dimecres, 20 de juliol de 2011

ES RECONEIX LA GRAN TASCA DE GOVERNACIÓ EN L'ANTERIOR LEGISLATURA

Diu la pàgina web de l'Ajuntament:L’Àrea Municipal deProtecció Civili Emergències té elaborats els Plans d’Actuació Municipal (PAM) per respondre a les situacions d’incendi o d’inundacions que es puguin produir.

Joan Gràcia, responsable de l’Àrea Municipal deProtecció Civili Emergències i Subinspector de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, va assistir a la reunió que es va celebrar a principis de mes a la Direcció General deProtecció Civilde Barcelona, que va servir per coordinar i actualitzar els PAM vinculats a l’INUNCAT (Pla Especial per Inundacions a Catalunya) i a l’INFOCAT (Pla Especial per Incendis a Catalunya) dels diversos municipis.

Segons explica Joan Gràcia, Palau-solità i Plegamans “té fet el PAM per inundacions, aprovat pel plenari, si bé es troba en tràmits d’homologació per part de la Direcció General de Protecció Civil, cosa que no impedeix que es faci servir si és el cas”. Pel que fa a als incendis, en el cas que s’hagués d’activar el pla municipal que ja està enllestit, “s’aplicaria el que tenim actualitzat amb la Diputació de Barcelona”. Si la importància o perillositat de l’hipotètic incendi ho requerís, “s’activaria el Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM), que ja està homologat”, comenta el subinspector. El PBEM de Palau-solità i Plegamans “conté tots els mecanismes d’actuació per fer front al perill, així com els d’interacció entre el municipi, mitjançant el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), i la Direcció General deProtecció Civil”, continua Gràcia.

En aquest sentit, la regidora de Seguretat Ciutadana, Àngels Marcuello, felicita “la gran feina feta per l’Àrea Municipal de Protecció Civil i Emergències, en l’elaboració d’uns plans d’actuació actualitzats i capaços de respondre a les situacions de perill que podrien succeir, tot i que esperem i desitgem que no s’hagin d’activar”. I és que, com es recorda des de tots els agents vinculats a la seguretat, la prevenció és l’actuació principal a l’hora d’evitar emergències.

Prevenció d’Incendis

En relació als incendis, un dels perills més habituals en època estival, l’Ajuntament realitza totes les tasques marcades al Pla Infocat en qüestió de prevenció:

Garantir que les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions aïllades compleixin la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals
Establir una franja de protecció perimetral de 25m d’amplada
Tenir una xarxa d’hidrants homologats i revisats per CASSA
Netejar de vegetació seca de parcel·les no edificades quan són propietat de l’Ajuntament i, si no ho són, s’avisa als propietaris sobre l’obligació de fer-ho
Netejar de vegetació seca els vials de les carreteres C59 i C155
Elaborar el Pla d’Autoprotecció, amb la Diputació de Barcelona, i el Pla d’Evacuació dels Pins de Can Riera
Distribució de tríptics i pòsters de prevenció i autoprotecció
Compliment amb el Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona
L’Ajuntament compta amb un vehicle de vigilància forestal amb un informador i vigilant connectat constantment amb l’Agrupació de Defensa Forestal i amb la Policia Local

A banda d’això, l’Àrea Municipal de Protecció Civili Emergències i la Policia Local estan atentes al mapa diari de risc d’incendi i, de forma especial, als avisos del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), amb vies de comunicació operatives durant les 24h amb l’Ajuntament i la Policia Local. Palau-solità i Plegamans, compta amb els efectius i el material de la Generalitat de Catalunya (cos de Bombers) i amb la col·laboració dels voluntaris deProtecció Civil, les Agrupacions de Defensa Forestal, les brigades municipals, la Policia Local, el personal tècnic de Territori i Medi Ambient, així com un seguit de personal i material de particulars.


Em satisfà, i molt, observar com des de l'actual equip de govern es reconeix la gran tasca portada a terme en l'anterior legislatura per la regidoria de Governació. Com a regidor de Governació vaig crear l'Àrea Municipal de Protecció civil i Emergències amb el Sotsinspector de la Policia local Joan Gracia i Àlvarez al capdavant.

Des de l'any 1995 en que Palau-solità i Plegamans fou declarat per la Generalitat de Catalunya com a Municipi Turístic, l'Ajuntament tenia l'obligació de disposar del Pla Bàsic de Protecció Civil, que vam aprovar ara fa més d'un any. També estàvem obligats per llei a disposar del pla per inundacions, que també vam elaborar i aprovar, així com el d'incendis que està pendent només de rebre la confirmació de l'administració de la Generalitat. També està pràcticament enllestit el pla per moviments sísmics, que es troba en la mateixa fase final d'aprovació que el d'incendis.

a banda d'aquests plans, s'estava treballant des de la referida àrea municipal, en la redacció de plans específics com el de risc industrial i d'activitats de pública concurrència com poden ser els Correfocs o focs artificials.

com podeu comprovar, després de dotze anys d'obligatorietat de disposar dels diferents plans d'emergència esmentats, va haver de ser l'anterior govern municipal, i jo mateix com a regidor, qui va voler cumplir escrupulosament amb la llei i fer que el nou govern pugui sentir-se orgullós de la feina feta i trobar-se plenament en condicions de poder afrontar qualsevol situació d'emergència del tipus que sigui.

Gràcies pel reconeixement!