dimecres, 27 de març de 2019

ELS INVIDENTS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, PODREM DISPOSAR DEL VOT ACCESSIBLE EN SISTEMA BRAILLE, TAMBÉ A LES ELECCIONS MUNICIPALS!

Com us podeu imaginar, em fa una especial il·lusió, poder portar aquesta moció al Ple del mes de març, el penúltim abans no acabi el mandat, i també la meva funció com a Regidor del nostre consistori.

 

L’ACIC, Associació Catalana per a la Integració del Cec, ha treballat moltíssim durant molts anys i en molts camps per fer possibles grans avenços en matèria d’integració i d’aconseguir l’igualtat d’oportunitats de les persones cegues respecte de la resta de ciutadania.

 

Després d’aconseguir un compromís verbal de l’Ajuntament de barcelona i que la setmana passada s’aprovés aquesta mateixa moció a Cubelles, serem dels primers municipis del país en reunir la unanimitat necessària perquè, també a les eleccions municipals els invidents de Palau-solità i Plegamans que ho sol·licitin puguin exercir el seu dret a vot d’una forma lliure, personal, igual i secreta.

 

Us transcric a continuació la moció en la seva literalitat:

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDECAT – DEMÒCRATES PER A LA INSTAURACIÓ D’UN SISTEMA QUE GARANTEIXI A LES PERSONES INVIDENTS EXERCIR EL SEU DRET AL VOT SECRET A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG

 

 

La Constitució Espanyola en el seu article 23.1 reconeix a la ciutadania el dret a participar en els assumptes públics, mitjançant representants escollits per sufragi universal.

 

En els articles 68.1 i 69.2 quan fa referència a las Cortes Generales, defineix el mencionat sufragi, com a universal, lliure, igual, directe i secret.

 

L’article  86.1 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de Juny, de Règim Electoral General, (en endavant LOREG) afirma que el voto és secret, caràcter que es configura com una garantia, i, conseqüentment com a element fonamental de la llibertat en el seu exercici.

 

L’article 87.1 de la LOREG diu que: “Els electors que no sàpiguen llegir, o que, pel seu defecte físic, estiguin impedits per a escollir la papereta o col·locar-la en el sobre, i lliurar-la al president de la mesa, poden servir-se per a aquestes operacions, d’una persona de confiança”.

 

Atès que en el cas de les persones invidents, no seria d’aplicació l’article citat, ja que no estan impossibilitats per a llegir, ja que tenen el seu propi alfabet, (el Braille),  que permet llegir i escriure, tenen les mans hàbils per llegir, escollir la papereta, introduir-la en el sobre i donar-li al/ a la president/a de la mesa, el problema no és tant d’impossibilitat material, com d’inaccessibilitat.

 

Atès que L’article 87.2 de la LOREG diu que “No obstante, el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, que se aplicará, en todo caso, a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, a las elecciones al Parlamento Europeo y a los supuestos de referéndum”, i el Govern no ha executat aquet mandat.

 

Atès que l’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala que els poders públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin la seva plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.

 

L’article 49 de la mateixa CE conté un manament perquè els poders públics facin polítiques d’integració de les persones amb discapacitat i les emparin en l’exercici dels seus drets.

 

Atès que l’article 10.2 de la Constitució Espanyola assenyala que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”; i que el 21 d’abril de 2008  es va publicar al BOE i per tan s’incorpora al ordenament jurídic espanyol el Instrument de Ratificació de la Convenció de la ONU de Drets de les persones amb discapacitat que al seu article 29 reconeix el dret de aquestes persones a la garantia del sufragi secret per part de l’Estat.

 

Atès que l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) té engegada una campanya per al compliment efectiu del dret constitucional al vot secret (art. 68.1 i 69.2 CE) per a les persones invidents i amb problemes de visió, des de l’any 2004, i cal donar una resposta:

 

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents:

 

ACORDS

 

 

Primer.- Establir un sistema per garantir que les persones invidents de Palau-solità i Plegamans puguin exercir el seu dret a vot secret mitjançant la utilització dels kit de vot accessible en Braille segons apareixen descrits al Reial Decret 1612/2007 de 7 de Desembre.

 

Aquest sistema funcionaria de la mateixa manera que es porta a terme a les eleccions que es permet el vot secret:

 

-       L’Ajuntament informarà que les persones amb ceguesa o problemes visuals podran sol·licitar el kit de votació secreta, entre els dies 2 d’abril i 9 de maig.

-       Amb les persones inscrites i les candidatures proclamades, es demanen els kits a una imprenta Braille amb:

o   Un sobre etiquetat en Braille per cada partit que es presenta a les eleccions municipals, amb una butlleta de les aprovades per la Junta Electoral (JE) a dins, més un sobre dels aprovats per la JE.

 

o   El 26 de maig, el personal del Ajuntament present en cada Col_legi electoral on hagi de votar un invident sol·licitant del vot accessible, lliurara els kits a les persones inscrites i es garantirà un espai perquè puguin exercir el seu dret a vot de forma secreta.

 

o   La persona amb problemes de visió seleccionarà la formació a la qual vol votar, extraurà la papereta de dins del sobre en  Braille, i la introduirà en el sobre aprovat per la JE.  

 

Segon.- Difondre aquest sistema entre les persones cegues i amb problemes de visió, amb la col·laboració de l’ACIC, i els mitjans d’informació de l’Ajuntament i altres que hi puguin participar de forma activa en la difusió perquè les persones que s’inscriguin en la campanya puguin exercir el seu dret a vot secret.

 

Tercer.-  Instar al Govern de l’Estat espanyol a impulsar mesures que permetin a les persones invidents exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser  secret, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles, realitzant les modificacions legals aplicables al cas per tal que s’apliquin les mateixes mesures que les previstes en la LOREG per a la resta d’eleccions.

 

Quart.- Comunicar aquesta decisió a la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la Generalitat de Cataluña,  als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.