dilluns, 25 de febrer de 2013

CiU PREGUNTA

El ROM, Reglament Orgànic Municipal, estableix d'una forma expressa, que en totes les sessions ordinàries dels plens municipals, hi haurà un punt de l'ordre del dia destinat a Precs i Preguntes, a fi que els regidors de l'oposició puguin adreçar-se al govern als efectes de fer-hi precs, preguntes, demanar aclariments, etc. també disposa que les preguntes o precs en qüestió seran contestats degudament en la següent sessió ordinària que, en principi, és la del mes següent. Això, que ha estat la pràctica habitual en tots els governs, s'ha conculcat flagrantment en la present legislatura, ja que, com també preveu de forma excepcional la mateixa norma, els regidors del govern poden contestar en el mateix acte.
 
És evident que l'esprit del ROM el que preveu és que per part del govern es pugui documentar degudament i així contestar amb tots els pels i senyals la pregunta efectuada. Però, el govern actual format pel PSC-PSOE, ICV i VdP-siP, lluny de cercar la transparència i la informació correcta del que fan o desfan, prefereixen sempre contestar en el mateix ple. I això els permet, per una banda, ser els últims en intervenir, (que ho deuen considerar molt important), i per una altra, no respondre de forma adequada, fer-ho atacant i sense dades,sense donar detalls de la seva resposta i, en definitiva, treure's del damunt qualsevol qüestió que li pugui resultar incòmoda.
 
a la vista d'aquesta manca absoluta de rigor i de respecte, des del Grup municipal de CiU, amparant-nos també en el mateix text legal, hem decidit optar per fer totes les nostres preguntes o precs per escrit amb l'exigència que les respostes també han de ser per escrit i en un termini no superior a trenta dies. Així, cada divendres previ al ple ordinari presentarem les nostres preguntes per escrit a fi que siguin contestades, també per escrit, just abans del plenari del mes següent. Esperem que aquesta sigui la manera d'obtenir una informació més acurada sobre els diversos temes que preocupen a la població.
 
Reprodueixo a continuació les preguntes que hem formulat aquest mes, de les que hauran de donar deguda resposta abans del plenari de març:
 

 

1.     En quin punt es troben les negociacions amb els representants dels treballadors de l'Ajuntament i amb els Delegats del personal funcionari respecte de la subscripció d'un nou Conveni Col·lectiu i Pacte de Funcionaris, tenint en compte que actualment no n'hi ha cap en vigor per trobar-se denunciat per totes les parts el darrer subscrit l'any 2006?

 

2.     Considerant que fa aproximadament un any es va detectar un nivell d'absentisme laboral en el cos de la Policia Local d'un 30%, s'ha pogut acabar i de quina manera amb aquest absentisme? Quin és el nivell d'absentisme actual?

 

3.     Quin fou el cost exacte que va haver d'abonar l'ajuntament per l'acomiadament d'una Tècnic mig de l'àrea del DesOc i per l'amortització de la plaça?

 

4.     S'ha previst realitzar realment el trasllat del Jutjat de Pau a la planta baixa de l'edifici de la nova comisaria i ocupar la sala polivalent que hi ha? Quin cost exacte tindrà aquest trasllat i nova instal·lació? Per quina raó s'ha acordat fer aquest trasllat existint un ascensor que porta directament a l'actual Jutjat de Pau?

 

5.     En quan al vehicle de transport adaptat que s'havia adquirit per l'anterior govern municipal, per quina raó s'ha optat per deixar d'utilitzar-lo i disposar-ne? És cert que fou ofert a l'Ajuntament per part de l'empresa propietària del vehicle, no per catorze mil euros, com va manifestar en un plenari la regidora Carmen Cabeza, sino per vuit mil euros?

 

6.     És cert que actualment el transport adaptat el ve realitzant un Centre de dia de sabadell que no disposa de cap tipus de llicència per fer aquesta mena de transport?

 

7.     És cert que s'han interposat diverses denúncies contra l'ajuntament per aquest fet per part d'empreses del nostre poble que sí disposen de llicència per a fer aquest tipus de transport?

 

8.     Demanem s'ens lliuri còpia de la llicència sobre transport adaptat que té el Centre de dia que presta actualment aquest servei. Per quina raó no s'ha realitzat cap concurs per adjudicar el servei del transport adaptat?

 

9.     Per quina raó s'ha decidit optar per deixar la pantalla informativa existent al Parc de la Sardana en un autèntic estat d'abandó? Si no es vol utilitzar, per quina raó no s'acorda retirar-la? S'utilitzen les diverses pantalles informatives existents en les diferents dependències municipals??

 

10.                    Quants agents, caporals o sergent han marxat cap a altres cossos de Policia en el darrer any i mig, per quina raó i quants s'en han incorporat de nous substituïnt-los?

 

11.                    Considerant que des de fa un any i mig es manifesta en els plens municipals per part de la Regidora Mª Marcuello que la conexió elèctrica a l'antiga caseta de la Creu Roja està pràcticament apunt, per quina raó encara no s'ha realitzat la conexió impedint que l'associació de voluntaris de Protecció civil s'hi pugui instal·lar definitivament en cumpliment del conveni de cessió de l'espai?

 

12.                    Per quina raó no s'ha tornat a repetir el Projecte Ajuntament Jove portat a terme amb els alumnes de tercer d'ESO de la nostra població?

 

13.                    Quines són les conclussions de la Comissió Tècnica sobre el conflicte del Barri de l'avinguda Diagonal? Demanem s'ens doni trasllat del treball realitzat.

 

14.                    A quines partides es destinaran i per a cubrir quines despeses o inversions els més de cent quaranta mil euros provinents de la Diputació de Barcelona per al nostre Ajuntament i per als anys 2012 i 2013?

 

15.                    Existeix algun Pla de govern per a l'actual legislatura 2011-2015? Si n'hi ha, sol·licitem s'ens doni trasllat del mateix.

 

16.                    Quins retocs o arranjaments es pensen portar a terme en el carril bici de Palau-solità i Plegamans?

 

17.                    Considerant que el dia 27 de febrer finalitza el termini per sol·licitar les subvencions del Pla Únic d'Obres i serveis de Catalunya, PUOSC, per als anys 2013-2015, per a quines inversions, obres o serveis s'ha decidit demanar les subvencions en qüestió?

 

18.                    Quines mesures més immediates es pensen portar a terme per tal de paliar les deficiències en el compliment del contracte per a la recollida d'escombraries, que reflexa l'Auditoria realitzada per la Diputació de Barcelona?

 

19.                    Quin import de diners s'ha destinat a assessorament jurídic urbanístic durant l'any 2012 amb els bufets de Salvador Milà I Dolors clavell per tots els conceptes inclosos els derivats d'intervencions en processos judicials?

 

20. Quin import de diners s'ha destinat a l'advocat Bartomeu Martínez durant l'any 2012 perquè assessori només a l'equip de govern i quines tasques concretes a portat a terme el lletrat en qüestió?