divendres, 22 de novembre de 2013

CONTRA L'ATAC A LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS I DE LA GENERALITAT

El proper dijous dia 28 es celebrarà el ple ordinari del mes de novembre. Toca l'aprovació dels pressupostos municipals per al 2014 i, si és per les propostes presentades pel govern, poca cosa més.
 
Com és habitual, el Grup municipal de CiU torna a presentar diverses mocions. La primera es refereix a l'anomenada LRSAL, o llei per a la racionalització i simplificació de l'administració local. Suposa un atac frontal al principi de subsidiarietat i, sobretot, a les competències dels ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya.
 
Fa així:
 

MOCIÓ DE REBUIG A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (LRSAL) QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

El passat 26 de juliol de 2013, el govern espanyol va aprovar el projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). Va entrar al Congrés dels Diputats el 2 d'agost i la seva tramitació ja ha finalitzat. Ni tan sols s'ha debatut al Ple, sinó que l'aprovació s'ha fet en comissió amb competència legislativa plena; és a dir, sense possibilitat de fer un nou debat al Ple del Congrés. Ara, està pendent d'entrar al Senat.

 

Aquesta llei que vol aprovar el govern espanyol és totalment perjudicial per al conjunt dels ciutadans i per al bon funcionament de l'administració pública.

 

En primer lloc, atempta clarament contra l'autonomia local i contra el nostre autogovern, recollit a l'Estatut de Catalunya. Vulnera la competència exclusiva que té la Generalitat de Catalunya en l'àmbit del règim local (article 160 de l'Estatut)., ignora els principis que informen la Carta Europea d'Autonomia Local i la pròpia Constitució espanyola (article 140).

 

En segon lloc, posa en perill el sistema de serveis socials de proximitat i suposa un atac frontal a la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l'etapa democràtica. Així doncs, la ciutadania veuria malmesa un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.

 

Finalment, la present llei no aporta millores a l'administració local sinó que la castiga, quan la seva gestió s'ha demostrat molt més eficaç que la de l'administració de l'Estat. Així doncs, mentre que l'endeutament de l'Estat respecte el Producte Interior Brut (PIB) és del 75%, el de tots els ens locals només representa un 4,5% del PIB (tenint en compte que el deute de l'Ajuntament de Madrid és un 25% superior a la suma del deute de tots els 947 Ajuntaments catalans).

 

Per tot el que s'ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

1.- Exigir al govern de l'Estat que respecti la singularitat del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya i les seves competències exclusives en matèria de règim local, recollides a l'Estatut de 2006.

 

2.- Donar suport al Parlament de Catalunya en la tramitació de la Llei de Governs Locals de Catalunya i que no s'apliqui la LRSAL.

 

3.- Donar trasllat dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al President del Govern espanyol, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).