dimecres, 26 de març de 2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CiU A FAVOR DE PERMETRE POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

La segona i darrera de les mocions que el nostre Grup municipal porta al ple ordinari de març, fa referència a la qüestió de les Polítiques d'Ocupació i desenvolupament econòmic sobre les que, ja l'anterior govern municipal liderat per CiU va apostar d'una forma decidida amb la creació del Desoc, al que ara li han canviat el nom pel de Palau Avança. I és que, des dels ajuntaments és molta la feina que es pot fer en aquest àmbit si l'estat permetés destinar el romanent procedent del superàvit dels anys anteriors a fer polítiques sobre ocupació i desenvolupament econòmic.

Aquesta és la moció: 

 

 

El país continua vivint una greu situació econòmica. Una de les conseqüències més directes i contundents és la desocupació. Així, segons les dades de l'EPA dels quatre trimestres del 2013, la taxa d'atur a Catalunya ascendia a més del 24%. El que significa 902.300 aturats, i amb 267.000 llars catalanes amb tots els membres aturats, el 13,1% del total. A l'estat espanyol, aquestes xifres encara són més altes i preocupants. Aquesta realitat és especialment propera i palpable des dels ens locals, ja que per ser l'administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer terme als ajuntaments, tant en el suport i l'orientació en l'àmbit de la recerca  d'ocupació, com des dels serveis socials dels ajuntaments des d'on se'ls intenta ajudar i donar suport en situació d'especial necessitat.  Els alcaldes i alcaldesses, quan tenen veïns i veïnes en aquestes situacions, són els qui amb més intensitat reben demandes d'aquests ciutadans.

 

En aquest marc, és on s'ha d'entendre el què els governs locals històricament han anomenat desenvolupament local o promoció econòmica. Un paraigües on s'ha entès que s'actuava com una política pública que tenia per objectiu afavorir accions de reactivació econòmica, aprofitament dels recursos endògens i permetre la  cooperació entre l'àmbit públic i el privat, per tal d'estimular i fomentar un creixement econòmic, generant ocupació i sobretot generar millor benestar i qualitat de vida, com així s'ha consolidat al nostre poble amb la creació del servei del Desoc, actual Palau Avança.

 

Les administracions supramunicipals també han intentat promoure polítiques d'estímul econòmic, afavorint la contractació de desocupats. Així, en els anys 2008 i 2009, mitjançant el Pla Espanyol per a l'Estímul i l'Ocupació, conegut com a Pla E, els ajuntaments van poder fer projectes mitjançant el FEIL i el FEOS, que permetien activar l'economia local i prioritzar la contractació de personal en situació legal d'atur com a condició especial d'execució. Els anys següents no hi va haver projectes d'estímul, i tant sols es mantenien alguns programes de polítiques actives d'ocupació amb Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i plans d'ocupació. Malgrat això, en els Pressupostos generals de l'Estat del 2012  es va retallar en un 56% el fons de les polítiques actives d'ocupació, i els de 2013 i 2014 incorporen unes noves reduccions, i com a conseqüència han desaparegut els  AODLs i els plans d'ocupació al món local. Si a aquest fet hi afegim la prohibició de contractar nou personal, els ens locals no disposen d'eines de suport directe a la creació d'ocupació.

 

Els darrers anys, les dades demostren que, en general, els Ajuntaments han estat ben gestionats. Del dèficit de les administracions públiques del 2011, d'un total del 8,51% del PIB, l'Estat ha fet el 5.1%, les Comunitats Autònomes el 2.94% i el conjunt dels ens locals el 0.38% del PIB. Aquest mateix mes, el Ministre d'Hisenda i  d'Administracions ha anunciat que l'administració local ha tancat l'anualitat anterior amb un superàvit del 0.2%, molt millor del dèficit del 0,30% previst, i esdevenint les úniques administracions que generen superàvit pressupostari. Si fem cas de les mateixes dades, són més del 40% dels ajuntaments que es troben en aquesta situació de superàvit.

 

Malgrat aquesta situació, els ajuntaments en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no els és possible destinar l'estalvi a poder realitzar accions o polítiques públiques relacionades en l'àmbit del desenvolupament econòmic local, i especialment a la generació d'ocupació. La LOEPSF es va aprovar amb una extrema urgència, atorgant les mateixes restriccions a les administracions locals sanejades que a les que tenien un elevat endeutament, comportant un important encotillament a aquells ajuntaments que, com el nostre durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011, van ser gestionats amb rigor i que tindrien capacitat de fer polítiques d'estímul. Bona part d'aquestes reflexions també van sorgir a la darrera reunió d'experts en Promoció econòmica local, dins la Comissió de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, reunits el 7 d'octubre de 2013 al Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

 

 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:

 

Primer.- Que es materialitzi la modificació  de  l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), possibilitant que els ajuntaments que disposin de superàvit pressupostari, i a la vegada no superin els límits d'endeutament establerts legalment, puguin beneficiar els seus ciutadans destinant el romanent a finançar polítiques de desenvolupament local.

 

Segon.-  Sol·licitar que dins les previsions d'aquesta modificació, en els casos dels ajuntaments abans citats, hi hagi la possibilitat de fer inversions, així com finançar accions que especialment tinguin com a objectiu la creació d'ocupació i plans d'ocupació per a persones en situació d'atur.

 

Tercer.- Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats perquè el tinguin en compte en la modificació de la LOESPF, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, al Departament d'Economia i Coneixement, i al Departament d'Empresa i Ocupació, i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

 

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.