dimecres, 28 de gener de 2009

L'EXPLOSSIÓ DEL DESORI URBANÍSTIC SOCIALISTA NO HA FET MÉS QUE COMENÇAR!


L’Ajuntament avança més d’un milió d’euros perquè els propietaris de Montjuïc puguin complir la sentència urbanística del 2005

Aquesta quantitat correspon als deures dels propietaris segons la llei d’urbanisme.

Al poble li ha costat més de 300.000€ en concepte d’interessos, que s’han pagat amb recursos ordinaris, per mala gestió d’anteriors governs


El passat 22 de gener, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va fer efectiu l’avançament de 829.449,94 euros en concepte del pagament que els 150 parcel·listes de la urbanització Montjuïc hauran de fer a un altre parcel·lista del sector, a qui, en el seu moment, la sentència de la sala determina que no es va fer correctament la valoració dels seus terrenys en el procés reparcel·lació de l’any 2000.

En la reparcel·lació de Montjuïc es van valorar la majoria de terrenys com a sòl urbanitzable, però en el cas del terreny del demandant aquesta valoració va ser més baixa perquè es va considerar que era sòl rústic. Així, l'antic àmbit del propietari es va dividir en tres parts. Un total de 25.700 m² van ser qualificats com a zona verda; 11.000 m², com a equipament, i més de 7.000 m² d'aprofitament mitjà del sector. Els 2.482 m2 restants van quedar en propietat del demandant com a sòl urbanitzable privat

L’aprovació definitiva, a l’any 2000, del Projecte de reparcel·lació preveia una indemnització del propietari afectat de 138.260,56 euros. Aquesta quantitat que va ser impugnada pel particular mitjançant un recurs. La sentència del TSJC, de 18 d’abril de 2005, va donar la raó al demandant i va fixar un import de 967.710,50 euros (en lloc dels 138.260,56 que li havien pagat). A més la sentencia obliga a pagar els interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000.

El març de 2007 –dos anys i mig després- el demandant va instar a la Sala l’execució de sentència, que el nou equip de govern va haver d’acatar amb la redacció del projecte de reparcel·lació complementari, aprovat el maig de 2008.


Després de diverses reclamacions de la part demandant perquè s’executés la sentència, la sala, per sol·licitud del demandant, va donar 2 mesos per passar les quotes urbanístiques i fer el pagament dels interessos. Al setembre de 2008, el nou equip de govern va decidir no repercutir aquests diners als propietaris, assumint el pagament dels interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000. Aquests interessos es van abonar per obligació de la sentència i es va fer a càrrec del pressupost municipal perquè l’equip de govern considera que aquests diners s’han meritat a causa d’una mala gestió del projecte que comporta aquest recurs. Al mateix temps, l’Ajuntament va girar les quotes als propietaris del sector per fer front al pagament de la quantitat que la sentència fixa com el valor que se li ha de pagar al demandant i així complir amb la sentència.

D’aquesta manera, l’equip de govern s’ha corresponsabilitzat de la decisió equivocada presa per anteriors equips de govern, liderats pel PSC. Pel regidor d’urbanisme Josep M. Serraviñals, “el problema s’origina amb la negativa per part de l’anterior govern de no voler complir la sentència i ocultar el que dictava la sentència als propietaris de la zona”. Per aquest motiu, l’Ajuntament s’ha vist obligat a abonar 1.178.485,62 euros, 349.036,68€ en concepte d’interessos i penalitzacions, alhora que ha avançat els 829.449,94€ que han de pagar la resta de propietaris a l’afectat. Aquesta quantitat correspon als deures dels propietaris segons la llei d’urbanisme, que han d’aportar els terrenys d’equipaments del sector lliures de càrregues a l’Ajuntament, per tant, com a deures d’uns propietaris no poden ser abonats a càrrec dels pressupostos municipals.

Depurar responsabilitats

Per tots aquests motius, l’equip de govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’ha vist obligat a convocar un ple extraordinari per donar compte de les sentències judicials que han obligat al consistori a avançar més d’un milió d’euros.

Un dels punts de l’ordre del dia del ple extraordinari preveu també facultar a l’alcadessa de Palau-solità i Plegamans a encarregar un dictamen jurídic que dictamini l’existència o no de responsabilitats penals i polítiques en les irregularitats urbanístiques que han conduït a aquesta situació.


CRONOLÒGIC

Abril 1997: contractació a Amat i Sauquet, SCP pels treballs de redacció del Projecte de reparcel·lació de Montjuïc.

Febrer 1998: aprovació inicial projecte de reparcel·lació simplement econòmica del Pla Parcial Montjuïc

Febrer 1999: rectificació del Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment, amb nova exposició pública.

Abril 2000: aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació. El Projecte de reparcel·lació preveia una indemnització a favor dels Srs. Olivé i Fonollet de 138.260,56 euros, quantitat impugnada pels particulars mitjançant recurs 244/2000.

Març 05: sentència recurs 244/2000, que anul·la, per no ser conforme a dret, exclusivament en el que fa referència a la indemnització contemplada a favor dels actors, que enlloc de 138.260,56 euros serà de 967.710,50 euros, amb els interessos meritats des del 7 d’octubre de 2000 fins el total pagament, tenint en compte que els actors ja havien rebut el 14 de maig de 2002, la suma de 138.260,56 euros. La sentència posa de manifest que el pagament del deute ha d’anar a càrrec de la comunitat reparcel·latòria.

Abril 05: fermesa sentència.

15 Març 07: el particular insta incident d’execució de sentència. En l’escrit presentat exposa que “Transcurridos sobradamente todos los plazos para el cumplimiento voluntario de la sentencia, esta parte se propone solicitar su ejecución forzosa que en síntesis consistirá en requerir al Ayuntamiento demandado para que modifique el Proyecto de Reparcelación de Montjuïc en los términos expresados en la sentencia, asignando a cada adjudicatario de finca resultante la cantidad que proporcionalmente le corresponda en la indemnización e intereses a favor de los actores, con exacción por la via de apremio en caso de no cumplimentarse su pago en período voluntario”. A més, calcula els interessos meritats fins 15 de març de 2007 en 243.119,27 euros.

Maig 07: aute TSJC que fixa, en l’incident d’execució de sentència incoat, els interessos meritats en 240.994,51 euros.

Juliol 07: Sr. Olivé presenta diversos escrits TSJC demanant que: s’incrementi en 2 punts el tipus d’interès, es requereixi a l’Ajuntament per tal que modifiqui el Projecte de reparcel·lació de Montjuïc, i notifiqui les noves quotes individuals a qui hagi de satisfer-les, assenyalant termini de pagament en voluntària i activant, en el seu cas, la via de constrenyiment .

Juliol 07: reunió arquitecte assessor urbanístic Ajuntament. Es rep explicació de la situació: No hi ha signat conveni.

Setembre 07: reunió advocats assessors urbanístics Ajuntament que havien redactat les propostes de conveni. (Dolors Clavell)

Octubre 07: TSJC comunica que, atesos els escrits presentats pel Sr. Olivé l’Ajuntament disposa de 2 mesos per fer projecte complementari i girar les quotes corresponents.

Novembre 07: reunió Sr. Olivé per tal de conèixer el seu parer en relació a les propostes de conveni realitzades i no formalitzades. El Sr. Olivé va manifestar la seva manca d’interès en signar cap conveni, i cobrar l’import reconegut a la sentència, amb els interessos corresponents.

Desembre 07: acaba termini per presentar projecte complementari. L’Ajuntament presenta escrit a la Sala comunicant que ha iniciat els treballs de redacció, als efectes de donar compliment als requeriments judicials. No es desatén.

Desembre 07: el particular, coneixedor de la data de finalització del termini per presentar projecte complementari, presenta, a l’endemà, un escrit a la Sala demanant què ha fet l’Ajuntament.

Abril 08: Sala reclama, arrel de l’escrit presentat pel particular el desembre de 2007, que no té coneixement de cap actuació feta per l’Ajuntament, pel que s’atorga 5 dies a l’Ajuntament per tal que comuniqui actuacions que ha dut a terme.

Abril 08: Ajuntament comunica a la Sala que està ultimant els treballs, i s’ha habilitat partida pressupostària per donar compliment a la sentència

Maig 08: particular reclama a la Sala que, davant l’incompliment, requereixi a l’Ajuntament per tal que, mitjançant multes coercitives, realitzi d’una vegada, el Projecte complementari.

Maig 08: Sala comunica a Ajuntament l’escrit del particular i atorga termini per fer al·legacions

Maig 08: Ajuntament aprova Projecte complementari, notificant-ho a la Sala i als propietaris, als quals els convoca a una assemblea-reunió informativa per tal d’explicar els fets i exposar la situació sobrevinguda. La reunió es fixa per al 2 de juliol de 2008

Juny 08: particular insta a la Sala l’execució subsidiària (que l’Ajuntament pagui la totalitat del deute i ja ho reclamarà als veïns)

Juliol 08: Ajuntament celebra assemblea-reunió informativa amb els propietaris per tal d’explicar els fets i exposar la situació sobrevinguda.

Juliol 08: Sala requereix a l’Ajuntament per tal abans del 20 de setembre de 2008, aboni als actors la quantitat de 308.475,37 euros, quantitat reconeguda com a interessos meritats. Pel que fa a l’execució subsidiària per reclamació directa a l’Ajuntament, de la quantitat de 829.449,94 euros que es deuen als actors com a principal, es dona trasllat a la part actora per tal que en 10 dies pugui manifestar-se al respecte.

Setembre 08: Ajuntament paga als Srs Olivé i Fonollet la quantitat de 308.475,37 euros d’interessos meritats fins la data d’aprovació inicial del proejcte complementari aprovat per donar compliment a la sentència.

Octubre 08: Ajuntament comunica a la Sala el certificat d’exposició pública del Projecte complementari.

Octubre 08: Sala dicta aute resolent la petició d’execució subsidiària, en el sentit d’acordar-la a càrrec de l’Ajuntament, de manera que aquest ha de fer entrega als actors en el termini màxim que acabarà el 10 de desembre de 2008, la quantitat de 829.449,94 euros, podent-se interposar recurs de súplica.

Novembre 08: Ajuntament presenta recurs de súplica

Gener 08: L’Ajuntament rep la resolució recurs de súplica desestimant-lo i atorgant fins el 31 de gener de 2009 com a termini màxim pel lliurament al Sr. Olivé de la quantitat deguda.

Gener 08. El dia 13 a través de Resolució d’Alcaldia s’ordenen les relacions oportunes per tal de fer front al pagament del principal i dels interessos restants, que va tenir lloc el dia 22.