dijous, 19 de desembre de 2013

AL·LEGACIONS DE CiU A LES ORDENANCES FISCALS DEL 2014

Recordareu que en el ple ordinari del mes d'octubre van ser aprovades inicialment, com cada any, les ordenances fiscals pel proper any 2014. Sí, tot el que es refereix als impostos, taxes, preus públics i demés, que suposa la font principal d'ingressos pel nostre Ajuntament. Com ja vam anunciar en el mateix plenari, donat que en molts aspectes no estavem pas d'acord, ni en els increments d'impostos proposats ni en la seva aplicació pràctica, que el Grup municipal de Convergència i Unió hi presentaria al·legacions. I així ho vam fer el passat dilluns dia 16 de desembre.
Ara, o bé en un ple extraordinari o en l'ordinari de gener, s'hauran de resoldre aquestes al·legacions que hem presentat amb esprit constructiu i mirant sempre d'afavorir, o bé a les persones i/o famílies més necessitades, o bé per mirar de trobar fórmules que activin l'Economia i el comerç del poble creant al mateix temps ocupació.
Les al·legacions es refereixen fonamentalment a tres impostos, i avui us reproduïré només la que fa referència a les nostres propostes respecte de l'IBI.
     Pel que fa a l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles:

-          Demanem una vegada més , equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses, i per tant s'inclogui la mateixa reducció per aquelles families monoparentals que ho sol.licitin.

-          Demanem també una vegada més, una reducció del 25 %  en l' IBI per aquelles famílies que tinguin membres en situació de dependència

-          Proposem també una petita esmena en el punt 3 ( color vermell) i afegir els punts nº 4 i  nº 5  a l'article 5è.


Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:
      a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 €.
      b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la     totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6,00 €.

2. Gaudiran d'una bonificació del 50 % en la quota de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

3. Gaudiran de la bonificació establerta en aquest apartat els següents béns:
Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 200.000,00€ i constitueixi l'habitatge habitual de la família. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants. Per a gaudir de la bonificació, els titulars de família nombrosa hauran de presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:
* Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent.
* Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable  la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.       
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de  família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. No es podrá gaudir d'aquesta bonificació per més d'un immoble per familia.
En cas que l'Administració competent faciliti per via telemàtica a l'Ajuntament o, en el seu cas, a l'ORGT, les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d'aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d'aquest.

4 . Gaudiran d'una bonificació del 10 % les parcel.les incloses en sectors de sòl urbanitzable i en unitats d'actuació en sòl urbà que no hagin iniciat obre d'urbanització i que estiguin dedicades a una explotació agrícola o forestal.

5. Gaudiran d'una bonificació  del  50 % en la cuota durant tres exercicis  els immobles que d'una manera voluntària hagin instal.lat sistemes d'aprofitament d'energies renovables que superin els mínims que estableixi la legislació vigent i afectin a la globalitat de l'edifici o bé de l'habitatge.