dilluns, 27 de maig de 2013

LES PREGUNTES DE CiU DEL MES DE MAIG AL GOVERN MUNICIPAL

 

1.      A la vista de l'aprovació definitiva sobre l'anul·lació administrativa de la contractació del Contracte de Permuta Financera, anomenat SWAP, amb l'entitat Banesto, i tenint en compte, per una banda, la denúncia interposada per l'advocat de l'equip de govern, Bartomeu Martínez, contra l'anterior Alcaldessa Mercè Pla, la Secretària municipal, l'Interventora municipal i d'altres, i per una altra que, després d'una reunió mantinguda amb representants de les diferents formacions polítiques, l'actual Alcaldessa Teresa Padrós, l'esmentat advocat i tècnics de l'Ajuntament, es van comprometre a donar una explicació sobre si entenien que l'anterior govern va actuar amb intencions doloses, volem saber, donat que la major part de regidors de l'equip de govern desconeixien l'existència d'aquella denúncia i que la pròpia Alcaldessa va negar-la en el plenari, si ja existeix un pronunciament de l'equip de govern, com així es va comprometre la pròpia Alcaldessa, en el sentit de saber si el govern considerava que l'anterior alcaldessa i el seu equip havien procedit a contractar aquell producte amb voluntat especulativa.

 

2.      S'ha realitzat, per part de l'advocat Bartomeu Martínez i per encàrrec de l'equip de govern, alguna actuació més contra responsables de l'anterior govern o funcionaris municipals amb posterioritat al mes de març d'enguany?

 

3.      A la vista de l'última aprovació inicial del POUM, del passat mes d'abril, i considerant que no s'han donat suficients explicacions que justifiquin el canvi en la qualificació urbanística de la finca coneguda com Can Manén i la creació d'un nou sector urbanístic (PAU) que inclou única i específicament aquesta finca i suposa un augment de l'aprofitament urbanístic respecte a la que té actualment, amb un increment substancial d'edificabilitat,

a)      volem saber d'una forma clara, explícita i fonamentada les motivacions que sustenten la requalificació urbanística de la totalitat de la propietat. Quines raons tècniques, polítiques o jurídiques han portat a acordar aquest canvi.

b)      si es considera la urbanització de l'entorn del nou PAU com una condició obligatoria que justifica l'increment substancial de l'aprofitament urbanístic en la finca de Can Manén, volem saber si aquest Ajuntament preveu, de cara a la necessària urbanització futura del sector urbà en el qual es troba inclosa avui la finca de Can Manén, que l'eventual aplicació de contribucions especials als propietaris de l'entorn comporti també requalificacions urbanístiques en cadascuna de les finques.

c)      Volem saber igualment, si existeix algun tipus de vincle o relació personal entre la regidora d'urbanisme, Sra. Marcuello, o algun familiar seu, amb els propietaris de Can Manén.

 

4.      A la vista de l'última aprovació inicial del POUM, del passat mes d'abril, i considerant que no s'han donat suficients explicacions que justifiquin la descatalogació, com a bé patrimonial d'interès municipal (BPIM), de la casa existent en la finca coneguda com Can Manén i tenint en compte que l'immoble estava catalogat com a tal, tant en el Pla Especial i Catàleg aprovat inicialment l'any 2009 com en el POUM aprovat inicialment l'any 2007, catalogacions fetes per diferents tècnics en la matèria i en base a la inclusió prèvia de la casa en l'Inventari de Patrimoni elaborat per la Diputació de Barcelona l'any 2002; volem saber d'una forma clara, explícita i fonamentada les motivacions que sustenten aquesta decisió. També volem saber, si aquesta decisió de desprotegir l'immoble s'ha pres en base al criteri o a l'informe d'algun tècnic especialitzat en matèria de patrimoni.

 

5.      També a la vista de l'última aprovació inicial del POUM, del passat mes d'abril, i considerant que no s'han donat suficients explicacions que justifiquin la descatalogació, com a bé patrimonial d'interès municipal (BPIM), de l'antiga masia de Can Boter que, igualment, estava catalogada com a bé patrimonial d'interès municipal (BPIM), tant en el Pla Especial i Catàleg aprovat inicialment l'any 2009 com en el POUM aprovat inicialment l'any 2007, catalogacions fetes per diferents tècnics en la matèria i en base a la inclusió prèvia de la masia en l'Inventari de Patrimoni que va elaborar la Diputació de Barcelona l'any 2002, i tenint en compte que aquesta casa és propietat d'una societat promotora immobiliària al mateix temps que figura inclosa en l'anomenat cas Mercuri, seguit als jutjats de Sabadell per una pressumpta trama de corrupció urbanística en aquella ciutat; volem saber per quina raó tècnica, política o jurídica s'ha procedit a la seva total desprotecció.

 

6.      Volem preguntar també per quines raons polítiques, jurídiques o urbanístiques no es va voler ratificar el conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i un dels principals propietaris de la zona dels Turons, que va guanyar el corresponent recurs al Projecte de Reparcel·lació del Sector, i per quin motiu no es va voler incloure aquest conveni en el POUM aprovat inicialment el passat 30 d'abril, considerant que aquest conveni facilitava en gran manera la gestió urbanística dels Turons i, afavoria i assegurava l'aplicació dels nous instruments de planejament i gestió que es van introduïr en el nou POUM amb garanties per a la resta de propietaris del Sector dels Turons, que ara es posen en risc innecessàriament.

 

7.      Quin és, segons la normativa aplicable actual, l'aforament del pavelló d'esports Maria Victor més nou? Quantes persones van assistir al dinar de la Gent Gran celebrat el passat dissabte dia 18 de maig?

 

8. Un cop acordat que les saques per a la recollida de poda s'han d'obtenir directament anant a la Deixalleria Municipal, i que cal abonar un import de 2 euros per cadascuna d'elles; volem saber si és cert que a data d'avui (27 de maig de 2013) no es disposa ja fa dies de saques. També volem saber quin control es porta sobre el lliurament de les saques, i si és cert que hi ha ciutadans que n'han recollit un gran nombre, deixant a d'altres sense.