dimecres, 13 de juliol de 2011

JA ES TORNA A CONTRACTAR A DIT!

Estupor és el que ha causat a molta gent, i sobre tot a molts treballadors de l'Ajuntament, que, de cop i volta, es torni a les velles pràctiques de contractar nou personal, ja sigui laboral, funcionari, interí, per cobrir baixes, substitucions, places vacants, jubilats, etc, incomplint amb l'EBEP, és a dir, "el Estatuto Básico del Empleado Público".

Als pocs dies de constituïr-se el nou consistori amb la Teresa Padrós al capdavant, ja s'ha procedit a contractar a dos nous electricistes per a la brigada municipal sense cap mena de selecció prèvia, ni exàmen de capacitació, ni res de res. Es tracta, en un dels casos, del nebot d'un exregidor socialista i, curiosament, fill d'una representant al Comitè d'Empresa del propi Ajuntament. Sí, aquell comitè que s'ha negat sistemàticament a signar qualsevol conformitat a la contractació per via d'urgència de cap nou treballador, si no hi havia un procés previ de selecció i justificació de la seva contractació.

Ja feia més de dos anys que, qualsevol nova incorporació a la plantilla de treballadors de l'Ajuntament, per urgent que fos, es realitzava, com a mínim, amb una tria entre tres o quatre currículums extrets del Desoc entre les persones inscrites cercadores de feina; d'aquesta primera tria es portaven a terme un seguit d'entrevistes amb els responsables tècnics de l'àrea on hauria de prestar els seus serveis, i al final s'optava per un dels candidats. I això era el mínim exigit per la legislació vigent, sino s'anava a un procés de selecció ordinari, per urgent que fos, amb les proves de capacitació pertinents i amb totes les garanties legals.

Fins i tot, hi va haver oposició sindical a contractar una nova treballadora per a l'emissora de Ràdio Palau al voler-se fer un petit canvi insignificant en la fitxa descriptiva del lloc de treball al voler incloure que aquesta plaça pogués realitzar tasques no tant tècniques sino de continguts a la ràdio.

Quan vam arribar al govern, ara fa quatre anys, vam trobar-nos un Ajuntament amb prop de noranta persones contractades de forma directa, a dit i sense cap mena de selecció prèvia. Nosaltres vam optar per cumplir amb la llei i anar regularitzant llocs de treball mica en mica, a excepció de les contractacions per via d'urgència que, com he dit, al menys s'oferia un procés selectiu garantista d'una capacitació professional per cobrir tota mena de places, encara que fos de forma interina o per substitució.

Tornem als vells temps del clientelisme polític, de no tenir manies ni escrúpols de cap mena. Tornem a contractar a amics i parents, que aquí no passa res i el Tinoco ja ens ha donat l'alcaldia i el tenim distret a Joventut i a Educació!

Caldrà veure si l'actuació del Comitè d'Empresa és la mateixa que fins fa pocs mesos, o si, en canvi, opta per deixar que el fill d'una de les seves representants sindicals i nebot d'un ex regidor socialista, entra sense més a formar part de la plantilla municipal. I caldrà veure també si, complint amb la llei, d'aquí a tres mesos es convoca la plaça d'acord amb les prescripcions de l'EBEP i s'efectúa la pertinent selecció via el corresponent concurs-oposició.

Per tot això, des del Grup Municipal de Convergència i Unió i com a Portaveu del mateix, he presentat la instància de la que tot seguit us transcric les seves peticions:

Que als efectes de portar a terme una major eficàcia en la tasca d’Oposició municipal, demano en nom de Convergència i Unió s’em facilitin totes les dades de les noves contractacions, en el moment en que es produeixin. Tant de personal laboral, com funcionari, ja sigui en concepte de substitució, cobrir plaça vacant, contractació temporal, interina o del tipus que sigui, facilitant totes les dades tant de la persona contractada com del tipus de contracte subscrit.

Per fer més àgil aquesta comunicació, es podrà fer per correu electrònic a l'adreça ......

Tenint en compte que desconeixem si s'ha produit alguna contractació abans de fer aquesta petició, demano que se'ns envïi una relació de totes les contractacions efectuades des de la presa de possessió de la nova Alcaldessa i fins avui. Entenent que des d'ara, i atenent aquesta petició, se'ns farà notificació expressa de cada contractació cada vegada que es produeixi.


Com veieu, haurem d'estar molt atents a tot plegat i no deixar que això torni a convertir-se en un petit o gran INEM per amics i parents!