dijous, 29 de març de 2012

ALCALDADA!

Avui tindrà lloc, com no podia ser d'una altra manera, i malgrat l'interès del govern municipal en avançar-lo, la celebració del ple ordinari del mes de març. En aquest ple, a banda dels punts a debatre i aprovar que ja explicaré en un altre apunt, s'havia de discutir i votar una moció presentada pels grups municipals de CiU, PP i ERC amb la finalitat de garantir la màxima seguretat als ciutadans de Palau-solità i Plegamans, instant també al govern municipal a fi que doni compliment al preacord salarial subscrit per l'Ajuntament i els representants dels funcionaris de Policia el passat dia 29 d'abril de 2011.

Sembla que, malgrat les promeses constants de la Regidora Marcuello des del primer moment i encara ara en el sentit que es pagarà el que es va acordar, la veritat és que això no passa. I si ens fixem en el pressupost aprovat per enguany, difícilment podran donar compliment a una obligació inexcusable.

Per aquesta raó els esmentats grups municipals vam presentar la moció que fou degudament explicada en Comisió informativa celebrada dijous passat dia 22. Però, la sorpresa ha arribat quan, per resolució d'alcaldia, s'ha acordat no incloure aquesta moció a l'ordre del dia del ple d'avui justificant que, com que inclou una petició de compliment d'un preacord que podria ser il·legal, doncs que ajornen la discussió de la moció a l'espera d'uns informes que ha d'emetre un seguit d'organismes que poc tenen a veure amb quelcom que forma part inherent del principi d'autonomia municipal. Els grups municipals presentants hem interposat el corresponent Recurs de Reposició i en donarem trasllat al Síndic de Greuges, a la Direcció General d'Administració Local, a la presidència de la Diputació de Barcelona, a la Federació de municipis de Catalunya i a l'Associació catalana de municipis, ja que s'ha vulnerat un dret polític tant fonamental com és el de presentar mocions al ple i que siguin degudament explicades, debatudes i votades. Amb aquesta actitud, que pot qualificar-se d'autèntica Alcaldada, només aconseguiran que s'en parli encara més del tema, i que el cos de Policia segueixi observant amb estupor l'incompliment flagrant d'unes obligacions en el seu dia subscrites, tot i que ara els intenten pagar per uns conceptes poc clars en relació a hores extres treballades durant l'any passat, però que cada agent signa que ho rep expressant la seva disconformitat per no correspondre amb el que es va signar i aprovar per part de totes les parts el dia 29 d'abril de 2011.

Per tot això he considerat oportú de publicar el text sencer de la moció, i que cadascú n'extregui les seves pròpies conclusions:

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA NECESSITAT DE GARANTIR LA MÀXIMA SEGURETAT ALS CIUTADANS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Atès que als nostres grups s’han adreçat diversos ciutadans preocupats per l’increment de robatoris en habitatges, comerços, supermercats i també al mercat municipal, que es venen produint des del passat més de gener.

Atesa la nostra voluntat de no fer demagògia fàcil amb un tema tan sensible com la seguretat ciutadana, i per tant, poder-ne tenir tota la informació objectiva per poder-ne fer una valoració complerta i proposar solucions factibles per donar respostes als ciutadans preocupats per la qüestió.

Atès que durant la legislatura 2007-2011 aquest tema va ser una de les prioritats, i es va apostar decididament per dotar d’infraestructura, material, personal i d’una organització moderna i eficaç al cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans. Amb uns resultats molt satisfactoris, tal i com es pot comprovar en les dades presentades en les Juntes de Seguretat passades, així com en reconeixements diversos, no només pel nostre entorn pel que fa a diferents cossos policials, sinó també per d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o a la Unió Europea, entre d’altres.

Atès que aquesta aposta per la Seguretat Ciutadana va comportar la creació de l’Oficina de Suport, amb la que es va aconseguir disposar de l’oficina de denúncies disponible 24 hores pels ciutadans. També es va construir un nou edifici, enveja del nostre entorn policial. Es van adquirir diversos vehicles especialitzats, dotats del material per fer front a les necessitats policials que s’esdevinguessin. També es va adquirir nova uniformitat i el material necessari perquè la Policia Local de Palau-solità i Plegamans pogués desenvolupar les seves tasques de forma òptima i amb totes les garanties de seguretat. Així com la formació necessària i específica per formar diferents unitats especialitzades, com la Unitat de Medi Ambient (UMA), la Unitat de Proximitat, amb la mediació com a bandera, la Unitat de Mobilitat Segura, amb grans èxits fins i tot internacionals, també amb agents especialitzats en violència de gènere, instrucció d’atestats penals, trànsit, ... que van aconseguir la resolució d’una gran quantitat de conflictes, socials i veïnals, així com la gestió de gran nombre d’expedients en matèria de civisme i seguretat ciutadana en general.

Atesa també l’aposta per modernitzar les comunicacions i la coordinació de la nostra Policia Local, amb la digitalització de les comunicacions, el control via GPS de tots els vehicles i la inclusió d’aquest cos policial en la xarxa d’emergències de Catalunya.

Ateses totes les millores organitzatives, passant d’un a sis caporals, comportant poder disposar d’un caporal responsable de cada torn de treball, o el fet d’habilitar una administrativa pels dissabtes al matí a fi de poder destinar un agent fixe al Mercat municipal, o la creació, per expressa disposició de la llei, de la plaça d’Inspector en Cap, d’acord amb les instruccions del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb la corresponent convocatòria de les proves selectives durant l’any 2008, amb la supervisió del referit Departament; i la creació de l’Àrea Municipal de Protecció civil i Emergències.

Atès que en data 29 d’abril de 2011 es va subscriure un preacord amb els representants sindicals i personal de la Policia Local, en el que entre d’altres, s’ajustaven les retribucions i jornada laboral dels membres del cos a les seves funcions i es minimitzava la despesa en prestació de serveis extraordinaris.

Atès que l’actual Govern, representat per qui ostenta la responsabilitat política de la Seguretat Ciutadana, ha prioritzat el desfer tot allò que es va fer la darrera legislatura, i per tant, no ha respectat pràcticament cap de les millores organitzatives ni tècniques de la nostra Policia Local. No ha respectat els acords contrets per l’anterior govern, ni ha respectat les seves pròpies promeses al personal del cos. No ha permès utilitzar alguns dels vehicles i material amb què l’anterior Govern va equipar el cos de Policia Local. Ha aconseguit establir la divisió i el conflicte en el sí del personal de la nostra policia, qüestió que afecta a la motivació, genera baixes innecessàries com mai fins ara, amb la conseqüent disminució d’efectius en alguns torns de guàrdia.

Atès tot l’exposat, sol•licitem que s’adoptin els següents acords

PRIMER.- Procedir a modificar els actuals estatuts que regeixen el Consell municipal de Seguretat Ciutadana en el sentit, per una banda, que s’estableixi la celebració del referit consell de forma ordinària un cop cada tres mesos i no cada dos com figura en l’actualitat; i per una altra, afegir en la composició del Consell un representant de les associacions de veïns del municipi elegit entre elles. Tot plegat amb l’objectiu de facilitar el màxim d’informació possible als diferents sectors afectats pel que fa a la Seguretat ciutadana a Palau-solità i Plegamans.

SEGON.- Crear una comissió perquè rebi tota la informació i debati sobre les causes que donen lloc a episodis de fets delictius com els ocorreguts durant els darrers mesos, en la que hi participi, a banda dels pertinents responsables policials, un representant de cada grup municipal, i oferir així una informació clara i transparent als diversos sectors socials afectats.

TERCER.- Donar trasllat a tots els grups municipals així com a les diferents associacions de comerciants, d’industrials i de veïns, de forma trimestral de les estadístiques sobre els delictes, faltes i denúncies penals que s’han produït al nostre poble.

QUART.- Instar al Govern a donar compliment al preacord subscrit entre l’Ajuntament i els delegats del personal funcionari en data 29 d’abril de 2011, així com a finalitzar les negociacions col•lectives per a la definitiva subscripció del Pacte de Funcionaris regulador de les condicions de treball del cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans.
Palau-solità i Plegamans, a 22 de març de 2012

Jaume Oliveras MallaDavid Zambrana LorenzoMiquel Truyols Rocabruna