divendres, 20 de desembre de 2013

AL·LEGACIONS ORDENANCES FISCALS 2014, 2ª PART

Si ahir em referia a les nostres propostes respecte de l'IBI, avui reprodueixo les que CiU ha formulat en relació a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:

v   Pel que fa a l'Ordenança fiscal  Nº 2, que regula L'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica.

Es demana modificar l'article nº 3, de la següent forma ( en vermell)

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

1.- S'estableix una bonificació del 100% pels vehicles històrics als que es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.

2.- S'estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25  anys. L'antiguitat dels vehicles es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

3.- S'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental:
  3.1 S'estableix una bonificció del 75 % de la quota de l'impost a favor de titulars de vehicles elèctrics.
  3.2 S'estableix una bonificació del 75 % de la quota de l'impost a favor de titulars de vehicles híbrids o de cicle combinat.
  3.3 S'estableix una bonificacio del 75 % de la quota de l'impost a favor de titulars de vehicles  que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol
             3.4 La  resta  de vehicles considerats eficients energèticament  podran gaudir de les següents bonificacions:

  A) S'estableix una bonificació del 50 % de la quota del impost pels vehicles que emeten  entre 100 grams a 120 grams de CO2 per quilòmetre.

  B) S'Estableix una bonificació del 75 % de la quota del impost pels vehicles que emeten menys de 100 grams de CO2 per quilòmetre.

Podrán accedir a questa bonificació els vehicles de la categoría A de la classificació d'eficiència energètica continguda en la guía de  consum de combustible i emissions de CO2 elaborada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'energia (IDAE) (http://idae.es), en compliment de l'article 4 del reial decret 837/2002, de 2 d'agost per el qual es regula la informació relativa al consum de combustible i emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s'ofereixin en arrendament en territori de l'Estat.