dijous, 31 d’octubre de 2013

QUE LES CAIXES I ELS BANCS DEL NOSTRE POBLE PAGUIN PELS CAIXERS AL CARRER

La darrera de les mocions que el Grup municipal de CiU porta al ple d'aquest vespre, fa referència a la voluntat de crear, per a l'any vinent, una nova taxa a abonar per les entitats financeres i d'estalvi pels caixers automàtics que tenen instal·lats a les façanes de les seves oficines. Entenem que es tracta de quelcom de Justícia que, qui, en molts casos, ha d'ésser rescatat amb diners de tots, al menys també contribueixi per l'ocupació de via pública, com tants altres negocis.
 
La moció en qüestió fa així:
 

MOCIÓ PER A L'APLICACIÓ D'UNA TAXA ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE  LES ENTITATS BANCÀRIES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

 

Atés  que l'estat actual de crisi econòmica està perjudicant els ingressos de l'administració pública, en general.

 

Atés  la necessitat de cercar noves vies d'ingressos per poder mantenir els serveis públics  que s'ofereixen als nostres conciutadans.

 

Atés  Que diversos Ajuntaments de Catalunya,  ja apliquen una taxa específica a les entitats bancàries amb caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe desde la via pública.

 

Atès que aquestes entitats financeres són, en bona part, responsables de l'actual crisi econòmica que ha soscavat l'Estat del Benestar, provocant que moltes famílies estiguin en una difícil situació econòmica. Malgrat això, aquestes caixes i bancs van rebre injeccions de diners públics pagats pels ciutadans.

 

Atès que la instal·lació de caixers automàtics en les façanes amb accés directe des de la via pública per part dels seus usuaris, es  un aprofitament del domini públic municipal per a prestar els serveis del seu negoci particular.

 

 Atès que existeix jurisprudència favorable a l'aplicació de la citada taxa. En concret, la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona, de 12 de febrer de 2009, mitjançant la qual el Tribunal Suprem va desestimar el recurs de cassació interposat per la (CECA) Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, per la imposició de

l'esmentada taxa municipal.

 

 

Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Convergencia i Unió  proposa al Ple l'adopció dels següents

 

 

ACORDS:

 

 

Primer.- Iniciar els tràmits per impulsar una taxa específica – de nova creació – per a les entitats bancàries amb oficines a Palau-solità i Plegamans que instal·lin o tinguin instal·lats caixers automàtics en les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública.

 

Segon.- Introduir aquesta taxa en la negociació de les properes ordenances fiscals, perquè comenci a aplicar-se el proper any 2014.

 

Tercer.- Que la quota tributària de la Taxa reguladora sigui atenent la categoria fiscal del carrer on  sigui el caixer automàtic.

 

Quart .-  Que la partida resultant d'aquesta nova taxa sigui destinada integrament a polítiques socials.

 

Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords a totes les associacions veïnals del municipi de  Palau-solità i Plegamans