dimecres, 29 d’octubre de 2014

CONTRA LA SUSPENSIÓ, DEL QUE SIGUI MENYS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE LA NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA

Transcric avui la segona de les mocions que el Grup de CiU portem al ple ordinari del mes d'octubre de demà:

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I UNIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA

 

 

Antecedents

 

La pobresa energètica és una situació de desemparament en que es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer front al  pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l'atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d'ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d'elegir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l'alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer front als rigors de l'hivern.

 

Segons el 7è estudi elaborat per la Creu Roja des de l'Observatori de Vulnerabilitat titulat "L'impacte de la crisi en la salut de les persones", gairebé un vint per cent de persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics  i com a dada rellevant constata que "la proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats per mantenir la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys".

 

Segons l'IDESCAT un 11% de les llars catalanes, és a dir, 300.000 famílies poden tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern, amb els riscos associats per als  més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent gran. Fins ara 895 famílies s'havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d'ara es poden trobar en que se'ls talli la llum o el gas a l'hivern en cas de retard o d'impagament.

 

Des de la Comissió i el Parlament de la Unió Europea s'ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d'altres situacions com l'atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya desprès de reunir-se amb la Taula Social, va aprovar un decret llei ratificat pel Parlament on regulava una reforma en matèria de consum per garantir que no es podria interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables, prohibint la desconnexió en els mesos de l'hivern.

 

La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.

 

La interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa catalana fa que moltes famílies que s'havien acollit a les condicions que regulen el Decret vegin vulnerat els seus drets socials. Contrasta aquesta insensibilitat amb la rapidesa en buscar una indemnització a les empreses que utilitzant la tècnica del "fracking" han vist compensada la seva inversió a costa dels consumidors mentre els més febles i vulnerables de la població es veuen absolutament desemparats. El text normatiu  que ha estat impugnat també determina els mecanismes d'intercanvi d'informació  entre empreses subministradores, administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa energètica.

 

La interposició d'aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat de litigiositat impulsada per un govern recentralitzador que es insensible a mitigar les situacions de desemparament provocades arran de la crisi econòmica, cercant només la recentralització de competències i vulnerant l'autogovern i l'autonomia local, com ha fet amb l'aprovació de normes com la LRSAL o la lley de garantia de la unitat de mercat impedint que les administracions més properes al ciutadà puguin actuar en defensa de les persones més vulnerables.

 

 

Per tot això, proposem els següents

 

 

ACORDS

 

Primer.- Que es doni suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant la suspensió temporal acordada pel Tribunal Constitucional per termini de cinc mesos amb motiu del recurs d'inconstitucionalitat formulat pel Govern Rajoy contra la normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

Segon.- Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern del sr. Rajoy que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.

 

Tercer.- Demanar que s'aixequi la suspensió pel Tribunal Constitucional de la normativa catalana de consum  ja que deixa als consumidors més vulnerables en una situació d'indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic en l'època climàtica més freda de l'any.

 

Quart.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i a les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, així com al President del Govern espanyol i al Tribunal Constitucional.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.