dijous, 3 de novembre de 2011

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT

A la vista de les informacions aparegudes en diferents mitjans en les que s’ofereix a la població, d’una forma absolutament demagògica per part de l’actual equip de govern municipal encapçalat per la sra. Teresa Padrós, la idea d’un Ajuntament sense recursos, ple de deutes i factures impagades, quasi en fallida i amb tota mena d’insinuacions encaminades a desvirtuar la realitat econòmica de les arques municipals; el Grup Municipal de Convergència i Unió vol expressar a tot el poble un missatge d’aclariment de la situació econòmica, que és de total solvència econòmica del nostre Ajuntament, sempre i quan es compleixin amb les previsions pressupostàries i no s’en adquireixin de noves, i desmentir d’una forma clara i rotunda totes les informacions aparegudes en aquest sentit que només cerquen causar alarma social i crear confussió entre els vilatans.

Per aquesta raó volem fer els següents aclariments:

1. Que l’actual govern municipal va heretar una economia totalment sanejada. Això ho demostra el fet que el pressupost corresponent al 2010 s’ha tancat amb un resultat positiu de prop de 90 000 euros, tenint en compte que l’informe econòmic i financer emès l’any passat pels tècnics de la Diputació de Barcelona assegurava amb majúscules que l’economia municipal estava totalment sanejada i que, fins i tot, permetia un tancament del pressupost en negatiu fins a 500 000 euros, cosa que, com ha quedat dit, no ha passat.

2. Que aquest ajuntament no deu ni una sola factura de l’any passat ni d’altres, com sí passa en la majoria d’ajuntaments del nostre entorn. Com tampoc deu cap factura del primer trimestre d’enguany. I, en aquest sentit, observant la mala fe política en l’afirmació que diu que l’actual equip de govern es va trobar factures pendents de pagament per un valor de 500 000 euros, cal dir que només es pretén falsejar la realitat, doncs aquestes només podien respondre a les del segon trimestre, i si considerem que el nou govern va prendre possessió el passat dia 11 de juny, ens adonarem que l’única veritat és que l’ajuntament estava totalment al dia en els seus pagaments. En aquest sentit, a la vista de la fràgil i complexa realitat econòmica i pressupostària, cal deixar ben clar que el que no és de rebut és adquirir nous compromisos per deixar de cumplir amb els ja existents. Això sí que provoca un perill real de desequilibri que en cap cas pot ser imputable a l’anterior equip de govern.

3. Que el nivell d’endeutament del nostre ajuntament està xifrat només en un 57%. La legislació estatal permetia fins fa un any un endeutament del 125%, i a l’actualitat, amb les mesures anti-crisi del Govern de Madrid, es perrmet fins al 75%. Si ens fixem en la major part d’ajuntaments del país, n’hi ha pocs que baixin d’un 100% d’endeutament; i això ens omple d’orgull ja que demostra que durant la darrera legislatura l’equip de govern encapçalat per la Mercè Pla va fer una impecable gestió econòmica, aplicant-se ja els ajustos necessaris conseqüència de la delicada situació econòmica en general, des del primer dia de la legislatura anterior.

4. Que el Govern actual buscarà tot el que calgui per donar l’aparença de mala gestió de l’anterior. Però el Grup Municipal de CiU sempre es mantindrà ferm en la defensa de la seva gestió en benefici del poble de Palau-solità i Plegamans. Ens diuen ara que hi ha unes factures presentades fora de termini en relació a la restauració de la masia de Can Falguera. Doncs, aquestes foren presentades d’acord amb les converses mantingudes amb el Ministerio de Cultura, que, com en tantes d’altres ocasions, es va sol•licitar un aplaçament en el termini de presentació de determinada documentació durant el primer trimestre de 2011; i el seguiment i control de tot aquest procés corresponia ja al nou govern, i per tant no es pot imputar a nosaltres quelcom del que ja no en som responsables; i és que, si el govern de Madrid és del PSOE, com ells, no tenen prou capacitat d’influència per resoldre quelcom tant obvi?. Buscaran el que calgui per intentar destruir la nostra gestió. No diran que, gràcies als recursos presentats pel Govern de CiU, l’ajuntament acaba de rebre un total de 470 000 euros per un IVA que, per error en el seu càlcul corresponent al 2006, quan governava el PSC i ICV, es va pagar de més a l’estat. No és tanta doncs la manca de liquidesa si, per altra banda, encara queden 130 000 euros per rebre d’aquell erroni càlcul del IVA, ja que pujava a un total de 600 000 euros. I no deu ser tant desastrosa la situació si tenim en compte que s’acaben d’aprovar les taxes municipals amb un increment raonable del 3% linial, quan en molts altres llocs els increments superen el 10 i el 20%; i tampoc han sol•licitat pas cap de les línies de crèdit ofertes pel govern central a través del ICO per tal que els ajuntaments amb situació econòmica d’impagament de factures anteriors al 30 d’abril del 2011 puguin fer front als seus compromisos. Vol dir que potser només es cerca l’atac polític sense més. Que pensin també en el perill que comporta deixar d’assumir pagaments de factures per obres i projectes subvencionats; això pot comportar incrementar un deute no previst i posar de veritat en perill l’economia municipal.

5. Que han suspès temporalment el contracte d’adjudicació de la piscina arriscant-se a pagar una indemnització superior al que l’Ajuntament ha de pagar per fer-la. Amb l’acord de suspensió temporal del contracte i adjudicació per a la construcció, gestió i explotació del nou complex amb piscina municipal coberta, argumentant manca de liquidesa i tresoreria, només volem advertir al govern que, de perpetuar-se aquesta decisió, els perjudicis econòmics per a les arques municipals, per l’incumpliment d’aquest contracte, pot suposar una despesa d’entre 500 000 euros i un milió. Molt més que els 390 000 que l’Ajuntament ha d’invertir per fer-la. A més, posa en risc les subvencions otorgades de la Generalitat i la Diputació per aquest destí. I es fa necessari recordar que els diners hi són, amb crèdits dels que ja s’estan pagant quotes, que està perfectament detallat, pressupostat i planificat,i que aquest nou equip de govern no es pot permetre el luxe de portar realment l’ajuntament a la ruïna només per intentar desfer una obra perfectament treballada i adjudicada pels anteriors responsables municipals. De la piscina s’en beneficiarà tot el poble, i després que el PSC fos el primer de contemplar la seva construcció en els diferents programes electorals des de 1991, no hauria d’actuar amb una imprudència pròpia de qui només cerca l’atac a l’adversari polític sense pensar en els autèntics beneficiaris d’aquest equipament.


GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ