dilluns, 7 de setembre de 2009

EL PRECEPTIU REGLAMENT ORGÀNIC DE LA POLICIA, ÈINA BÀSICA DE FUNCIONAMENT

Éren tantes, i encara n’hi ha moltes, les mancances del Cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans quan va prendre possessió l’actual govern municipal, ara fa exactament dos anys i tres mesos, en el que jo n’ostento el càrrec de Regidor de Governació, que ha estat molta la feina a fer per tal d’anar convertint aquesta policia en el que ens correspon com a municipi i equiparar-la Així, a les policies modernes dels pobles i ciutats de Catalunya, Així com al cos de seguretat per excelència d’aquest país com són els Mossos d’Esquadra.

Vaig trobar-me una plantilla dividida, desmotivada, sense cap tipus d’inversió en formació continuada, sense infrastructura adecuada, sense cap MENA de protocol d’actuació, ni full d’ordre de Servei, ni normes internes de funcionament i relació entre els seus membres ni amb la comunitat, disposavem d’un programa informàtic obsolet i sense possibilitat d’oferir prestacions adequades i necessàries als agents, i un llarg etc que ara resultaria inacabable. Amb tot, l’anterior govern socialista sí que havia adquirit un programa informàtic per a la policia amb un cost superior als 7000 euros l’any 2004 i que havia estat incapàç d’implantar; programa que hem instaurat, malgrat importants deficiències que anem superant en el dia a dia.

Només arribar, l’alcaldessa i jo mateix ens vam reunir a la comisaria de districte dels Mossos a santa Perpetua no només amb el cap de la policia catalana d’aquesta zona sino també amb el responsable de coordinació amb les policies locals del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. D’aquest vam rebre instruccions clares respecte que calia una auditoria interna de la Policia Local, que calia anomenar, mitjançant el corresponent concurs-oposició, un inspector en cap del cos ja que Així ho prescriu la Llei de les Policies Locals de Catalunya de l’any 1991, que en el seu article 26 disposa que el cap de la policia local ha de correspondre a un membre de l’escala executiva i no a la intermitja com fins aleshores es produïa a Palau. I al mateix temps, va indicar-nos que resultava de suma urgencia que ens dotessim d’un reglament orgànic del cos ja que, també en això incompliem de forma flagrant les disposicions de la llei.

En dos anys s’ha avançat de forma considerable, havent aconseguit gaudir d’una policia moderna, exemplar i amb motivació suficient com per aconseguir grans fites no només en matèria de seguretat ciutadana, que també, sino en altres àmbits de la policia com són el Medi Ambient, la Proximitat, el Servei 24 hores amb oficina de denúncies, la creació d’equips especialitzats en violencia de gènere, o el tant reconegut i prestigiat internacionalment departament d’Educació Viària tant exemplarment comanat pel caporal Rafael Reina.

Hem passat de tenir un sotsinspector, un sergent, un caporal i 14 agents a la situació actual d’un inspector en cap, un sots-inspector, un sergent, sis caporals i 12 agents, restant a l’espera de l’inminent incorporació per al proper mes d’octubre de tres agents més, que faran que es vagi complint de forma escrupulosa amb el previst en el Pla Estratègic de la Policia Local convenientment debatut i presentat al consell municipal de Seguretat ciutadana ara fa pràcticament un any i mig.

Com he dit, una de les grans mancances de la nostra policia era la inexistència d’un reglament orgànic regulador del cos en sí i el seu funcionament. Aquest reglament fou aprovat per majoria absoluta amb els vots dels partits que conformen l’equip de govern en el ple del passat 30 de juliol, amb la satisfacció que em produeix pensar que, com a conseqüència del gran treball portat a terme pels responsables policials, el personal administratiu de la regidoria de Governació i la gran i inestimable col·laboració de la major part de la plantilla, hem aconseguit provocar un canvi i modernització d’aquesta policia que en cap cas pot retornar a la foscor d’anys passats. Hem esdevingut referent per a molts altres cossos de policies locals, fins al punt que per a unes oposicions de tres agents nous s’han presentat un total de 149 aspirants, dels quals, molts d’ells són funcionaris de carrera que pretenen millorar el seu estatus personal i professional anant a treballar a una policia moderna, motivada i eficáç com la nostra.

JUSTIFICACIÓ DE L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT:

1.-La disposició final segona de la Llei 16/91 de 10 de juliol de les policies locals estableix que “les corporacions locals, en un termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la present llei aprovaran el reglament del cos o, si ja existia, l’adequaran als preceptes de la present llei i a les disposicions que la despleguin”.
Aquesta és la raó fonamental: és una obligació establerta per llei i que porta divuit anys de retard en complir-se.

2.- La filosofia del reglament que s’ha fet:
- Fer un reglament que posi les bases sobre les quals construir un cos modern de policia local.
- Que reguli tots els aspectes tant de funcionament, com d’organització i estructura així com de relació entre els integrants del cos entre ells i amb la comunitat.
- Que no sigui un reglament tancat, és a dir, que es pugui desenvolupar tant com sigui necessari.

3.- Principals apartats a destacar:
- La previsió que fa el Reglament de la creació d’un Comitè d’Ètica per a la policia.
- La regulació de la segona activitat.

4.- El Reglament intenta ser homogeni amb les normatives desenvolupades pels mossos d’Esquadra així com amb la majoria de reglaments de les policies locals, seguint l’esperit expressat per la Llei/91 de les policies locals de Catalunya.