dilluns, 28 d’octubre de 2013

DES DE CiU EXIGIM EL MANTENIMENT EN LA QUALITAT DE LES PENSIONS

El proper dijous 31 d'octubre tindrà lloc el ple ordinari d'aquest mes. Entre les diverses mocions que, com ve esent habitual presentem el Grup municipal de CiU, la primera es refereix a que el nostre Ajuntament també es pronunciï i es pressioni pel manteniment de les pensions als nostres jubilats. Diu així:
 

 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DE LES PENSIONS DE JUBILACIÓ ENFRONT DE LES REFORMES DEL GOVERN ESPANYOL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

Atès que l'any 2011 es va aprovar una significativa i profunda reforma del sistema de pensions, fruit d'un intens procés de discussió en el marc del diàleg social i que fou acordada amb els agents socials.

 

Atès que el govern espanyol del PP va aprovar el Reial Decret-Llei 28/2012 de mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social i va imposar de forma unilateral i contra la reforma consensuada, entre altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la desviació entre l'IPC a 30 de novembre de 2012 i la previsió d'inflació aplicada a les pensions a principis d'any.

 

Atès que el govern de Rajoy ha incomplert l'obligació legal de revalorar les pensions cada any en funció del corresponent IPC previst per aquest any 2013 (2'9%), tot fixant un increment de l'1% per totes les pensions que superin els 1.000 euros mensuals i un 2% per les inferiors. En conseqüència, ha suposat perdre l'augment de l'1,9% o del 0,9% de la quantia anual de les pensions del 2012, pèrdua que encara és més elevada a Catalunya, atès que l' IPC català és més alt.

 

Atès que el sistema vigent havia fet possible que els pensionistes estiguessin més emparats davant la profunda crisi que vivim des de l'any 2007, tenint en compte que en aquest període l'increment del risc de pobresa entre la gent gran s'ha incrementat d'una forma alarmant, i permetent que moltes persones trobessin en les pensions dels seus pares o avis l'aixopluc que el sistema de protecció social específic no oferia a moltes famílies on cap dels seus membres en edat adulta treballa.

 

Atès que el passat 13 de setembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar unilateralment l'avantprojecte de llei que regula el factor de sostenibilitat i l'índex de revalorització anual de les pensions, fixat per l'any 2014 en un 0,25%, el que significa una congelació encoberta de les pensions.

 

Atès que aquesta nova forma d'actualització anual de les pensions deixa de tenir com objectiu principal mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, singularment davant el risc de la inflació.

 

Atès que el sistema de pensions hauria d'acomplir també el seu objectiu de garantir un sistema públic orientat a reduir el risc de la pobresa entre la gent gran i garantir ingressos suficients i propers als obtinguts mentre es treballava.

 

Atès que aquesta reforma té el risc evident, en un context d'alt nivell d'atur durant un període de temps llarg i de contenció de la despesa publica, d'empobrir els pensionistes per la via de l'erosió del seu poder de compra.

 

Atès que la pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans de Catalunya ha estat i encara serà més elevada, donat que l'IPC català és històricament més elevat que l'espanyol.

 

Atès que la darrera reforma de les pensions del PP no distingeix entre les pensions més altes i les pensions més baixes, afectant a totes de la mateixa manera.

 

Atès el fet que l'actualització periòdica de les pensions incorpori no només dades reals sinó també projeccions econòmiques, introdueix incertesa i inseguretat entre els beneficiaris. Els pensionistes, a diferencia de les persones en edat activa, tenen un marge molt escàs per prendre decisions que els permetin adaptar-se a una situació de crisi.

 

Atès que la fórmula matemàtica que determina l'actualització de les pensions incorpora una variable decidida per la Llei de Pressupostos que estableix la intensitat de l'ajust fa que el suposat automatisme de la fórmula desaparegui.

 

Atès que la reforma unilateral del govern espanyol del PP trenca amb l'element central del Pacte de Toledo que estableix la necessitat d'acordar les reformes empreses com a garantia d'estabilitat, trencant així una dinàmica d'acords en el marc del diàleg social des de 1995 que va fer possible que la política de pensions fos compartida per majories de diferent color polític i que obtingués un plus de legitimitat social.

 

Atès que aquesta reforma del PP és especialment injusta amb aquelles persones que, després de llargues carreres de cotització, perden la feina prop dels 60 anys i no en poden tornar a trobar.

 

Atès que el govern espanyol del Partit Popular aprofita aquesta reforma per endurir el requisits per accedir al subsidi a les persones de més de 55 anys.

 

Atès que el govern espanyol ja ha retallat els darrers dos anys un 70% els recursos de les polítiques de reciclatge professional i recol·locació d'aturats i ha liquidat els incentius al manteniment  i la creació d'ocupació per a treballadors de més edat.

 

Atès que precisament els treballadors de més edat tenen menys marge vital i sovint més càrregues familiars i hipoteques personals i, per tant, han de ser contemplats com a col·lectius prioritaris en les polítiques de foment de l'ocupació i de cobertura social.

 

Atès que les pensions estarien completament assegurades en un futur Estat propi, tant les actuals com les futures perquè no depèn del fet que Catalunya estigui dins o fora d'Espanya, sinó del nombre de persones que treballen i cotitzen a Catalunya.

 

Atès que les pensions actuals i futures dels jubilats catalans es pagaran amb les cotitzacions de les persones que estan treballant actualment i en un futur a Catalunya.

 

Atès que Catalunya té unes millors bases per a garantir les pensions: hi ha més gent que treballa, hi ha menys atur; i, respecte a Espanya, a Catalunya el nombre de persones en edat de treballar és més gran que el nombre de persones majors de 65 anys. A més, els salaris de mitjana són més elevats, el que permet pensions més altes.

 

Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

1.       Manifestar la necessitat de continuar promovent canvis en el sistema de pensions per adequar-lo a la evolució demogràfica, a les transformacions del món del treball i dels estils de vida de la gent, en el context d'una economia altament globalitzada, des de l'acord més ampli possible i dins del marc del Pacte de Toledo.

 

2.       Manifestar que la reforma de les pensions del Govern espanyol és injusta i innecessària, perquè posa en perill els col·lectius socials més vulnerables i, com a conseqüència, també la subsistència de moltes famílies afectades per l'atur, així com intensificarà encara més els efectes de la crisi, deprimint la demanda interna intensament i afectant a l'activitat econòmica i a l'ocupació.

 

3.       Rebutjar l'avantprojecte impulsat pel govern espanyol del PP de reforma del sistema de pensions.

 

4.       Exigir que qualsevol reforma del sistema de pensions contempli factors de correcció segons l'IPC català i que garanteixin que els pensionistes catalans no perdin poder adquisitiu.

 

5.       Donar trasllat d'aquests acords a les següents entitats :

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, organitzacions sindicals com UGT i  CCOO , empresarials com CEOE,CEPYME, PIMEC i CECOT  i  al diferents grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i al Govern espanyol.