dimarts, 2 d’abril de 2013

PARLEM DEL SWAP, I DEL QUE NO ÉS UNA DENÚNCIA INFORMATIVA

Recordeu el cas Montjuïc? Sí, aquella situació que va esclatar quan l'anterior govern acabava d'arribar arran de l'execució d'una sentència judicial de l'any 2005, amb govern socialista a l'Ajuntament, instada pel propietari afectat per les requalificacions urbanístiques efectuades. Una sentència que obligava als propietaris del barri de Montjuïc a abonar les quotes urbanístiques corresponents a l'esmentat propietari per un import total de 900 000 euros. Però, que a més, el consistori es va veure en la necessitat d'abonar també els interessos de demora generats per l'incompliment de la sentència per part del govern socialista en qüestió per un import de 300 000 euros aproximadament que, considerant que aquell incompliment del consistori no s'havia de repercutir sobre els veïns de la zona, fou el propi Ajuntament qui s'en va fer càrrec. No així els 900 000 euros de principal que, segons ordenava la pròpia sentència, l'havien de pagar els titulars de finques del barri.
Recordareu també, com els grups que estaven a l'oposició durant el mandat 2007/2011 van fer tot el que van poder a fi de llençar als veïns en qüestió contra el govern municipal, fent-los anar als plens un mes rere l'altre, provocant concentracions de tota mena, etc. I, després de moltes reunions i negociacions, constatant que eren els veïns o propietaris dels terrenys d'aquella zona, i només ells, els qui s'havien de fer càrrec del pagament dels 900 000 euros, per part del govern municipal es va optar per facilitar el pagament a terminis als referits titulars i mirar d'avançar els diners abans del termini fixat pel jutge ja que, en cas contrari, s'incurriria en greus responsabilitats penals i civils per part de l'alcaldessa, interventora, Secretària municipal, etc.
Arribats aquí, i existint una pòlissa de crèdit per 900 000 euros amb l'entitat Banesto, quan es va voler disposar dels diners no va ser possible ja que mancaven pocs dies perquè caduqués el mateix. Al demanar la seva renovació, el consistori es va trobar amb la negativa del banc, condicionant la seva concessió a que diversos crèdits existents en d'altres entitats es garantíssin gjunt amb els 900 000 euros, de tal manera que es cobrien fins a quatre milions d'euros.
en cap cas significava això que es produís un major endeutament de l'Ajuntament sino que es garantien diversos crèdits en una sola pòlissa al Banesto. Per tant no hi havia increment de l'endeutament i per això, des dels Serveis Tècnics municipals es va considerar que no era necessària la seva aprovació pel ple de l'Ajuntament.
Així, havent satisfet el consistori els interessos de demora pels incumpliments de la sentència per part del govern socialista anterior i per un total de 300 000 euros, es va voler avançar uns diners que corresponia pagar-los als propietaris de la zona, a fi que aquests poguessin abonar-los en uns terminis que els resultessin més còmodes.
L'ajuntament, tot i haver encarregat un informe jurídic sobre les possibles responsabilitats en que s'havia pogut incórrer pels incompliments de la sentència i el cost que això havia suposat pel municipi, va entendre que no hi va haver responsabilitats penals sino mala gestió política.
Per intentar que tot plegat no comportés un major cost al consistori es va contractar el mal anomenat SWAP que, en definitiva, és un contracte de permuta de tipus, el qual garantia que mai l'ajuntament hauria de pagar més si seguien pujant els tipus d'interès a l'hora de procedir a la devolució del crèdit. Però, en canvi, sembla que, d'una forma molt complexa i poc clara, amagava que en cas de baixada, en aquells moments imprevisible, dels tipus d'interès per sota del 0,8%, sí que hauria de fer-se'n càrrec el consistori. I per això, detectat l'engany perpetrat pel Banesto, des de CiU sempre hem estat d'acord en procedir a l'anul·lació d'aquest contracte i així s'ha expressat en tots i cadascun dels plenaris en els que s'ha seguit la tramitació de l'esmentada anul·lació.
La sorpresa vingué quan, havent-se acordat, també amb la nostra conformitat, que l'expedient administratiu de contractació del SWAP es posés en coneixement de la Fiscalia per si hi detectava algun tipus d'il·legalitat, irregularitat o abús, ens trobem que des d'alcaldia i mitjançant l'advocat de l'equip de govern, es formula denúncia contra persones concretes de forma expressa, "y contra todo aquél que pueda resultar responsable a la vista de los hechos investigados". No és una DENÚNCIA INFORMATIVA; no existeix aquest concepte jurídic. És una denúncia contra determinades persones acusant-les de diversos delictes.
Aquest fet, va fer que, en el ple del passat dia 26 proposessim l'inclusió d'un nou Atès a la resolució d'anul·lació del SWAP que digués: "Atès que per part dels grups municipals que conformaven l'anterior equip de govern s'ha manifestat que mai va ser la seva voluntat la de contractar un producte especulatiu". Això va provocar la radical oposició del govern a incloure-ho. Demostració que la negada denúncia existeix i de la manca de voluntat de mirar de solventar aquesta qüestió políticament. Tots, com sembla que també ICV i la Veu, així com una part dels regidors socialistes, estem d'acord en depurar responsabilitats contra l'entitat que ha abusat d'una forma injustificada de l'Ajuntament. Tots defensem els interessos col·lectius del poble. Detestem la política d'anar uns contra els altres. Si això fos així entrariem en una espiral perillossa d'atacs i denúncies que no ens portarien enlloc. Que és que haviem de denunciar pels 300 000 euros que va costar al poble l'incompliment de la sentència de Montjuïc?
Només vam demanar l'inclusió d'un Atès a la resolució. La negativa a acceptar-lo va evidenciar la Cacera de bruixes denunciada públicament.
No sé si hi ha hagut algun tipus d'error en la tramitació administrativa. Per això hi ha uns tècnics municipals que assessoren i orienten. El que sí sé, és que mai ningú ha pretès actuar d'una forma negligent, ni treure profit o beneficiar-se d'aquesta o aquella contractació. Per això demano que s'aturi aquesta ofensiva política consistent en judicialitzar-ho tot, embrutar-ho tot només per obtenir-ne un resultat més que incert.