dimarts, 1 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE MARÇ 2014

Un cop feta l'habitual crònica del ple, toca ara explicar-vos quines preguntes vam adreçar a l'equip de govern així com les respostes obtingudes:

  

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor.

Demanem novament, ja que encara no s'ha fet, les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència,i a la vista del que s'ha aprovat avui afegint més de 107 000 euros al que es va pressupostar inicialment, en quina fase es troba actualment el projecte, i si ja saben què es farà amb l'espai destinat a l'aparcament de vehicles.

 

El regidor Abascal, a qui ja es comença a conèixer amb el sobrenom de Regidor de la Pista, doncs aquest és l'únic projecte que haurà gestionat en quatre anys, en lloc de contestar al que li demanavem, va tornar a deixar-se anar amb les seves sobintejades "sortides de bombero", (amb tot el més absolut respecte cap al col·lectiu bomber), dient que el projecte estava al nostre abast, que quan volguessim l'anessim a consultar i que així ens comentaria tot el que considerem oportú. No ha entès encara, que nosaltres ja sabem com és aquest projecte, (si és que arriba a projecte), que el que pretenem és que ho expliqui en un plenari perquè la gent sàpiga de què va i com serà. Però noi, sembla que fins i tot això és molt complicat. Diu que si hi anem veurem on queda la part destinada a aparcament i ens explicarà en quina fase es troba tot el procés. De l'aparcament, no hi ha més, anirà en els terrenys no asfaltats, sobre els que l'Ajuntament abona un lloguer de prop de vint-i-cinc mil euros l'any, i, en lloc d'adquirir-los hi portarà a terme algun tipus d'actuació per anar tirant. I així és l'únic mig projecte en quatre anys del regidor de Projectes!

 

2.- Tot i que segueixen sense contestar què pensen fer amb els més de 664 000 euros percebuts per l'Ajuntament procedents del conveni signat per l'anterior govern amb la propietat dels terrenys de can Valls per a destinar-los a la construcció del que havia de ser la piscina municipal, volem saber on són aquests diners, en quin tipus de comptes bancaris, quin interès genera i si ja tenen pensada algun tipus de proposta per destinar l'import en qüestió.

 

La resposta ens la va oferir la persona contractada pel PSC per fer les tasques d'interventor municipal, en la seva condició, per tant, de càrrec de confiança del Govern a la vista de la seva militància política. Diu que resta a l'espera de les instruccions de l'equip de govern, que de moment, aquests diners es troben ingresats en diferents comptes de titularitat municipal a l'interès del 1,5%.

 

3.- En relació als 664 000 euros ingressats a les arques municipals per aquell conveni subscrit per l'anterior govern, tenint en compte que l'import acordat en el seu dia fou de 800 000 euros I no pas l'import finalment rebut. Si considerem que, quan al mes d'octubre de 2013 es va donar compte al ple d'aquest pagament, sense l'existència de cap informe d'intervenció més enllà d'aportar un escrit reproduïnt una carta de la lletrada de l'empresa propietària dels terrenys de can Valls; I pensant que la minoració en l'import es justifica només pelf et de limitar-se a dir que s'ha descomptat l'IVA perquè som un Ajuntament que no podem facturar. Existint un compromís de l'Interventor municipal de fer-nos arribar un informe detallat sobre les raons d'aquesta minoració, per quina raó encara avui no s'ens ha fet arribar ni s'ha justificat de cap manera que l'Ajuntament ha deixat d'ingressar prop de 140 000 euros?

 

Va tornar a intervenir qui actúa com interventor per dir-nos que l'informe en qüestió ja ens el faria arribar. No va contestar cap dels altres extrems plantejats. Per tant, restem pendents de l'explicació clara, detallada i justificada de la renúncia o pèrdua per part de l'Ajuntament d'aquests prop de cent-quaranta mil euros que, pel que sembla, s'han deixat d'ingressar només per disposar d'un argument més per atacar a l'anterior govern.

 

4.- Per quina raó, la regidora Marcuello, després que finalment ja ens ha lliurat les actes de les reunions celebrades abans de l'aprovació inicial del POUM, encara no ens ha lliurat les al·legacions (més de 160) que han estat presentades? Quan té previst convocar a les diverses forces polítiques per tal d'explicar aquestes al·legacions i plantejar posibles acords de resolució al respecte? Per quan preveu celebrar el ple d'aprovació provisional del POUM?

 

La regidora Marcuello, des de la seva aparent bona predisposició, ens explica el de cada mes. Que hi ha molta feina, que encara ens trobem davant del buidatge de les al·legacions, (recordem que es van presentar abans del dia 14 de setembre de 2013), que estan redactant informes que els demana la Generalitat, que encara no disposen de les propostes de resolució de les al·legacions, etc. Diu que, de seguida que ho tinguin ens convocaran per tractar la qüestió. Res de nou que no sapiguem!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.