dimarts, 31 de juliol de 2012

TAMBÉ LLUITEM PEL CATALÀ

En el ple del passat dijous, CiU va presentar una moció en defensa de la nostra llengua que, després d'una mínima negociació, fou aprovada per la resta de forces polítiques municipals a excepció del PP.

La transcric a continuació:

“ MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓAteses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposen l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyol.Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua pròpia i hi superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la interpretació jurisprudencial de la cooficialitat.Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants.Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que no reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català, un fet que reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la llengua que parlin.Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un 1,5% de sentències en llengua catalana durant l'any 2011Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant contradicció amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb la mateixa exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar l'elecció de llengua dels ciutadans.Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents:ACORDSPRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets que perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a l’Estat espanyol.SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb la plena normalització de la llengua catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació documental amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català.QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua de les administracions a Catalunya.