dimarts, 29 d’octubre de 2013

A FAVOR DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

La segona de les mocions que presenta el Grup municipal de CiU al ple ordinari d'aquest dijous, va encaminada a que el nostre Ajuntament també es comprometi en l'adopció de mesures en favor dels treballadors autònoms; i que, per part de les altres administracions es procuri per la millora i equiparació de les seves condicions a tot nivell respecte dels treballadors per compte aliena.
 
Aquesta és la moció:
 

 

MOCIO EN RELACIÓ A DIVERSES MESURES A ADOPTAR PER A LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

Com És sabut, ens trobem actualment en una situació d'aguda crisi, caracteritzada pel decreixement econòmic i la pèrdua de llocs de treball.

 

El sector dels treballadors autònoms és un dels principals afectats per la crisi existent, tota vegada que pateix en primera persona l'actual restricció de crèdits i, tot i les previsions de l'Estatut del Treballador Autònom, no percep encara cap prestació d'atur per cessament d'activitat i, a més, incorre sovint en responsabilitats patrimonials en cas d'una mala evolució de la seva activitat.

 

Així mateix, cal considerar que els treballadors autònoms tenen un pes important en el teixit econòmic, no només de Catalunya, sino en el nostre propi municipi. Malgrat les dificultats esmentades, els autònoms es caracteritzen per la seva capacitat per crear ocupació i per la seva voluntat de resistir els efectes de la crisi, essent una peça fonamental per a l'economia productiva i per a l'estabilitat econòmica i social del país i del nostre poble.

 

Conscients dels problemes gravíssims que afecten els treballadors autònoms i de la seva importància per al teixit econòmic del nostre municipi, aquest Grup Municipal entén que, malgrat ser de titularitat estatal o autonòmica la major part de competències que podrien ser exercides per a millorar la situació dels autònoms, això no és excusa perquè aquest Ajuntament no adopti també totes aquelles mesures específiques al seu abast que puguin atorgar major protecció i estabilitat als treballadors autònoms, optimitzant al màxim la prestació que, a aquests efectes, pot oferir el DESOC.

 

 

En relació als antecedents exposats, el Grup municipal de Convergencia i Unió proposa al ple l'adopció dels següents

ACORDS

 

Primer.- Instar als Governs de l'Estat i de la Generalitat l'adopció de mesures de protecció als treballadors autònoms en situació de cessament d'activitats similars a les que s'adoptin per als treballadors per compte aliè que hagin esgotat les seves prestacions d'atur.

 

Segon.- Estudiar i posar en funcionament, a través del DESOC, fórmules d'assessorament per tal de facilitar l'accés a crèdits que permetin la continuïtat de les seves activitats o l'inici d'altres de noves, com a treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament.

 

Tercer.- Disposar el pagament preferent i en un termini màxim de trenta dies dels subministraments efectuats a aquest Ajuntament per treballadors autònoms o empreses que acreditin una facturació anual inferior a 250.000 euros.

 

Quart.- Destinar dins les actuals estructures i pressupostos municipals els recursos necessaris per a la creació d'un Servei d'assessorament integral i continuat a l'autònom, que l'acompanyi en totes les etapes i incidències pròpies i específiques de la seva activitat com a autònom.

 

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, a les associacions sindicals UGT i CCOO, i a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC), Així  com a l'Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans.