dimecres, 27 de novembre de 2013

ESPANYA AUGMENTA L'OFEC CAP A CATALUNYA EN ELS PRESSUPOSTOS DEL 2014

La quarta moció del Grup municipal de CiU presentada al Ple ordinari de demà, fa referència al robatori, l'expoli, l'ofec al que l'estat espanyol segueix condemnant a Catalunya, i que es reflexa, d'una manera molt clara, en els Pressupostos per al 2014.
 
Aquest és el seu contingut:

 

MOCIÓ DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PEL 2014 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

El 30 de setembre de 2013 el govern del PP va presentar al Congrés dels Diputats el projecte de llei dels Pressupostos Generals per l'any 2014, que converteixen Catalunya en el territori amb major reducció de la inversió de tot l'Estat: la inversió a Catalunya cau un 25% mentre que a la resta de l'Estat només un 8% de mitjana.

 

Aquesta reducció afecta de manera especial les inversions en obra pública que,  d'acord amb el Projecte de llei, l'any 2014 només rebran 940 milions d'euros, que representa una reducció acumulada del 75% en només cinc anys i que ens retorna als nivells de l'any 1999. En aquest sentit, aquests pressupostos comporten l'abandonament d'infraestructures fonamentals per a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes com els accessos ferroviaris a l'aeroport de Barcelona o el desdoblament de la N-II.

 

A més, la inversió de l'Estat prevista a Catalunya per l'any 2014 és la meitat del que tocaria per llei ja que, d'acord amb la Disposició addicional de l'Estatut, l'Estat ha d'invertir a Catalunya un volum de recursos equivalent al pes que té l'economia catalana en relació al conjunt de l'Estat: l'economia catalana representa el 18,7% del total de l'estat espanyol i, en canvi, la inversió de l'Estat a Catalunya serà únicament del 9,6% del PIB.

 

Aquesta actuació va en contra la lògica pressupostària, tenint en compte que de tot el deute de les administracions públiques de l'Estat el 76% correspon a l'Administració General, el 18% a les comunitats autònomes i només el 4% als 8.117 ajuntaments (el deute de l'ajuntament de Madrid és major al dels 947 ajuntaments catalans). En canvi, a l'hora de repartir el marge de dèficit, els ajuntaments no tenen cap marge, les comunitats autònomes hauran de reduir el seu dèficit en un 23% i l'administració de l'Estat només un 2,6%. Això suposarà un greu revés a les polítiques socials públiques, que en la seva major part -com ara la sanitat, l'educació o l'atenció a les persones- són implementades per la Generalitat i els ens locals.

 

Aquests pressupostos també van contra el principi de subsidiarietat, que té per objectiu garantir que les decisions públiques les prengui l'autoritat més propera als ciutadans, tal com estableixen l'article 3r del Tractat de Lisboa i l'article 4t de la Carta europea d'autonomia local.

 

Els pressupostos presentats pel Govern espanyol, que han merescut l'esmena a la totalitat de tots els grups parlamentaris de l'oposició al Congrés dels Diputats, ens donen més raons per seguir avançant en el procés de transició nacional. Són un nou exemple del tracte injust que rep Catalunya per part de l'Estat i posen de manifest una vegada més la necessitat que els ciutadans de Catalunya puguin decidir a les urnes el seu futur col·lectiu.

 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple d'aquesta Corporació l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

Primer.- Rebutjar el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2014 presentat pel Govern del PP.

 

Segon.- Demanar al Govern espanyol que presenti uns pressupostos més justos amb Catalunya tenint en compte el pes que té l'economia catalana al conjunt de l'estat (Disposició addicional de l'estatut) i tenint en compte l'aportació que fa cada administració en les polítiques públiques (53% l'Estat, 33% les comunitats autònomes i 14% les corporacions locals).

 

Tercer.- Donar trasllat d'aquesta moció als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats, al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya.