dimecres, 25 de setembre de 2013

PALAU REBUTJARÀ EL PLA HIDROLÒGIC SOBRE LA CONCA DE L'EBRE. NO VOLEM IMPOSICIÓ SENSE DIÀLEG!

Una nova moció del Grup municipal de CiU al ple d'aquest mes, es refereix a la defensa del riu Ebre i la seva conca, en contra de les imposicions unilaterals de l'estat espanyol sense cap mena de diàleg, ni amb els afectats, ni amb les administracions catalanes competents. La reprodueixo a continuació:
 

 

MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA INICIAL DE PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE EFECTUADA PEL GOVERN ESPANYOL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

El Govern espanyol, mitjançant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), ha posat sobre la taula una proposta de reordenació dels recursos hidrològics dins de la conca de l'Ebre sense ni consultar, ni dialogar ni mostrar cap voluntat de negociació amb el Govern de Catalunya. Un altre pas del Govern espanyol a esquenes de Catalunya, que se suma a les seves permanents deslleialtats.

 

El nou Pla hidrològic de la Conca de l'Ebre no dóna resposta a les demandes de la Generalitat de Catalunya, de manera que el passat 4 de juliol en el Consell de l'Aigua de la Conca de l'Ebre, el Govern de la Generalitat va votar en contra de l'esborrany del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, perquè la proposta no fa el plantejament integral de la gestió del recurs hídric que és l'Ebre que com a govern i partits defensem. La proposta del Pla es va votar definitivament el passat 29 de juliol en el Consell de l'Aigua de la Conca de l'Ebre i la Generalitat hi va tornar a votar en contra, restant a l'espera de la seva aprovació, o no, en el Consell de Ministres.

 

La proposta de Pla hidrològic té encara recorregut fins a la seva aprovació. Per això s'ha de seguir treballant per tal que a aquest pla s'adeqüi a les demandes catalanes:

 

- una visió integral de la gestió de l'Ebre com a recurs hídric de país, no només atenent necessitats concretes d'uns o altres, sinó una visió de conjunt ja que existeixen vies per a fer viable i compatible tant el vessant mediambiental com agrícola de la gestió de l'Ebre.

 

- cal garantir la continuïtat del Delta de l'Ebre, la qual cosa significa garantir un cabal ecològic mínim que eviti la cronificació progressiva de la salinització del tram fins a Tortosa i assegurar-ne la biodiversitat.

 

El Pla de gestió presentat, el qual garanteix un cabal mínim de 3.010 hectòmetres cúbics en la desembocadura del riu, posa en perill la viabilitat del Delta de l'Ebre. La nostra aposta és i serà la que contempla la proposta aprovada per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i que compta amb el suport majoritari del Parlament de Catalunya.

 

És més, el Pla presentat incompleix la Directiva marc de l'aigua ja que els territoris no només han d'atendre a les seves necessitats des del punt de vista de reg, sinó també han de garantir una bona qualitat en les masses d'aigua. I això és precisament el que el Pla presentat no atén i clarament incompleix.

 

 

 

Concretament, aquest pla no contempla cap transvasament sinó que la proposta de la CHE és un pla hidrològic intern que contempla una reordenació dels recursos hidrològics dins de la mateixa conca de l'Ebre. Al mateix temps, la proposta de Pla hidrològic de la Conca de l'Ebre ha augmentat les possibilitats de reg per a, entre d'altres, les comunitats de regants de bona part de les terres de Lleida i, fins i tot, per a les comunitats de regants de la zona del Delta. És segurament, doncs, un aspecte positiu sempre i quan la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), i per tant, el Govern espanyol, compleixi amb el programa d'inversions que preveu la proposta. I, vistos els antecedents, ens refiem poc de Madrid.

 

Per tot això, el grup  municipal  de Convergencia i Unió de Palau-solità i Plegamans proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

 

Primer.- Rebutjar la proposta inicial del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, presentada pel Govern espanyol, perquè no fa un plantejament integral de la gestió de l'Ebre com a recurs hídric de país i perquè posa en perill la viabilitat del Delta de l'Ebre.

 

Segon.- Donar suport al Govern català en totes aquelles accions i iniciatives que serveixin per defensar les competències de la Generalitat, la preservació del Delta de l'Ebre i per garantir els usos i necessitats hídriques de la xarxa de reg catalana.  

 

Tercer.- Comunicar l'aprovació de la present moció al Govern de la Generalitat, al Consell de l'Aigua de la Conca de l'Ebre i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.