divendres, 22 de març de 2013

LES NOSTRES PREGUNTES DE MARÇ AL GOVERN

Just quan m'acaben de notificar les respostes a les vint preguntes que vam formular el mes passat al govern municipal, i per tant, just al límit dels trenta dies dels que disposen per a contestar, avui hem registrat les preguntes corresponents al present mes de març.
 
En els propers dies o setmanes us faré cinc cèntims del que l'actual govern ens ha contestat.
 
Però, de moment, reprodueixo les que ens hauran de contestar al llarg d'un mes a partir d'avui:
 

 

 1. Quin procés participatiu que tan havien reclamat el PSC-PSOE i ICV-EUiA des de l'oposició, estan seguint o han seguit per demanar les subvencions per inversions d'aquesta legislatura com el PUOSC (de la Generalitat de Catalunya) o el XMQB (de la Diputació de Barcelona)?

 

2. En quin estat es troben tots els convenis urbanístics que es van deixar pràcticament enllestits per signar, de cara a protegir l'interès públic en la redacció del nou POUM?

 

3. Demanem al Sr. Interventor, el llistat de subvencions que s'han solicitat per part de l'Ajuntament aquesta legislatura, les que s'han concedit, i en quin estat d'execució es troben les mateixes.

 

4. En data 5 de juliol de 2011 aquest grup municipal va demanar que se l'informés puntualment de tota nova contractació de personal de qualsevol tipus, no havent rebut cap MENA de resposta ni notificació al respecte. Demanem que se'ns faciliti una relació complerta de totes les noves contractacions de qualsevol tipus que s'hagin fet aquesta legislatura, on hi consti: nom de la persona contractada, denominació de la plaça, categoria o escala del lloc del treballador públic, descripció del procés de selecció seguit, titulació requerida per l'exercici de la plaça, titulació de la persona contractada, procediment administratiu utilitzat per aprovar la contractació, data de contractació, en cas de substitució nom de la persona substituida, cost econòmic de la plaça i partida pressupostària a la que pertany.

 

5. Veient l'increment en despeses d'assessoria jurídica que ha patit el pressupost municipal, podrien enumerar i llistar la relació d'assumptes urbanístics sobre els que s'ha demanat assessorament? Quin procediment administratiu de contractació s'ha seguit per contractar aquests assessoraments, i que ens facilitin el nom de les diferents empreses o professionals que han prestat aquest Servei.

 

6. Demanem al Sr. Interventor els estudis econòmics que descriuen els resultats econòmics de les activitats sotmeses a preus públics del nostre Consistori.

 

7. Va aconseguir la Sr. Marcuello reunir-se amb els veïns dels Pins de can Riera que van haver de venir al Ple ordinari del mes de gener passat per demanar-li audiència?

 

8. Alguns veïns del municipi ens han fet arribar les seves queixes en relació al poc manteniment que es fa dels embornals, i que quan plou queden taponats per la brutícia. Quin manteniment  es fa i en quina periodicitat es realitza?

 

9. Segons ha fet públic l'Ajuntament mitjançant nota de premsa, el passat 4 de març es va signar la  corresponent petició a la Diputació de la subvenció de 500.000 euros per al trienni 2013-2016, a repartir entre tots els projectes presentats. En relació a aquesta petició preguntem:

 

A) Per al 2013 s'ha presentat un projecte centrat en "l'asfaltat de diversos carrers al sector de Can Riera". El cost total és de 330.000 euros, i la subvenció sol·licitada és de 180.000 euros".

Demanem les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quin és l'abast territorial concret de l'actuació esmentada, quin serà el nivell de qualitat d'aquesta actuació i de quina forma es finançarà el total de l'actuació.

 

B) Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor. La petició de subvenció per fer aquesta pista és de 300.000 euros, ja que el cost total del projecte és de 459.100 euros".

Demanem les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, on serà ubicat, quins seran els seus estàndards de qualitat, quina és la seva destinació final.

 

C) Per a l'any 2016, l'Ajuntament sol·licita 36.212,94 euros "per a activitats de Salut Pública".

Demanem les explicacions oportunes en relació a una concertació d'aquestes activitats, quines són aquestes activitats, quins àmbits de la població es pretèn abastar, quins són els temes prioritaris que requereixen aquestes activitats, com es portaran a terme i quina valoració econòmica s'ha fet de cadascuna d'aquestes activitats.

 

10. El passat dia 27 de Febrer de 2013, en el marc de la convocatoria del PUOSC 2013/2016, es va sol·licitar subvenció per diverses actuacions. Demanem s'emeti i se'ns lliuri informe jurídico-administratiu per part de Secretaria i Intervenció amb la justificació detallada sobre el compliment dels requisits normatius necessaris d'aquests projectes per poder obtenir aquesta subvenció.