció del present acord.

 

QUART. Preparari publicar els plecs de condicions de concessió de la MASIA DE CAN MAIOL enfocats a un projecte sostenible econòmicament, que inclogui la potenciació del turisme de qualitat i valor afegit a Palau-solità i Plegamans, alhora que ajudi al consistori a la promoció del teixit associatiu de la nostra vila, en un termini màxim de sis mesos des de l'adopció del present acord.

 

Palau-solità i Plegamans, 8 de gener de 2018.


Virus-free. www.avast.com