dissabte, 4 de març de 2017

AIXÒ NO VA DE CONSTITUCIÓ, ESTÚPIDS!

Potser sí que em repetiré més que l'all, però no em cansaré d'insistir-hi. Per tots els que, minut a minut, només saben parlar de Constitució de 1978, aquella que ni jo, que ara en faré 53 vaig votar, cal repetir fins on faci falta que, si els catalans no podem votar, és perquè al govern espanyol i als partits d'àmbit espanyol (i algun de català cada cop més residual) no els dona la gana de deixar-nos votar. No hi ha cap més raó. Us podria parlar de l'article primer de la Carta Fundacional de Nacions Unides de juny de 1945, o de la Declaració Universal dels Drets Humans de desembre de 1948, ratificats per l'estat espanyol i en els que s'inspira permanentment la Constitució de 1978. Només cal que llegim, sense necessitat de fer cap comentari, l'article 92 de la mal anomenada Carta Magna espanyola:
 
Artículo 92.- 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2.El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente de gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.
 
És o no doncs, una qüestió de pura voluntat política? Els governs espanyols s'hi neguen. Els partits majoritaris (amb l'excepció actual de Podemos) també, com els partits cada cop més petits i acollonits de Catalunya. Ens cal només, recordar el redactat de l'article 10 de la mateixa Constitució, al que em referia en el ple municipal de febrer quan, des dels referits partits es posava en dubte que, com advocat, defensés la independència del meu país a través d'un referèndum, amb un, segons ells, desconeixement absolut de la legalitat vigent. Diu així:
 
Artículo 10.- 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del órden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
 
Diria que, com deia aquell il·lustre intelectual: "No hase falta desir nada más!"
 Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com