dimarts, 19 de febrer de 2013

ÉS AIXÒ CORRUPCIÓ?

EXTRACTE DEL BOP (BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA) DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012. Pocs dies abans de la seva imputació pel cas Mercuri:

 

Segon.- ACORDAR que l'Il・lm. Sr. MANUEL BUSTOS GARRIDO, Diputat adjunt de la Vicepresidencia cinquena,

exerceixi el seu carrec amb dedicacio exclusiva, amb efectes del dia 1 de novembre de 2012, percebent a aquests

efectes una retribucio mensual, en concepte de sou, de 5.967,60 euros, a rao de catorze mensualitats a l'any, aixi com

donar-lo d'alta en el regim general de la Seguretat Social, per exercir les competencies delegades als Diputats adjunts a

la Vicepresidencia cinquena, aprovades per aquesta Presidencia, mitjançant decret 4477/2012, de 31 de maig, i publicat

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 de juny de 2012. En conseqüència, DEIXAR SENSE

EFECTES en tota la seva extensio l'apartat tercer de la part dispositiva del Decret d'aquesta Presidencia 7391/11, de 26

de juliol.

 

Durant el mandat municipal 2007/2011 l'actual Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, al ser enviada a l'Oposició per a no obrir boca durant quatre anys, rep exactament el mateix tracte i sou de la Diputació de Barcelona.

 

La meva pregunta; això no és corrupció ??

 

No, perquè és perfectament legal. Però, és moralment acceptable?