dijous, 30 de juliol de 2015

PRIMER PLE ORDINARI DEL MANDAT 2015-2019

Avui hi ha Ple. El primer amb caràcter ordinari d'aquest nou mandat, del que, com sempre, ja us faré el corresponent resum comentat.
 
A l'apartat de mocions només el nostre Grup municipal presenta una moció per tal d'assegurar les prestacions als aturats de més de 55 anys.
 
Us la transcric seguidament:
 

 

MOCIO DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ «GARANTIA +55 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de recuperació d'una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de protecció per desocupació.

 

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l'atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d'atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d'aquest col·lectiu passarà d'un nivell de protecció contributiu a un d'assistencial, en el millor dels casos, i deixarà de cotitzar a efectes d'una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s'han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant l'edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l'únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s'ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.

 

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d'aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d'accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.

 

Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d'aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d'aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s'ha augmentat l'edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s'ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se'ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d'anticipar les seves jubilacions.

 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l'atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d'inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l'exclusió social.

 

En aquest sentit, a Palau-solità i Plegamans, d'una població activa a juny de 2015 de 7.574 persones. D'aquestes, 921 es troben en situació d'atur, la qual cosa significa el 12,16% del total.

 

Del total de persones aturades al nostre poble, 251 són majors de 55 anys i menors de 65 que es considera, de moment, l'edat de jubilació. Es reparteixen entre els dos sexes de la següent manera: el 47,8% dels aturats majors de 55 anys són homes i el 52,8% són dones.

 

Aquest col·lectiu que voreja l'edat de jubilació, entenem que és especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se'ls asseguri unes pensions dignes.

 

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans acorda donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55» i que significa:

 

1)     Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent

b. el manteniment d'entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d'aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.

 

2)             Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea.

. 3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l'administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).

 

4)  Acabar amb l'estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d'aquesta manera podrem millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones.

 

5)      Analitzar l'eficiència dels programes d'inserció i apostar per accions d'inserció i de formació amb continguts reals.

 
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com