divendres, 5 de desembre de 2008

QUI ES BENEFICIA DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS?


Realment, el malson que vam heredar de l’anterior govern municipal en matèria de recollida dels gossos abandonats i la seva posterior acollida en residències canines va ser no només d’escàndol extraordinari sinó que comportava una sangria econòmica per a les arques municipals de proporcions alarmants i absolutament descontrolades les seves conseqüències i efectes.

Si vam entrar a governar el dia 16 de juny de 2007, el que descobrim l’endemà mateix és que, per una banda, hi ha unes factures pendents de pagament a l’empresa a la qual s’havia encarregat la recollida i acollida de gossos perduts i abandonats que superaven els 14000 euros; però, per una altra, que no sabiem ni on eren els gossos recollits, ni en quines condicions es trobaven ni tan sols quants en teniem!

Vam seguir recollint gossos amb la mateixa empresa, vam saber que aquests eren distribuïts per diversos centres d’acollida privats sense determinar, vam intentar trobar llocs sustentats amb diner públic per ubicar-los sense aconseguir-ho, vam demanar a la Generalitat de Catalunya una moratòria en l’aplicació de la llei de protecció dels animals, que no permet el sacrifici dels mateixos sota cap concepte, ens vam plantejar construir un centre de recollida propi, etc.
Però, al final, vam considerar que el millor era iniciar campanyes d’adopció de gossos i acostar els gossos a Palau per facilitar així l’adopció donada la proximitat del centre als nostres ciutadans.

Amb tot, vam aconseguir fins el passat dia 15 d’octubre adoptar un total de 35 animals durant aquest any 2008; és a dir, que pràcticament s’adoptava un gos cada setmana. Però, quin fou el problema: doncs que el ritme d’abandonament seguia en augment, arribant al punt que si cada setmana s’adoptava un gos, cada setmana s’en havien de recollir dos d’abandonats.

Finalment, després de totes les negatives hagudes i per haver provinents de les diferents administracions competents en la matèria, i donada la saturació d’animals recollits en les gosseres públiques, vam descobrir l’SPAM, Societat Protectora d’Animals de Mataró, com una entitat sense ànim de lucre dedicada a la PROTECCIÓ amb majúscules de gats i gossos abandonats, gestionant un sistema d' adopcions i els acolliments exemplar de totes totes. I així, en data 15 d’octubre passat vam signar un conveni amb aquesta entitat mitjançant el qual, fent efectiva una quota anual de 6.000 euros, més 400 per cada animal recollit, ja no només ens permet despreocupar-nos del futur del gos, sinó que l’animal ja no suposa cap despesa afegida per a l’Ajuntament.

Però, aquesta història, a banda d’haver aconseguit reduir la despesa per aquests conceptes dels 90.000 euros satisfets enguany, als com a màxim 15.000 de l’any vinent, no tindria més sentit que la que es desprèn d’una bona gestió municipal al respecte. I és que, si he cregut oportú explicar tot això, és perquè hi ha unes circumstàncies posteriors a la signatura del referit conveni amb l’SPAM, de les que vull deixar constància i que ens serveixin a tots plegats per reflexionar amb profunditat; i que cadascú en tregui les seves conclusions:

Primer: Des de la signatura del conveni en qüestió el dia 15 d’octubre passat fins avui 5 de desembre, només s’han hagut de recollir un total de 2 gossos abandonats. És a dir, hem passat de dos setmanals a dos en pràcticament dos mesos.

Segon: He rebut una trucada d’el Tècnic de Medi Ambient d’un Ajuntament veí, demanant informació sobre la solució adoptada a Palau respecte l’abandonament d’animals. La trucada responia al fet que, des de fa un mes i mig, ha augmentat de forma alarmant l’abandonament de gossos en aquella població.

La veritat, és que no entenc res. Però: quins interessos es mouen al darrera d’aquest món? Qui està interessat en seguir abandonant animals en aquelles localitats on encara han de dur-los a centres d’acollida privats perquè no disposen de gosseres pròpies o convenis com el nostre? Es pretenien aquests efectes quan el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Protecció dels Animals?

La filosofia de la Protectora de Mataró cal recolzar-la al màxim, cal que extenguin el seus serveis obrint centres a diferents punts del país: Si no es fa això, correm el risc que determinats obscurs interessos assoleixin els seus propòsits i segueixin enriquint-se de forma indiscriminada!