dilluns, 21 de març de 2016

PLA DE GOVERN 2015-2019 (8)

H) Foment de l'ocupació i accions formatives permanents

 

  • Creació de plans ocupacionals propis dins les competències de l'Ajuntament que generin llocs de feina.
  • Sol·licitar i adherir-nos als plans ocupacionals que ofereixin altres administracions
  • Fomentar la inversió que repercuteixi en nous llocs de treball, respectant el que preveu el POUM.
  • Millora en la difusió d'accions formatives per a persones en situació d'atur per facilitar-los l'accés al mercat de treball.
  • Programa informàtic per recollir demandes formatives de la població
  • Creació del club de feina (segons recull el Pla Local d'Educació)
  • Increment de les accions formatives de seguretat alimentària adreçades a ciutadans que busquen feina en establiments de restauració, reciclatge de botiguers del poble etc..
  • Increment de les accions formatives adreçades a la ciutadania i als àmbits escolars pel que fa a la cardioprotecció.
 

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com