dimarts, 1 de juliol de 2014

EL PLE DE JUNY 2014: I EL QUE ES REFEREIX ALS NERVIS, ATACS I MENYSPREUS...

Divendres ja us vaig explicar el gruix dels assumptes, (la majoria sense més importància) que es van tractar en el ple del mes de juny. Però, resulta que, també es va aprovar el compte anual corresponent a l'exercici 2013 i es va donar conte d'una transferència efectuada per l'Alcaldessa a favor de l'ACA, Agència Catalana de l'Aigua, per una subvenció atorgada l'any 2009 que s'havia hagut de retornar. Però, també vam haver d'assistir atònits (i ja no és la primera vegada) al menyspreu de la pròpia Alcaldessa i algun altre membre de l'equip de govern, amb expressions sornegueres, gairebé insultants i molt poc respectuoses en relació al Regidor d'ICV Pedro Sánchez.
 
Així, després que pel passat mes de març es donés compte al ple de la liquidació del pressupost del 2013, i que a mitjans de maig es rendíssin comptes a la Comissió de Comptes, ara tocava, com cada any, aprovar el compte anual de l'any passat. Si voleu, res més que un pur tràmit, doncs així ho vèiem els tres grups de l'oposició al considerar el dia abans del ple en Junta de Portaveus, que amb tres minuts per una petita exposició de pur tràmit era suficient com per tirar endavant amb la qüestió. Però, analitzant els comptes amb profunditat vam observar quelcom que no ens va agradar, i per tant, volent defugir tota responsabilitat en cas que algú hi observés algun tipus d'irregularitat, vam considerar oportú votar en contra dels comptes del 2013, I és que, després d'una sentència derivada d'un conflicte urbanístic pel que l'Ajuntament havia de fer front al pagament al propietari principal o promotor de més de tres-cents mil euros, per acord assolit amb l'esmentat propietari entre l'anterior i l'actual govern l'any 2011, fou aprovada pel 2012 la corresponent partida amb la despesa en qüestió però també l'ingrés derivat de les quotes urbanístiques que la llei obliga a girar als veïns afectats per part de l'Ajuntament. Us sona això d'alguna cosa? Doncs, efectivament, la despesa hi és per aquell any, però de l'ingrés per quotes urbanístiques res s'en sap al 2013 que ara s'ha liquidat definitivament. Tampoc apareix pas als pressupostos del 2014. Per tant, ens trobem davant d'una situació molt poc clara de la que en cap cas en volem ser responsables. Sembla doncs, que o bé incumpleixen flagrantment amb la llei, o bé esperen que sigui el proper govern el que es trobi amb l'obligació d'haver de girar quotes a uns veïns amb la problemàtica i conflictivitat que això comporta I és per això que vam optar per oposar-nos a l'aprovació d'aquests comptes.
 
En segon lloc, ens van voler donar compte, sense que hi hagi cap obligació de fer-ho, que havien hagut de retornar més de cinquanta-cinc mil euros d'una subvenció rebuda durant l'anterior mandat per un projecte de millora i arranjament a la Riera de Sentmenat. Llegint tota la documentació, (aquella que el mes passat no ens volien oferir i per això van haver de retirar aquest punt de l'ordre del dia), observem que es van cumplir escrupulosament amb tots els requisits de la subvenció, i és a partir de finals del 2011, ja amb el nou govern, que s'observen un seguit de requeriments de caire administratiu dels que no queda clar que es donés resposta. El projecte hi era a l'ACA, les factures pels treballs també, les justificacions també, i després d'un seguit de requeriments sembla que, al final, l'ACA opta per demanar la devolució de la subvenció amb els corresponents interessos, i des del govern municipal també s'opta, sense més i sense que es formulés cap tipus de recurs ni de reclamació, per retornar els diners, amb una clara voluntat de portar-ho al ple només per fer allò que jo en dic Oposició a l'Oposició; només per poder dir:"mira què malament que ho feieu, que ara hem hagut de retornar diners per culpa vostra! I després es parla del desprestigi de la Política! Algú creu de veritat que es fan les coses, quan s'està al govern per perjudicar als altres? En el nostre cas, no. Però, veient com actuen aquesta gent, ja no sabem què pensar. Nosaltres vam expressar sentir-nos molt orgullosos de la tasca portada a terme pel Regidor Abel Julién, al mateix temps que vam manifestar que creiem que no s'havia fet res per evitar aquesta devolució que només perjudica al conjunt del poble i no pas a un grup polític en concret. Si a aquests 55 000 euros, hi afegim els que van retornar pels treballs de restauració de la masia de can Falguera, per un error que al final van reconèixer com a administratiu, així com els prop de 140 000 que han deixat d'ingressar pel conveni de can Valls per la Piscina, veureu com aquest govern, pel cap baix, s'ha deixat ja perdre prop de 400 000 euros, que aviat és dit!
 
Finalment, comentar el menyspreu públic al que l'Alcaldessa i algun altre regidor del govern ofereix al regidor Pedro Sánchez. Talment hom diria que pertany a l'oposició i no pas al govern. Però, ja quan entrava al plenari un cop iniciat, manifestant la Sra. Padrós que no s'havia esperat a rebre l'autorització per entrar, com impedint-li parlar en una moció presentada pel grup d'ICV, que la feinada que va tenir la regidora Marcuello per evitar una bronca pública i monumental, o quan es va haver de repetir una votació per un error en el recompte de vots, dirigint-se l'Alcaldessa al Sr. Sánchez amb tot el despreci per dir-li que no corrés tant a votar, que calia que estés "al lloro", etc, significa que no soporten a aquest regidor, o la feinada que fa. Molt trist! Al menys, si entre ells no s'entenen, si hi ha una tensió insoportable entre els membres del govern, que mirin de portar-ho amb cura davant dels altres i més en un ple. Desconec si el regidor Pedro Sánchez, dels pocs que treballa amb gran interès i fermesa en aquest consistori, voldrà tornar a formar part d'alguna llista electoral; però, el que sí m'atreviria a afirmar, és que no formarà pas part d'un govern amb la Teresa Padrós al capdavant!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.