divendres, 24 de febrer de 2012

MOCIÓ PRESENTADA PER CiU, I APROVADA PER LA MAJORIA DE GRUPS MUNICIPALS, PER TAL QUE L'IBI NO PUGI AL NOSTRE POBLE

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS


El passat 31 de Desembre, i en el BOE nº 315 s’hi va publicar el Reial Decret 20/2011, sobre Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera, per corregir el dèficit públic.

Aquest Reial Decret recull una mesura que incrementa la pressió fiscal sobre els ciutadans, en concret preveu un augment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) , segons el següent escalat:

-Per Municipis amb Revisió Cadastral abans de 2004 , increment del 10 %
-Per Municipis amb Revisió Cadastral entre 2004 i 2006, increment del 6%
-Per Municipis amb Revisió Cadastral entre 2006 i 2010 , increment del 0 %
-Per Municipis amb Revisió Cadastral posterior a 2010, increment del 4 %

Vista l’anterior exposició, en el cas del nostre Municipi , amb el Cadastre revisat al 2.004, l’increment es situa en un 6 %.

El Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta aquesta proposta d’acord, recollint les manifestacions que en aquest sentit han fet la Federació Catalana de Municipis, conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis, i tanmateix una representació de la nostra ciutadania, segons es manifesta per part de l’actual Govern Municipal, a la vista dels escrits que, segons ens informen, s’han presentat al Registre de l’Ajuntament per part de les Associacions de Veïns de la nostra Vila.

En conseqüència, manifestem que aquesta pujada de l’Impost de Béns Immobles, ha estat una decisió a la que s’ha vist abocada el Govern de l’estat espanyol, per una banda, per així donar compliment al mandat de la Unió Europea sobre el déficit de les administracions estatals, i per una altra, per dotar de liquidesa a les administracions locals, doncs es troben inmerses en un procés de deute, del tot inassumible, si no es prenen mesures extraordinàries com aquesta. Però, que, en cap cas, pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que els Ens locals necessiten, que sí que tindrien la seva raó de ser en la creació d’un model de finançament propi i definitiu que no estigui subjecte a mesures conjunturals.

I així mateix considerem que aquest increment de l’IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema de l’infrafinançament local sinó que a més afegeix un factor d’incertesa en les finances locals i per suposat aquestes mesures en cap cas garanteixen les partides pressupostàries dels Ajuntaments per l’exercici corrent, donat el seu caràcter temporal.

Les mesures adoptades suposen, en definitiva, una reducció de l’autonomia dels municipis, que perden la seva capacitat de modular un impost que, fins ara, els ajuntaments decidien a partir d’uns mínims i uns màxims que donava l’Estat, i que mantenen la seva vigència.

Considerem però, que el nostre Ajuntament compleix de forma escrupulosa amb la legislació vigent sobre morositat, i que, per tant, no li resulta ni molt menys imprescindible la pujada del impost municipal sobre béns immobles, que només perjudica als nostres ciutadans; és la raó per la qual, en ús de les competències municipals, cal que l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans procedeixi a prendre les mesures necessàries per tal que la pujada acordada no sigui de total aplicació al nostre municipi; essent necessària la seva nova aprovació, exposició pública i publicació definitiva, si així es requereix legal i tècnicament.


Per tot això, sol•licitem al ple, l’aprovació dels següents acords:


Primer.- Manifestar la nostra disconformitat respecte a l’increment aprovat per part del govern de l’Estat de l’Impost de Béns Immobles, que en cap cas pot substituir mesures estructurals que els ens locals necessiten i que només és una solució pressupostària conjuntural i temporal.

Segon._- Remetre el present acord a la ORGT de la Diputació de Barcelona, amb qui aquesta corporació local té delegada la gestió tributària per acord plenari, a fi i efecte de que emeti informe sobre la possibilitat de revisar el coeficient aplicable de l’impost en aquestes dates en relació amb allò que s’estipula a l’article 75 de la Llei d’Hisendes Locals i el nou Reial Decret 20/2011, sobre Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera, per corregir el dèficit públic.

Tercer.- De ser favorable l’informe de la Diputació de Barcelona en relació a allò acordat en aquest punt, Que l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’obliga a modificar el tipus de gravàmen del Impost municipal sobre Béns Immobles de tal manera que el coeficient aplicable baixi el que correspongui, de forma que aquesta modificació comporti que aquest impost no s’incrementi més enllà del que es va preveure i aprovar, tant en les Ordenances Fiscals per al 2012 com en el Pressupost municipal per al 2012; fent, per tant, que l’increment sigui exclussivament l’aprovat per aquest consistori.

Quart.- Fer trasllat de l’aprovació d’aquesta moció al Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, així com a l’Administració de l’Estat en els seus Ministeris d’Hisenda i Economia i Competitivitat.

Cinquè.- Informar a la major brevetat possible, a la ciutadania de Palau-solità i Plegamans d’aquest acord i les avantatges fiscals que això suposarà per al nostre municipi.

Palau-solità i Plegamans, 15 de febrer de 2012.


Grup Municipal de Convergència i Unió.