dijous, 31 de juliol de 2014

PREGUNTES DE CiU AL PLE DE JULIOL 2014

Malgrat que la intenció del Govern municipal no era altra que la d'intentar fer un ple ben curt, tirar pel dret i marxar ràpid de vacances; malgrat que van voler avançar-lo i no fer-lo quan reglamentàriament tocava; malgrat tot això, no podiem deixar passar l'oportunitat per fer les nostres preguntes en el torn corresponent.
 
Per tant, reproduïré a continuació les nostres preguntes que, com podreu comprovar, els havia de resultar impossible de respondre en el mateix acte a no ser que s'incurrís en quelcom en el que solen caure, com és la precipitació i imprudència en les seves respostes, només perquè així es pensen que es treuen del damunt la qüestió i ja no s'en parlarà més!
 
Sí que, a banda de les preguntes, que ja han estat presentades per escrit en el registre municipal, vam tornar a insistir en el POUM. Però, sempre la mateixa resposta: Que s'hi està treballant, que ja ens cridaran per reunir-se amb els grups de l'oposició per explicar-nos com s'estan plantejant la resolució de les més de 160 al·legacions que van presentar-se a l'aprovació inicial del POUM de 30 d'abril de 2013, que els tècnics hi segueixen treballant, que potser cap a finals d'any estarem en condicions d'aprovar-lo provisionalment..., i més del de sempre. Vaig preguntar sobre les negociacions respecte dels convenis subscrits i els a punt de subscriures que s'havien d'incorporar al POUM, i que s'havia decidit inclourels però no com a convenis sino com a previsions pures i simples del document, i no m'en van saber oferir cap resposta. Van repetir el discurs que s'hi seguia treballant i que ja ens informarien en el moment que ho considerin oportú.
 
Dit això, les preguntes que vam llegir i que s'han presentat al Registre són les següents:
 

1.- En relació a una despesa de 1.518 euros per fer unes cates a l'estructura de la sala A del pavelló Maria Víctor, volem preguntar: A quina part del pavelló afecten? Perquè s'han encarregat? Sol·licitem còpia de l'informe dels resultats d'aquesta anàlisi estructural de l'edifici.

  

2.- Els Serveis Tècnics municipals van elaborar un projecte de reparació i susbstitució de paviments al carrer Orfebreria, entre Ferrers i Boada Vell que es va pressupostar per 53.551 euros. Aquest projecte va ser aprovat per la Junta de Govern en tots els seus termes i es va portar a exposició pública. Volem saber el motiu pel qual, al final, ha estat adjudicat aquest projecte per 37.338 euros, un 30% per sota del cost del projecte previst pels Serveis Tècnics i aprovat per la JGL. Entenem que resulta una baixa excessiva si no és que s'ha variat el projecte aprovat i exposat al públic. Volem que ens especifiquin els criteris que s'han seguit per adjudicar aquest projecte a un preu inferior al 30% al cost previst pels serveis tècnics municipals, tenint en compte que l'empresa adjudicatària treballa molt sovint amb l'Ajuntament i que sempre es té un coneixement previ molt aproximat dels costos de les obres que se li volen encarregar.

 

3.- Per mitjà de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/325 es va iniciar un expedient informatiu a l'empresa Plàsticos Compuestos per una fuita de pols blanca en data 9 d'abril de 2014. Volem saber en quin estat es troba aquest expedient i, si s'ha resolt, quines conclusions ha aportat. Volem saber l'abast de la fuita i l'eventual incidència en matèria de salut pública o risc pels ciutadans.

  

4.- En relació a la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/336, un cop aprovats inicialment els estatuts de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Avinguda Navarra i havent concedit audiència als interessats, volem saber l'estat en què es troba actualment el procés d'urbanització d'aquest sector industrial i si s'han resolt definitivament els problemes de propietat que dificultaven la reparcel·lació i, en aquest cas, de quina forma s'han resolt.

 

5.- Per mitjà de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/338 es van suspendre obres que s'estaven fent en una finca no urbanitzable de la zona situada entre el Camí de can Riera i la riera de Sentmenat i es van desestimar les al·legacions que es van fer, a través de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/377. Volem conèixer la situació urbanística de la finca, en quin estat es troben les edificacions existents en la mateixa finca, si l'ajuntament té coneixement de les possibles activitats que s'hi puguin portar a terme, així com dels procediments que hi ha seguit l'Ajuntament.

  

6.- A través de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/405 es suspèn el tràmit de l'expedient 2014/17 en relació a l'activitat d'una discoteca situada en el carrer Indústria,7. Volem conèixer el tipus d'activitat prevista i el motiu de la suspensió de l'expedient.

 

7.- En relació a la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 2014/407 sobre el Procediment abreujat de reclamació patrimonial RP 3358-2014 instat per un ciutadà palauenc. Volem saber en què consisteix aquesta reclamació patrimonial i que se'ns detalli el seu abast.

 

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.