dijous, 6 de març de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE FEBRER 2014. (3 I FINAL)

Acabo ja avui amb les tres darreres preguntes formulades en el plenari de dijous passat:
 

 

8.- En relació a la construcció d'una vorera fins ara inexistent al carrer Riereta, volem saber si es tracta d'una actuació aïllada, o, en canvi, és la primera fase del projecte global de l'Avinguda Catalunya que l'anterior govern va deixar al caláis previst pel tram que va des de la baixada de can Cortès fins a l'esmentat carrer Riereta? És previst seguir amb l'execució de la resta d'aquest projecte i per quan es pensa portar a terme?

 

Aquí si que, un cert deliri es va apoderar dels regidors que van esforçar-se en contestar. Per una banda, la Regidora Sanz, (si, la que manifesta que ha sigut d'esquerres de tota la vida, sense dir que als anys noranta va ser militant d'Unió), va dir que l'actuació del carrer Riereta responia a l'interès d'aquest govern en acabar amb les barreres arquitectòniques i així afavorir l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Si us fixeu en les obres realitzades, a banda de la nova vorera al cantó esquerra baixant, no sé si percebreu algun tipus d'eliminació de barreres arquitectòniques. El que segur saltarà a la vista, és una preocupació evident pel dia que hi hagi una pluja important. Hi ha alguns comerços que, molt probablement, poden patir inundacions en els seus locals com a conseqüència de pluges abundoses; i no dic pas res més.

Pel que fa a si l'obra realitzada respon només a una part del projecte global que l'anterior govern va deixar al calaix, i que afecta a tota la zona existent entre el quiosc de can Cortès i l'esmentat carrer Riereta, el Regidor Abascal, va manifestar que, de cap manera responia al nostre projecte, (només faltaria!) sino que s'ha fet perquè era necessari. I aquí és on va confondre el projecte de vianantització del centre amb aquest; i va començar a dir que si el projecte global no es podia executar en la seva totalitat perquè suposava vianantitzar part de la Carrerada a l'alçada dels carrers Anselm Clavé i Camí Reial, que la cosa arribava fins a la porxada de ca l'Estruch i altres afirmacions del tot inconexes que res tenien a veure amb la nostra pregunta. Haurem de demanar als tècnics municipals que li ensenyin el projecte a veure si, pel bé del poble, pot arribar-se a plantejar projectes globals i no bunyols o bolets d'aquest calibre.

 

 

9.- A la vista de les mocions aprovades per aquest plenari, i en concret la que en el seu dia va proposar el Grup municipal de CiU en el sentit de donar cobertura a les persones en situació de desnonament com a conseqüència d'una execució hipotecària davant la necessitat d'haver d'abonar l'impost de la Plusvalua municipal, que avui s'ha aprovat la convocatoria pública de les ajudes, voldriem saber quin nombre de desnonaments per aquesta raó es té constància que s'han produït al nostre poble durant l'any 2013 i quin tipus d'intervenció hi ha hagut des de Serveis Socials.

 

La Regidora Cabeza va manifestar que pocs són els desnonaments per causa d'execució hipotecària dels que es té constància a Palau-solità i Plegamans. que la major part, i més preocupants, provenen de l'impagament de lloguers, i aquí sí que hi ha una important intervenció dels nostres Serveis Socials ajudant no només a mirar d'aturar aquests desnonaments, sino també per afavorir el lloguer abonant fiances o dipòsits a l'hora de formalitzar els contractes d'arrendament, com així ho va començar a fer l'anterior govern. sí que, en quant als llençaments per execucions hipotecàries n'hi ha d'acumulats d'anys anteriors, en un nombre de 9, l'any passat només 1, i que la majoria encara es troben en fase de suspensió en el seu tràmit per aplicació de la nova legislació sobre deutors hipotecaris.

 

 

10.- Quàntes sol·licituds s'han presentat demanant els microcrèdits per a la creació de noves empreses? Quanta se n'han concedit?

 

El Regidor Segrelles va contestar que només hi ha hagut dues sol·licituds, que encara estan pendents de concedir-se i que aviat seran aprovades en Junta de Govern Local. Només dues sol·licituds per crear una nova empresa demanant crèdits per un màxim de mil euros!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.