dijous, 31 de maig de 2012

SOBRE EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM

Si ahir analitzavem la moció sobre l'estat actual del POUM presentada pels tres grups de l'oposició, avui podeu llegir a continuació, la que fa referència al procés de participació ciutadana:
 

 

En el transcurs dels treballs del POUM s'ha tingut present en el procés de participació ciutadana que s'ha canalitzat a través de diversos moments i espais per tal d'incorporar a la ciutadania en la revisió del planejament urbanístic del municipi. Aquest procés ha permès facilitar informació als diferents agents del municipi (polítics, tècnics; agents econòmics; ciutadania associada i no associada) i recollir aportacions i suggeriments a tenir en compte en l'elaboració del Pla.

 

El fonament jurídic que ha emparat el procés participatiu queda establert principalment en els articles 8 i59.3a del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme2/2002, i en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

 

El procés de participació ciudadana permet fonamentalment generar espais per facilitar el debat i la reflexió amb l'objectiu de corresponsabilitzar als diferents agents del municipi en la definició del planejament urbanístic de Palau-solità i Plegamans. La difusió més recent que es va fer dels treballs del POUM es sitúen en els mesos de maig-juliol de 2010 amb les jornades de Participació ciutadana i també en el mes d'octubre 2010 en la  FiraPalau, amb una sèrie de plafons que van ser objecte de la consulta ciutadana.

 

Les sessions d'informació i consulta que van tenir lloc entre febrer i juliol de 2010 van tenir com a objectiu donar a conèixer a la ciutadania les propostes que preveu el POUM i recollir valoracions al respecte, a tenir en compte en els treballs de redacció del document. El procediment d'informació i consulta va girar entorn tres grans eixos: l'estructura general i orgànica del territori, les temàtiques relacionades amb el sòl no urbanitzable i, finalment les

propostes referents a la consolidació de l'espai urbà.

 

El treball va ser realitzat per l'empresa GMG Gestió i Participació Ciutadana, S.L. Finalment, els resultats van ser lliurats a l'octubre de 2010 i traslladats a l'equip redactor per tal de treballar la seva incorporació al document i explorar les conclusions en la comissió formada pels grups municipals del consistori amb l'objectiu d'assolir un consens total en el document que s'hagués de presentar al Ple.

 

La previsió que s'havia mantingut fins fa un any era finalitzar els treballs del POUM en el transcurs de la tardor de 2011 i celebrar en aquell moment unes sessions de retorn del procés de participació obertes a la ciutadania per tal d'informar dels continguts del document del POUM i explicar de quina forma s'hi han incorporat les aportacions ciutadanes rebudes al llarg del procés. Tot això, abans de portar el document a aprovació pel Ple i obrir el corresponent termini d'exposició pública en què la ciutadania podrà presentar al•legacions al document.

 

Per tot l'exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament:

 

Donar compte de les intencions del'equip de govern del procés d'informació a la ciutadania que s'ha seguit fins ara, en el cas que se n'hagi fet cap, així com del programa de participació ciutadana que es pensa portar a terme tenint en compte la disconformitat de l'actual equip de govern en el procés de participació exposat i a la vista dels compromisos electorals assumits al respecte per part de la Regidora responsable de l'àrea de Planejament, fins ara incomplerts.