dijous, 10 de gener de 2013

UNA AUDITORIA DE LA DIPUTACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA SELECTIVA A PALAU

I si darrerament he reflexionat sobre la recollida selectiva dels nostres residus, per acabar de reblar el clau, només ens faltava llegir l'informe emès per la Diputació de Barcelona, després de realitzar una Auditoria encarregada pel govern municipal de Palau-solità i Plegamans sobre el compliment de les condicions contractuals per part de l'empresa concessionària del servei. Es tracta d'una auditoria que el nostre govern va encarregar amb el convenciment que arribaria a la conclusió que no és un bon sistema l'implantat durant l'anterior mandat i que calia retornar als contenidors de tota mena al carrer.
 
Doncs resulta que arriba a la conclusió que el sistema és l'adequat, que el consistori palauenc no hi està al damunt per fer complir el contracte en el seu dia adjudicat, que no es destinen els diners previstos a fer campanyes de sensibilització, que l'empresa no facilita cap informació als tècnics encarregats d'emetre l'informe, que l'Ajuntament no controla suficientment que l'empresa compleixi amb les condicions de la concessió, que no hi ha cap mena de planificació en el servei de recollida i finalment, que els treballadors encarregats de realitzar la recollida en qüestió treballen la meitat de les hores per les que han estat contractats.
 
si és que, quan deiem que darrerament s'observava un abandonament de la supervisió i control del propi Ajuntament de tot el que fa referència a la recollida selectiva, al porta a porta, a la vigilància dels incívics, etc, era per alguna cosa.
 
És quelcom públic i notori que des de fa un temps es vol fer veure que el sistema no funciona. Però, que no sigui que, al final, s'els torni en contra ja que es constata una nova voluntat de desfer; sí, desfer el sistema ja consolidat i pel que ens hem convertit en un dels municipis que més recicle de Catalunya, amb el porta a porta pel que fa a la brossa orgànica i rebuig, deixant el vidre, envasos i cartró en els contenidors al carrer.
 
Això sí, la puntuació que opté la valoració del funcionament de la Deixalleria és extraordinari!
 
A la Junta de Govern celebrada el passat dia 3 de desembre fou aprovat l'informe de l'auditoria de la Diputació, que em limitaré a transcriure en la seva literalitat les seves conclusions:
 

 

" L'estat de neteja del municipi pot considerar-se acceptable. La puntuació obtinguda respecte la prestació d'aquest servei ha estat de 5,2 punts sobre 10.

 

El resultat de l'auditoria determina que la prestació del servei de recollida de residus s'adequa a les condicions establertes en el contracte. La puntuació obtinguda respecte la prestació d'aquest servei ha estat de 5,5 punts sobre 10.

 

La puntuació obtinguda respecte la prestació del servei de deixalleria ha estat de 9,3 punts sobre 10.

 

Les desviacions més significatives detectades durant la realització de l'auditoria han estat:

· Calendari d'execució del servei de neteja no actualitzat

· No es disposen de tots els recursos materials establerts en el plec

· No es disposa d'un pla o sistema de qualitat documentat per avaluar de forma objectiva la prestació dels serveis

· No es disposa d'un pla de manteniment documentat dels mitjans mecànics adscrits als serveis

· No es destina el 0,7% del pressupost de la contracta a campanyes de comunicació

· No es disposen dels parts diaris d'incidències ni dels resums mensuals relacionats amb la prestació dels serveis

· Les instal.lacions no disposen dels permisos pertinents

· Els treballadors adscrits al servei de recollida nocturna no destinen la totalitat d'hores establertes a la prestació del servei

 

Les variacions no documentades en la prestació de serveis realitzats per PAU incideixen negativament en la valoració de l'auditoria.

 

Hauria de documentar-se els serveis i la periodicitat d'aquests amb l'objecte d'actualitzar els continguts dels contractes de 2006 i 2008."