dilluns, 25 de novembre de 2013

CONTRA LA REFORMA ENERGÈTICA ESPANYOLA

La segona de les mocions que se sotmetran a debat i votació el proper dijous en el ple ordinari de novembre, presentades per CiU, es refereix a la Reforma del sector energètic que està preparant l'estat espanyol. Una reforma que, a banda de seguir en l'habitual invasió de competències que són pròpies de la Generalitat de Catalunya, el que també comporta és que acabin pagant més, com sempre, els ciutadans o usuaris finals, que la nostra indústria tingui una càrrega per aquest concepte d'aproximadament un 19% més que la indústria alemanya, i que, es descarti absolutament l'aposta per les energies renovables i sostenibles.
 
Fa així:

 

MOCIÓ DE REBUIG A LA REFORMA ENERGÈTICA DE L'ESTAT ESPANYOL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

El Govern espanyol va aprovar el passat 20 de setembre el projecte de llei del sector elèctric i que es va començar a debatre al Congrés dels Diputats al mes d'octubre. Aquest projecte de llei és un pas més de la reforma energètica del govern del PP ja que, amb anterioritat, es va aprovar el Reial Decret Llei 9/2013 que diu garantir l'estabilitat financera del sistema energètic, i que alhora, complementava els Reials Decrets Llei 1/2012, 15/2012 i 2/2013.

 

Arran de la reforma del sector energètic, els ajustaments arribaran als 4.500 milions d'euros, el necessari per evitar el dèficit de tarifa (el forat per la diferència que hi ha entre uns ingressos que no cobreixen els costos del sistema) segueixi creixent. L'increment en el preu de la llum farà que els consumidors aportin 900 milions addicionals; es retalli el que reben les companyies elèctriques tradicionals en uns 1.350 M€; s'elimini el sistema de subvencions a les renovables (uns altres 1.350 milions d'ajust); i el Govern espanyol assumeixi 900 milions d'euros a través dels Pressupostos generals de l'Estat.

 

Durant el període 2004-2010, el preu de l'electricitat en l'economia familiar ha augmentat un 59%, fent que haguem de tenir cura en el consum i, fins i tot, arribar a parlar de "pobresa energètica". Pel que respecta al consum industrial, ha augmentat en un 90%, cosa que fa que la nostra indústria sigui menys competitiva.

 

Durant el 2013 l'increment del preu de l'electricitat ha estat del 4%, mentre que l'augment de la inflació entre setembre del 2012 a setembre del 2013 ha estat del 0,5%. Això suposa una autèntica estocada a l'economia de les famílies i de les empreses, ja prou castigades pels efectes de la crisi econòmica.

 

Cal tenir en compte que l'electricitat és un factor de competitivitat importantíssim que afecta sectors com la indústria, el comerç, el turisme i els serveis. Les empreses catalanes estan pagant un 28,7% més que les alemanyes, amb el què això comporta de llast per a la competitivitat.

 

A més a més, aquesta reforma del conjunt del sector energètic, amb el peatge a l'autoconsum, atempta contra la sostenibilitat ambiental, castigant les energies renovables.

 

Per finalitzar, cal afegir que la reforma envaeix competències en l'àmbit energètic de la Generalitat i, a la vegada, ens allunya dels objectius de la Unió Europea de disposar d'una energia segura, sostenible i competitiva i de l'objectiu de reduir el 20% el consum d'energia, reduir un 20% les emissions dels gasos efecte hivernacle i elevar la contribució de les energies renovables al 20% del consum.

 

Per tot el que s'ha exposat, el Grup municipal de Convergència i Unió planteja l'adopció, per part d'aquesta Corporació, dels següents

 

ACORDS

 

1.- Rebutjar el projecte de reforma del sector energètic endegat pel govern espanyol del PP.

 

2.- Donar suport al Govern de la Generalitat en la presa de les iniciatives polítiques, administratives i judicials necessàries per fer front a la reforma energètica de l'Estat.

 

3.- Donar trasllat dels acords al Conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; al Ministre d'Indústria, José Manuel Soria; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat; a l'Agència Catalana de Consum; informar a la ciutadania, a través dels mitjans de comunicació municipals; i donar compte a les empreses del municipi, per mitjà de la Regidoria de Promoció econòmica.