dilluns, 8 de febrer de 2010

SOBRE L'ESCOPETA

Sembla que els socialistes palauencs segueixen capficats amb el tema de l'escopeta per a la policia local. Segueixen empenyats en dir que ja ha estat adquirida, que és una joguina per a l'Inspector i no se´quants disvarats més.

A continuació reprodueixo la resolució dictada a l'efecte, que, com he explicat tantes i tantes vegades, no és res més que cumplir amb el indispensable requisit per tal de poder demanar a la Guàrdia Civil l'autorització per poder disposar d'una arma d'aquestes característiques, com ja ho han fet el 99% de les policies locals de tot l'estat espanyol. Que s'hagi dictat aquesta resolució no vol dir res més que això; i ni s'ha adquirit, ni està pressupostada ni res que s'hi assembli!

Si s'ens autoritzés seriem la primera policia local en tenir-ne, i no crec pas que hagi de ser aquest el cas:


- RESOLUCIÓ de l’ ALCALDIA-Identificació de l'expedient

Proposta per a dotar la Policia Local de Palau-solità i Plegamans d’una arma llarga d’ús col.lectiu


FETS

Vist l’informe del sergent , cap de les Àrees de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, que es transcriu a continuació;


“ Informe proposta per la dotació d’una arma llarga d’ús col•lectiu, per la Policia Local de Palau-solità i Plegamans
Antecedents

Primer.- El dia 1 de novembre de 2006 es va iniciar el desplegament total i efectiu del Cos de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra a la comarca del Vallès Occidental, establint-se una comissaria de districte a Santa Perpètua de Mogoda, comissaria aquesta de referència per la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, conjuntament amb les policies locals de Santa Perpètua de Mogoda i Polinyà.

Segon.- Des de llavors, i com a part de la coordinació operativa legalment establerta entre els dos cossos derivada dels acords de la Junta Local de Seguretat, és habitual i periòdic establir dispositius conjunts de control de seguretat ciutadana i de trànsit a les diferents vies públiques del municipi.

Tercer.- El municipi de Palau-solità i Plegamans compta amb importants polígons industrials. A l’actualitat una part de la delinqüència comuna s’ha especialitzat en robatoris a naus industrials i empreses, i ha derivat cap a models més organitzats amb episodis cada cop més violents. Cada cop de manera més habitual els grups delinqüencials fan ús d’armes de foc (fins i tot automàtiques) per la consecució dels seus fins.

Quart.- En els dispositius conjunts, el Cos de Mossos d’Esquadra disposa dels elements tècnics adients (escopetes policials) per donar protecció als seus agents. Per contra, els agents de la Policia Local només disposen de les armes de foc curtes de caràcter individual, que en aquestes situacions tenen una escassa eficàcia operativa i valor dissuassori.

Cinquè.- Pel que fa a la formació , ja en el Curs Bàsic que realitzen tots els agents de la Policia Local a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, de manera conjunta amb els agents del Cos de Mossos d’Esquadra, se’ls forma en l’ús i manipulació tant d’armes curtes com d’armes llargues (escopeta i subfusell).

Sisè.- De la mateixa manera, la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, disposa d’un monitor de tir propi, format a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que també ha rebut la formació en aquest tipus d’armes. Aquesta figura és indispensable per instruir i supervisar la resta de funcionaris del Cos en l’ús d’armes llargues, en les pràctiques de tir obligatòries que es realitzen al llarg de l’any, en un número mínim de dos.

Setè.- Els funcionaris de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, realitzen amb caràcter obligatori i amb periodicitat bianual, una prova psicotècnica específica per la tinença i ús d’armes de foc, a la seu de la Direcció General de Policia de Catalunya.

Fonaments jurídics

Primer.- És d’aplicació la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat.
L’article 52. 1 de la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, estableix el següent:
Article 52
1. Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los Capítulos II y III del Título I y por la sección cuarta del Capítulo IV del Título II de la presente Ley, con adecuación que exija la dependencia de la administración correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los reglamentos específicos para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes ayuntamientos. Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad de las funciones de dichos cuerpos, les será de aplicación la Ley que se dicte en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical

Segon.- És d’aplicació la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya.
L’article 8.1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya, disposa:
Article 8
1. Els policies locals, com a integrants d’un institut armat, han de dur l’armament reglamentari que se’ls assigni. Així mateix, han de disposar dels altres mitjans tècnics i operatius necessaris per al compliment de llurs funcions.


Tercer.- És d’aplicació el RD 137/1993, de 29 de gener pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.
L’article 5.1.a del RD137/1993, de 29 de gener pel qual s’aprova el Reglament d’Armes, disposa:
Article 5
1.-Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de:
a) Las armas semiautomáticas de las Categorías 2ª.2 y 3ª.2, cuya capacidad de carga sea superior a cinco cartuchos, incluido el alojado en la recámara, o cuya culata sea plegable o eliminable.

Quart.- És d’aplicació el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les Policies Locals de Catalunya.

Els articles 9.1 i 9.2 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les Policies Locals de Catalunya.
Article 9
Altres mitjans de defensa de l'ajuntament

9.1 Els alcaldes podran dotar els membres de la seva policia local d'altres mitjans de defensa quan aquests estiguin previstos en els reglaments interns i homologats per les autoritats competents.

9.2 Aquests mitjans podran formar part de la dotació personal dels membres de la policia local o de la dotació d'unitats per a serveis específics.

Cinquè.- És d’aplicació el Reglament Orgànic de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, aprovat pel Ple de la Corporació en data 30 de juliol de 2009.

El Capítol VI del vigent Reglament Orgànic de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, preveu que l’Alcaldia, mitjançat Decret a l’efecte, podrà disposar la incorporació d’altres elements defensius/coercitius , de dotació personal o col•lectiva pel desenvolupament de determinats serveis.

Sisè.- És d’aplicació la llei4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

L’article 10 estableix les funcions de les juntes locals de seguretat:
e) Concretar en l'àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de col•laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent.
f) Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als organismes competents per a la col•laboració, la coordinació i la cooperació millors dels cossos i els serveis de seguretat.
g) Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni subscrit entre el departament titular de les competències en matèria de seguretat pública i l'ajuntament.
Per tot allò exposat, CONCLOC que,

Atesa la capacitació tècnica dels agents de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans per utilitzar armes de foc llargues.

Atesa la capacitat del cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans per mantenir les adients condicions formatives pel que fa al correcte ús d’armes llargues de tots els seus integrants.

Atès que el desenvolupament de les tasques relacionades directament amb el manteniment de la seguretat ciutadana del municipi impliquen en certes circumstàncies un alt grau de risc per part dels funcionaris policials que les desenvolupen.

Atès que no hi ha cap tipus de consideració legal que ho contravingui de manera explícita ni indirecta.


PROPOSO,
Es dicti Decret d’Alcaldia que prevegi la incorporació d’una arma llarga de la categoria 3a 2 (escopeta policial), com a arma de dotació col•lectiva pel desenvolupament de determinats serveis relacionats amb el manteniment de la seguretat ciutadana, regulant el seu ús amb els protocols corporatius que el cap del cos consideri necessaris.
Palau-solità i Plegamans, 16 de novembre de 2009 Armand J. Arrabal i Martín
Sergent, cap de les Àrees de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà .Policia Local “


PART DISPOSITIVA

Vistos els fets i els fonaments jurídics esmentats pel sergent de la Policia Local en el seu informe,RESOLC :


1.- Autoritzar la incorporació d’una arma llarga de la categoria 3a 2 (escopeta policial) com a arma de dotació col•lectiva pel desenvolupament de determinats serveis relacionats amb el manteniment de la seguretat ciutadana, regulant el seu ús amb els protocols corporatius que el cap del cos consideri necessaris.

2.- Comunicar la present resolució al regidor de Governació i al cap de la Policia Local .


Palau-solità i Plegamans, 18 de novembre de 2009L’alcaldessa Davant meu,
La secretària,

M.Mercè Pla i Blagé Mª Assumpció Rodríguez Marin