dimarts, 27 de març de 2012

RECTIFICACIÓ

Dies enrere vaig escriure un apunt en aquest blog que portava per títol: La Veu, (VdPsiP) de la incoherència. arran d'aquest escrit el Regidor Juan Carlos Tinoco va presentar-se dijous passat al meu despatx professional acompanyat de la seva número dos a la llista a fi de requerir-me perquè em retractés de les afirmacions fetes al post en qüestió.

Després d'haver comentat els diferents aspectes sobre els que versava aquell apunt, i comprovar com la majoria d'ells feien referència a posicionaments polítics i percepcions que jo mateix puc tenir al observar l'actuació política del regidor en qüestió i per tant del seu grup municipal, que poden prestar-se al debat però no a la rectificació, va acabar demanant-me que em retractés de les afirmacions respecte de la contractació per via d'urgència i sense cap tipus de selecció prèvia de qui fou el seu número tres a la llista electoral de la formació VdPsiP, per cubrir en substitució una plaça d'educador en una de les escoles bressol del municipi. I, en aquest punt vaig comentar-li que jo em basava en una resolució d'alcaldia on es reflecteix amb claredat que la contractació d'aquest treballador municipal fou de forma urgent, directa i sense cap mena de procés selectiu. Però el Regidor Tinoco em va replicar que s'havia seguit el procediment habitual davant el DESOC de l'ajuntament sense cap tipus de tracte preferent cap al seu amic i company de formació política. I fou aquí quan li vaig demanar que si m'acreditava aquest tracte no preferent jo faria les aclaracions i/o rectificacions oportunes.

Doncs, ahir mateix em va fer arribar un informe emès pel Cap de Recursos Humans de l'Ajuntament que, no transcriuré, però que, a la vista del mateix procediré a clarificar el que s'hi exposa:

1. La persona contractada no era el número dos sino el tres a la llista electoral de VdPsiP.
2. L'informe diu que quan es produeix una baixa, en aquest cas en una escola bressol de Palau-solità i Plegamans, per tal de cubrir-la amb la màxima celeritat, es contacta amb el departament del DESOC i es va contractant als inscrits aspirants al perfil requerit sense més.
3. Que, per tant, un cop produïda la baixa que ens ocupa i la necessitat de cubrir-la amb un nou educador, per part de RRHH es va contactar amb el DESOC i es van facilitar les dades del company de llista electoral del Sr. Tinoco qui, en conseqüència, va passar a ser contractat de forma directa i per a substituir una baixa per a l'escola bressol el Sol.
4. Finalment, diu el Cap de RRHH, que sempre ha advertit al govern que, davant qualsevol contractació s'ha d'aplicar allò disposat a l'article 55.2 de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic, i que sigui quina sigui la contractació a realitzar s'ha de fer el preceptiu procés de selecció de les persones que poden aspirar a un determinat lloc de treball municipal.
5. que, per tant, la contractació que ens ocupa fou feta de forma directa, per via d'urgència i sense cap tipus de selecció, incomplint el que estableix la normativa aplicable, però seguint el costum habitual en aquest tipus de contractacions.

Esperant que el que s'acaba de dir serveixi per clarificar els aspectes que poden haver portat a possibles confussions, i que s'entengui que el debat polític comporta posicionaments dispars que en cap cas poden ser objecte de retracte, i que, en matèria d'idees la diversitat de parers ens enriqueix; és la raó per la qual manifesto la meva disponibilitat al diàleg pel que calgui i quan calgui, i en conseqüència, la coherència o no de determinats plantejaments o formes d'actuació seran els ciutadans qui en el seu dia l'hauran de valorar a les urnes.