dimecres, 5 de juny de 2013

VOSTÈ NO MANA, SENYOR OLIVERAS!

Aquesta fou l'expressió emprada per l'Alcaldessa durant el punt de l'ordre del dia destinat als Precs i Preguntes, en el ple municipal celebrat el passat dijous dia 30 de maig.
 
Ja coneixeu la història dels Precs i Preguntes, i de la manera que el nostre Grup municipal ha optat per formular-les, donada la manca de respostes, la poca o gens fonamentació en les mateixes o, senzillament, perquè en la majoria d'ocasions convertien les respostes en atacs a la gestió de l'anterior govern sense oferir cap concreció ni detall sobre la qüestió de la que eren interpel·lats.
 
Nosaltres no hem fet altra cosa que, en lloc d'expressar, només in situ, les preguntes, procedim a la seva lectura tot i que alguns dies abans les hem registrat d'entrada sol·licitant que les respostes s'ofereixin per escrit. Que nosaltres, a fi que el ciutadà que escolta el ple, en tingui coneixement, les llegim, no impedeix que, si l'equip de govern vol, les contesti també in situ i al moment; però també haurà de fer-nos arribar, dins del termini legal de 30 dies, les respostes per escrit.
 
Com sabeu, el que fa el govern, després que nosaltres procedim a donar lectura a les darreres presentades, és que també procedeixen a donar lectura a les respostes de les qüestions plantejades en el mes anterior. Per tant, acaben complint amb el que estableix el ROM, potser sense voler, o, fins i tot, sense adonar-se'n.
 
Probablement, aquesta situació provoca una certa incomoditat als altres grups de l'oposició, però, en definitiva, no es fa res més que cumplir amb l'establert reglamentàriament. I el fet que les preguntes i respostes siguin llegides i no de forma oral i directa, no suposa cap obstacle per al normal desenvolupament de la sessió plenària. I, en tot cas, sí que ara disposem de respostes o aclaracions prou satisfactòries al que des de CiU plantegem al govern.
 
Doncs, la frase que encapsala aquest post és la que va pronunciar l'Alcaldessa al transgredir la norma plasmada en el ROM, Reglament Orgànic Municipal, ja que, abans que procedíssim a donar lectura a les preguntes de CiU, va optar per donar la paraula als regidors/es de l'equip de govern perquè contestessin a les preguntes del PP i ERC, i així deixar que aquests marxessin abans que nosaltres llegíssim les preguntes. Li vaig dir que estava conculcant el ROM, i davant l'impossibilitat d'oferir cap argument raonable, la seva resposta fou: "Vostè no mana, senyor Oliveras! I tant que no mano; però la norma, consensuada en el seu dia entre tots els grups municipals, sí que mana, i a ella no li fa res incumplir-la.
 
Només reproduïré a continuació la part de l'article 33.5 del ROM on queda clarificada aquesta qüestió, no fos cas, que algú es pensés que m'invento alguna cosa:
 

- en primer lloc es procedirà a donar resposta a les preguntes i precs formulats en l'anterior sessió plenària que hagin quedat  pendents de resposta.

    - finalitzat aquest primer torn, es procedirà a respondre aquelles preguntes i aquells precs que s'hagin formulat per escrit amb anterioritat  a la celebració de la sessió plenària.

    - tancarà aquest apartat de precs i preguntes el torn d'intervencions destinat a formular precs i preguntes oralment al Ple municipal.

 

Som els primers interessats en no voler fer més ferragós del compte els plens municipals, i alguna cosa farem perquè siguin més àgils de cara als qui l'escolten i a les persones que volen intervenir al finalitzar la sessió. Però, donades les circumpstàncies ja dites, seguirem volent les respostes per escrit!