dijous, 20 de març de 2014

A PROPÒSIT DE LES DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL I LA SEVA CESSIÓ PER A LA CONSULTA

Potser sí que és per pur defecte professional. Però, com que en el ple del mes passat els representants del PP s'esgargamellaven d'aquella manera tant ostentosa fent veure que només ells saben el que diu la llei, i els altres som una colla d'ignorants; criticant-me fins i tot pel fet que un advocat com jo pugui defensar postulats favorables a la Consulta sabent que és il·legal; doncs, he pensat que, un cop analitzada la "Sacrosanta Constitución" així com el mateix Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 122 que atorga competències a la Generalitat per portar a terme consultes populars, ara toca veure si un Ajuntament pot cedir o no les dades del padró municipal a la Generalitat per celebrar la Consulta prevista pel proper 9 de novembre.
 
En aquest sentit, cal tenir en compte en primer lloc, que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d'Estadística. Per aquesta raó disposa d'un organisme com l'Idescat, Institut d'Estadística de Catalunya. Partint d'aquí, aquest institut públic ja disposa a hores d'ara de totes les dades censals i del padró municipal de tots els pobles i ciutats de Catalunya, i no caldria, ni tant sols, demanar més dades que les que ja té per celebrar la Consulta.
 
Però, no acaba aquí la cosa. La pròpia legislació espanyola (Ley 7/85 de 2 d'abril sobre Bases del Régimen Local), estableix de forma expressa en el seu article 16.3 el següent:
 

3. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia.

 

Després d'això, podem tornar a analitzar la RIDÍCULA petició del PP als ajuntaments catalans en el sentit que no cedeixin les dades del padró a la Generalitat. Com heu pogut comprovar la il·legalitat és no cedir les dades si la Generalitat les demana.

 

Ni amb les lleis espanyoles actuals s'en surten els anomenats unionistes. La Consulta és plenament legal, en cap text legislatiu espanyol es prohibeix de forma expressa i impedir-lo conculcaria els drets fonamentals i llibertats públiques previstos en els articles del 14 al 29 de la Constitución española així com la Declaració Universal dels Drets Humans de la ONU. Agradi o no agradi al PP o a C'S o a qui sigui, la Consulta cal fer-la. I només l'us de la força podria impedir-ho, això sí, amb unes conseqüències a nivell internacional del tot imprevisibles.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.