dissabte, 21 de desembre de 2013

AL·LEGACIONS ORDENANCES FISCALS 2014. ÚLTIM CAPÍTOL

Finalment, avui us reprodueixo les propostes del Grup municipal de Convergència i Unió en relació a l'impost sobre activitats Econòmiques:

v   Pel que fa a l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques:


Proposem incloure una article més, concretament el 5è, que s'anomenaría: Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
(En vermell les modificacions proposades.)

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

1.       A l'ampara del que disposa l'article 88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els que iniciin l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota tributaria durant cinc anys, a comptar des de l'inici de l'activitat o , si s'escau, des de la fi de l'exempció prevista en la lletra B) apartat 1 de l'article anterior. Aquest periode caducarà en tot cas, una vegada transcorreguts cinc anys. Per poder Gaudí de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota cap altre titularitat, en els termes regulats a l'apartat B de l'article 4.1 de la present ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'import que ja estiguesin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una nova activitat en els següents casos:

a)      Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l' impost.
b)      Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
c)       Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat  que ja s'estava realitzant.
d)      Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat  per la qual ja s'estava tributant.

2.       A l'ampara del que disposa l'article88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de Març, gaudiran d'una bonificació de la quota tributària corresponent quota municipal i que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors/es amb contracte indefinit durant el periode impositiu anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el periode anterior a aquell , i d'acord amb la taula següent :

BONIFICACIO
INCREMENT MITJÀ DE TREBALLADORS /ES INDEFINITS
50 %
A partir del 50 %
40 %
A partir del 40 fins el 49 %
30 %
A partir del 30 fins el 39 %
20 %
A partir del 20 fins el 29 %
10 %
A partir del 5 fins el 19 %

L' increment s'obtindrà per la diferencia entre la mitjana de la plantilla  del període impositiu immediatament anterior al d'aplicació de la bonificació i l'anterior a aquell.
Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període , o per 365 dies si és d'un any, amb les següents especialitats :

a)En els supòsits d'absorció, fusió i transformació d' empreses el còmput de les plantilles de l'any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i després de l'operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d'un municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l'empresa a centres d'activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d'ells en funció de la durada d'una jornada laboral complerta.
Aquesta bonificació es incompatible amb la regulada en l'apartat anterior, i s'haurà de sol.licitar dintre del primer trimestre de l'any en el qual és d'aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L'acord de concessió inclourà, si s'escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.

3.       A l'ampara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d'obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
4.       A l'ampara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l'impost,
Quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en que es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins el 80 % de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau  d'afectació dels locals per les dites obres.

5.        Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 es concediran per l'ajuntament  a sol.licitud dels contribuents afectats. L'acord de concessió fixarà el  percentatge de reducció i inclourà , si s'escau, el reconeixement del dret a la devolució de l' import reduït.
6.       Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l'article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l'article nº 9 d'aquesta ordenança.

7.       A l'ampara del que disposa l'article 88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de Març, gaudiran d'una bonificació del 50 %  de la quota, aquelles empreses que utilitzin  o produexin energia a partir d'instal.lacions per l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal.lacions per l'aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables, entre d'altres :
-          Centrals hidroelèctriques amb potencia igual o inferior a 50 MW.
-          Instal.lacions destinades a l'aprofitament de l'energia eòlica.
-          Instal.lacions per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de la biomassa, entesa aquesta com el conjunt de matèria orgànica procedent dels residus d'activitats agrícoles i forestals; dels subproductes d'industries agrícoles i forestals, i de cultius energètics.
-          Plantes per el tractament de residus biodegradables procedents d'explotacions ramaderes, d'estacions depuradores d'aigües residuals, d'efluents industrials o de residus sòlids urbans per la seva transformació en biogàs.
-          Plantes de tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per la seva transformació en biocarburants ( bioetanol o biodièsel).
-          Instal.lacions per l'aprofitament tèrmic de l'energia solar.
-          Instal·lacions per l'aprofitament elèctric de l'energia solar.
-          Plantes per el tractament de residus sòlids urbans.

Es consideraran sistemes de cogeneració els equipaments i instal.lacions que permetin la producció conjunta d'electricitat i energia tèrmica útil.
La bonificació serà del 25 % per aquelles empreses que s'adhereixin al Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic o hagin implantat i certificat un sistema de gestió ISO 14001 i EMAS III o que treballin sota la certificació LEED.
L'otorgament d'aquesta bonificació requerirà informe favorable de l'Area de medi Ambient i s'aplicarà en el període següent a aquell en què hagin tingut lloc la instal·lació.
8 . Les bonificacions assenyalades en els punts 2 i 7 no són acumulables.