dilluns, 28 de novembre de 2011

PLE DE NOVEMBRE

ara sí. Després que el passat divendres em veiés en la necessitat d'explicar-vos, gairebé per via d'urgència, fins on són capaces d'arribar l'alcaldessa i companyia, quan l'objectiu perseguit és l'eliminació de l'adversari; avui toca resumir, com cada mes, els diferents punts tractats en el ple ordinari del mes de novembre:

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATES:
a. EXTRAODINÀRIA DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2011.
b. ORDINÀRIA DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 201:

Vam aprovar-les sense més, tenint en compte que la del ple extraordinari que s'esmenta correspon al que es va celebrar per efectuar el sorteig entre totes les persones censades al nostre poble perquè ocupessin les diferents meses electorals el dia de les eleccions generals celebrades el passat dia 20 de novembre.
Algun dia haurem de reflexionar sobre la raó per la qual es continua fent les actes literals i no, com diu el ROM, de forma resumida. Hauria de ser només literal allò que qui parla vol que consti literal i així ho demana expressament. Els plens són enregistrats, estan penjats a la web municipal així com a la de la ràdio.

2. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1.275 DE NOMENAMENT DEL TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 1.276 DE NOMENAMENT DE L’INTERVENTOR ACCIDENTAL:

Crec que no cal aprofundir més en quelcom que ja vaig explicitar amb escreix en el meu apunt del passat divendres sobre l'incorporació d'un nou interventor que, al mateix temps, és un alt càrrec socialista de Cerdanyola. Sí que voldria afegir que, quan des del govern es diu que no hi ha interventors, és ben cert. Però, el que sí hi ha, com a cos estatal i com a funcionari de carrera, són secretaris-interventors, com la que l'anterior govern havia incorporat, sense necessitat d'haver de recórrer a algú del partit que governa.

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10, EXERCICI 2011:
Davant la proximitat del tancament de l'exercici econòmic, cada any calen els darrers ajustos per tal d'aconseguir que aquelles partides que poden quedar una mica curtes de recursos es vegin incrementades amb fons procedents d'aquelles on, o bé no s'han utilitzat o bé hi ha sobrant.
em segueix preocupant, com ja vaig anticipar en l'anterior modificació del mes d'octubre, que les quotes derivades d'una sentència judicial al Cami de la serra de can Riera, siguin ateses per l'ajuntament i no pels propietaris afectats com així ho mana la llei. Una cosa és que l'ajuntament faci un avançament de diners i l'altre és que s'en faci càrrec. Haurem de mantenir-nos a l'aguait.

4. ACORD D’ASSIGNACIÓ DE LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS INTEGRADA EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA CORRESPONENT AL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, EXERCICI 2011:
Qüestió sense més que fa que, cada any, l'ajuntament acordi destinar aquests diners al consell Comarcal qui ens ofereix un gran suport sobre tot en matèria de Serveis Socials, malgrat l'actual govern sembla haver iniciat la deconstrucció de la seva organització a nivell municipal acomiadant sense més, per tal d'amortitzar la plaça, al cap del departament; probablement només perquè fou contractat per l'anterior govern.

5. APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGUES I RISCOS ASSOCIATS 2011-2014 I DEL PLA D’ACCIÓ 2011:
Quelcom treballat molt intensament i d'una forma exemplarment transversal en l'anterior legislatura, que hi calia actualitzar les dades per la nova composició del consistori. eina importantíssima, treball impressionant pel que vam rebre felicitacions de totes bandes que, esperem que l'actual govern sàpiga desenvolupar amb la fermesa proporcional amb l'esforç que es va fer per a la seva elaboració.

6. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE 25 DE NOVEMBRE DE 2011, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, ELABORAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DIPUTACIONS DE BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA, FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS:
Aquest és el manifest, aprovat per la unanimitat dels grups polítics del consistori, que es va llegir el passat divendres amb motiu del dia internacional per a la erradicació de la violència sobre la dona.

7. PROPOSTA REIVINDICATIVA DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA:
Aquest és un d'aquells documents trampa al que de vegades ens té acostumat ICV. en el fons el que es pretenia era llançar una crítica a l'actual govern de la generalitat pel que, diuen, tractament idèntic del que és la violència domèstica a la de gènere sobre les dones. Nosaltres ens vam abstenir per considerar que aquest no és un debat que ens correspongui a nosaltres fer-lo, tot i que sí vaig fer la meva aportació com a professional amb experiència en aquests temes. I penso que és tant condemnable la violència sobre la dona, contra la que cal lluitar amb totes les nostres forces, com la resta de violències que es donen en el sí de la família com la que hi pot haver entre un pare i un fill, un fill i un avi, violències entre germans, etc.

8. PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS A L’ACORD PER A L’ESTABILITAT ECONÒMICA DELS AJUNTAMENTS CATALANS, APROVAT PEL COMITÈ EXECUTIU EXTRAORDINARI DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA EL PASSAT 6 DE SETEMBRE DE 2011:
Una altra vegada atacs a la Generalitat, a CiU i a qui s'els posi pel davant. Vinga demanar que la generalitat pagui el que deu, i bla, bla i bla. L'any passat les administracions ens debien més de cinc milions d'euros i vam presentar una moció semblant i ells, socialistes i ICV la van votar en contra; ara ens deuen poc més d'un milió d'euros i sembla que el món s'acabi. En definitiva, es tracta d'omplir l'ordre del dia dels plens amb punts buits de contingut i que serveixin per atacar a CiU i la Generalitat. Doncs, vinga: qui no té feina el gat pentina!

9. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CiU i ERC-AM EN DATA 11 DE NOVEMBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 11.624, PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPÌS PER A LA INDEPENDÈNCIA:
Poc us puc afegir al que ja vaig explicar en el meu apunt anterior del dia 25. Com que aquesta proposta els va incomodar tant es van desfermar totes les ires contra mi i el Miquel Truyols. Però, si més no, hem posat a cadascú al seu lloc i ja ensn traureu les conclusions que cregueu oportunes.

10. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST PER L’EDUCACIÓ DELS INFANTS DE 0 A 3 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT:
I tornem-hi. Que si les retallades, que si CiU, que si el govern de la Generalitat amunt i avall. Encara no s'han adonat que CiU a Palau va obtenir 2342 vots i el PSC-PSOE 1789!

11. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA:
Tot ens havia estat lliurat sense més i per tant, no vam tenir res a manifestar.

12. PROPOSTES D’URGÈNCIA:
No n'hi va haver.

13. PRECS I PREGUNTES:
aquest és el torn final del ple en el que has d'aprofitar per dir tot allò que l'alcaldessa t'ha impedit durant el ple, incumplint el Reglament Orgànic Municipal al no permetre que intervinguem per alusions en els punts del debat. I foren diverses les preguntes plantejades com les d'insistir en saber si donaran resposta a unes instàncies presentades per CiU els dies 5 i 6 de juliol en relació a la notificació al nostre grup de les noves contractacions de personal i una altra demanant l'adequació del despatx destinat als grups de l'oposició donat que ara són tres i abans dos i per això cal una petita remodelació. D'altres preguntes de tràmit, i cap a casa amb la sensació d'haver aguantat estoicament una altra ofensiva del govern, que fa d'oposició, sense que s'en hagin sortit en les seves pretensions.